නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

WORDFIX is a fast paced, jumble, shuffle, scramble, type word game that will keep you challenged, game after game! It's easy to play, yet surprisingly difficult. Simply fix all 15 words to win the game - sound easy? Give WORDFIX a try! 🏆 "Thoughtfully crafted" - "Fast paced" - "Can be deceptively challenging!" Over 10000 unique words, all checked to be US and UK English friendly." ✔️ Five difficulty levels ✔️ Play offline - great for in transit ✈️ ✔️ Common to both British and U.S. English ✔️ standard English words that are in common use today ✔️ Only adjectives, adverbs, common nouns & present tense verbs ⛔️ No plurals ⛔️ No names of places or people ⛔️ No academic or obscure words ⛔️ No past tense, present continuous or third person verbs All words can be found in both Merriam-Webster and Oxford dictionaries. HOW TO PLAY: Fix the word by ordering the jumble of letters before the timer runs out. Work your way through three words of the same length to complete one level. There are five levels of difficulty: Novice, Junior, Pro, Expert and Master. With every level, the number of letters per word increases. Earn coins each time you complete a level. Use these coins for clues to help you solve the words. OTHER FEATURES: Great for players of all skill levels (it's a word game for everyone!) Play WORDFIX instantly -- no sign-in required. Play WORDFIX even when you are offline or have no data. Great for kids: Buy the game to disable the store and ads (includes unlimited coins). Catchy background theme tune (can be disabled). Delightful animations! Tap or slide the letters: You can choose! In-game tutorial available. Work your way through thousands of unique words. PLEASE NOTE: * game contains ads (can be disabled via in-app purchase) * game contains in-app purchases * has social sharing capability on Twitter and Facebook * requires location and network services for our advertisement partners * we don't store or keep any personal info on our servers If you enjoy word games such as 7 Little Words, Wordament, Shuffle, Hangman, Words With Friends and Find The Word, then you'll LOVE WORDFIX! If you have any suggestions on how we might improve WORDFIX then we would love to hear from you: Website: http://www.wordfixgame.com Support mail: support@orangespicegames.com Twitter: https://twitter.com/WordfixWordGame Facebook: https://www.facebook.com/WordfixWordGame YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCVJ4SpRK43FKXtgHEoNQwhw/featured Pinterest: https://za.pinterest.com/orangespicegame/wordfix-word-game-scramble-shuffle-and-jumble/

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

VERSION 1.1.0.0 -Fixed an issue with clues not working correctly -Fixed the rating-and-review issue -Fixed sharing of the game issue -Reduced overall battery consumption -Improved several sounds and animations -Improved overall performance of the game VERSION 1.2.0.0 -Fixed the rating-and-review rewards payout VERSION 1.3.0.0 -Added extra coins bonus and milestone rewards -Fixed points earned animation on low memory phones -Improved rewards popup animations on low memory phones -Improved performance on low memory phones -Fixed coin-earning issue on all W8 phones VERSION 1.4.0.0 - Fixed a hardware compatibility error on the Lumia 950 - Added extra coin bonus milestone rewards - Updated the game store to include more affordable pricing options

විශේෂාංග

 • All words are common to both British and U.S. English vocabularies
 • No plurals, names of places or people, academic or obscure words.
 • Only adjectives, adverbs, common nouns and present tense verbs in the game.
 • All words are standard English words that even most second-language speakers should know.
 • No past tense, present continuous or third person verbs.
 • Play WORDFIX instantly -- no sign-in required.
 • Play WORDFIX even when you are offline or have no data.
 • Delightful animations with a catchy background theme tune (can be disabled).
 • Thousands of unique words to keep you entertained for hours!
 • Great for players of all skill levels (it's a word game for everyone!)
 • All words can be found in both Merriam-Webster and Oxford dictionaries.

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

OrangeSpice Games

හිමිකම

OrangeSpice Games

වැඩිදියුණුකරු

OrangeSpice Games

නිකුතු දිනය

2016-06-22

ආසන්න වශයෙන් තරම

87.12 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

අධ්‍යාපනික

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ පිහිටුම භාවිත කරන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට