නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Word Search is a classic word puzzle game where you must find all the words hidden on the board of letters. Words can appear horizontally, vertically, diagonally, forwards or backwards! Play Casual or Progress game modes! In the casual game mode, you can generate a new random game board to play at your own leisure. In Progress mode there are a number of levels you must beat to gain coins and keys! Coins can be used to give you hints on difficult levels and keys can be used to unlock new categories! How To Play Simply select one of the many categories and start a Casual or Progress game, then use you finger to swipe and select letters on the game board. Select all the correct words and you win! Features ● 38 unique categories. ● Each category has 30 levels, each level increases with difficulty. ● Casual game mode which generates a different random puzzle so you always have something new to play. ● Progress mode lets you gain coins and keys to spent on hints or unlock new categories. ● Word hint highlights a word for you on the board. ● Letter hint lets you select a letter to highlight on the board. Download now to enjoy a relaxing, yet challenging word puzzle game!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Kids Fun Puzzle Games

නිකුතු දිනය

2019-08-19

ආසන්න වශයෙන් තරම

80.41 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට