මුල් මිල USD$4.99 විය, වර්තමාන මිල USD$1.29
74% වට්ටම් • 7 පැය වම්
 
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

🔎 Welcome to Word Search Premium, the most addicting word puzzle game tailored for everyone! Expand your vocabulary and show off your spelling skills as you search for all the hidden words. ✨ Word Search is a word game that consists of the letters of words placed in a grid. ✨ The objective of this puzzle is to find and mark all the words. The words may be placed horizontally, vertically, or diagonally. 🔥 Multiple difficulty levels : ✔️ Easy: Perfect for little kids. The board is 7x7 so it's easy to find the words and solve the puzzle. ✔️ Medium: The board is built 10x10. As you move up in the game the level becomes much more difficult and challenging than the last. ✔️ Hard: The board is 13x13 and each game is harder. This level is made for players who are looking to test and train their brain. 🧠 ACTIVE EXERCISE For older and little ones, there is no age limit to play Word Search. This type of mental games are great puzzles to train the brain of those who do it habitually, one of the keys to maintain a healthy mind. Challenge your brain, improve your vocabulary, and enjoy hours of fun. 🎮 Support PC & XBOX. 🛡️ 100% Addictive FULL GAME: No advertising, No collection of personal data, No in-app purchases & No Internet required!

තිරදසුන්

ජනතාව මෙයටද කැමතිය

විශේෂාංග

 • ☑️ 100+ different categories for your different moods.
 • ☑️ Multiple difficulty levels, including Easy (7x7), Medium (10x10), and Hard (13x13).
 • ☑️ Infinite play with automatically generated grids (Endless levels!)
 • ☑️ Unlimited Hints: Reveal letters in case you get stuck!
 • ☑️ Unlimited Highlights.
 • ☑️ Automatically saved : You will never lose your current game, the game is automatically saved so you can continue right where you left off.
 • ☑️ Powerful brain teasers for all ages.
 • ☑️ Boosts Your Vocabulary : Great game for learning English vocabulary
 • ☑️ Addictive, challenging and good brain training.
 • 🎮 Support PC & XBOX.
 • 🛡️ 100% Addictive FULL GAME: No advertising, No collection of personal data, No in-app purchases & No Internet required!

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

PandaSoftwares

නිකුතු දිනය

2022-03-30

ආසන්න වශයෙන් තරම

234.63 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට