නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Words Story - Addictive Word Game This is a word game about a man escape from prison. A man is framed and imprisoned, but he never gives up and plans to self-salvation. Persevere, day after day, year after year. Hope can set him free. Finally, he can take the breath of freedom. Features: ♥ Simple, easy rules, type the correct word to win a game! ♥ ALL LEVELS are FREE for all users! ♥ NEW word gameplay, good news for word gamer! ♥ No time limit, adjust your pace at any level ♥ Play offline! No wifi required ♥ FREE hints, get tips without fees ♥ Many levels without repeat, be a word master in our training! ♥ Kill time-no pressure no push! ♥ Suitable for both kids and adults to train logic skills. FREE DOWNLOAD NOW!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Super Free Hot Games

නිකුතු දිනය

2019-06-10

ආසන්න වශයෙන් තරම

23.42 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට