නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Create words in the English dictionary to score points. Drag and drop the tiles to form words. Get a game of Word Friends (aka SCRABBLE) going with just about anyone – or play solo against the computer! The best Word Game ever! Play it offline any time! DOWNLOAD to TRAIN your brain - for FREE, enjoy WORD GAME! Want to prove your vocabulary? Enjoy the excitement of classic word game? Wish to play by simply swiping on the screen? All in our Words Classic Solo! FREE DOWNLOAD NOW! We offer different tests to train your brain! Keep in touch by playing Words Classic Solo, the #1 windows game! Enjoy this game like games Scrabble, Word Friends Scrabble, Lexulous, Text Twist, Literati and crosswords. PLAY the simple word-building game you know and love Take advantage of bonus tiles such as double letter scores, triple word scores and more. How well-versed are you with the English vocabulary? The highest score wins! Fans of word games such as scrabble will love this. Enjoy NOW for FREE Words Classic Solo!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

FiveStar King Games Studio

නිකුතු දිනය

2019-04-30

ආසන්න වශයෙන් තරම

23.05 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට