නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Words Scrabble & Friends - It is a puzzle made for the true geniuses of letters! It starts easily, but the difficulty climbs very quickly. Train your brain and find the hidden words, slide your finger over it and watch the letters collapse. Do this in the correct order and you will be able to empty the grid. Enrich your vocabulary thanks to the built-in word definitions! Tired of stumbling across cheaters or waiting hours for your online opponent to play on Scrabble, Words Friends or Wordfeud? Try out Words Friends for instant fun, no matter if you are a beginner in crossword games or a Scrabble tournament player! Words Friends gameplay is classical to crosswords board games: create and place words on the board and boost your score by placing letters on the high scoring Double Letter, Double Word, Triple Letter and Triple Word squares. Use all 7 letters from your rack to play a Bingo and get a 50 points bonus. This game is a great time killer for all fans of board games and strategy games. It is also an educational game that will allow kids (and adults) to improve their spelling and vocabulary. Thanks to the fast reactivity and variable skill of the computer and quality word lists, Classic Words can is used by many Scrabble enthusiasts to play quick training matches and learn new words from the computer's moves. Unlike with multiplayer board games where some dishonest players use anagram solvers, there is no cheating possible when playing solitaire... Letters and blanks are always picked randomly, and the computer's artificial intelligence does not have more information than you do. Only your tactics and creativity can make the difference... Will you play strategically enough to outwit the computer and its extensive vocabulary? ☆ Features ☆ ++ Interactive tutorial ++ Advanced functions such as shuffle and swap tiles ++ Avatar selection ++ Intelligent AI player ++ Huge selection of words consistent with worldwide competition standards Family Enjoy this game as famous Scrabble game Words Friends now for FREE! Disclaimer: This game is not associated with game Words with Friends or with company Zynga

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Dragon Kings Games Free Inc.

නිකුතු දිනය

2019-05-08

ආසන්න වශයෙන් තරම

22.61 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට