නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Word Connect is an exciting puzzle game for learning new words ! Concentrate to find all hidden words in given letters and connect them the way you like to find secret the word to make this incredible puzzle game with words! It starts off as an easy word game and becomes challenging! You will have fun improving your vocabulary and spelling skills at the same time you travel around the world discovering the hidden places of the 7 continents, 7 seas, 5 oceans and also incredible cities.. Your brain will thank you for the traveling! Word by word, wonder by wonder, and puzzle by puzzle you will travel around the entire world while solving every crossword and every challenge that may arise. Connect letters to get the final solution and travel to a new country! Is there any better than discover the world while learning new words and improving your vocabulary? Word Connect is free and unique word game for adults. Best game of cross words story, connect and look for words to make puzzles now! Search for words among the letters. Scramble the letters and create new words to be connected, pass the level. Play with your friends or family and show who the 2019 puzzle master is ! Word's world will test your vocabulary as you discover the world filled with challenging levels. Begin your journey with the Antarctica and travel your way to reach the final destination. Each place and level will get progressively harder and will be unique, beacuse the World of Word’s database is rich and fantastic. Connect the letters without lifting your finger, find the hidden words on the board! HOW TO PLAY ? • Swipe the letters to connect them and make new words • Find as many words as possible to unlock levels. • SHUFFLE TO REARRANGE Shuffle the alphabets & rearrange the letters to spark recognition ✨ • HINTS AVAILABLEUse hints if you stump upon a word you can't identify • Play with the mini games to get incredible prices • Play the new mode Sudoku with words!! • Use coins to buy a hint and solve the puzzle. WORD CONNECT FEATURES: ★ Daily bonus rewards ★ Total 1000 + levels ★ 100 levels in each map ★ Play sudoku daily and earn coins . ★ Free 500 coins at the first word search game. ★ Extra mini games like sudoku play it and earn game. ★ Difficulty increases along with levels. Easy to play, but hard to beat! ★ Test your vocabulary! ★ Use strategy to solve the puzzle at a first sight by guessing ★ Explore worlds and wonders! Discover new places and cities! ★ Learn new words and meaning of words with dictionary! ★ Find the hidden secrets crosswords and solve every riddle! ★ Reach at the first position and become a master. ★ You can also get more coins purchasing or watching advertising videos ★ Play OFFLINE in anytime and anywhere. ★ Applicable to Any Ages! ★ FREE Update! This is a great connecting word games for true puzzle fans that never ceases to amaze you. Download, and enjoy the word puzzle game now ! Let the travel begin!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Puzzle Games King

නිකුතු දිනය

2019-09-03

ආසන්න වශයෙන් තරම

51.55 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

සාම්ප්‍රදායික

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට