නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

World Conqueror 4 is the newest-released game by EASYTECH in 2017. We will continue to develop and create the best war strategy game. [Scenario] *** More than 100 great campaigns based on history *** Experience historical moments, such as the battle of Dunkirk, the battle of Stalingrad, the North Africa campaign and the battle of Midway Islands *** Command your army to accomplish strategic objectives within limited time according to scenario [Conquest] *** Experience [WWⅡ 1939] [WWⅡ 1943] [Cold War 1950] [Modern War 1980] *** Select any country in the world, adjust diplomatic tactics, aid allies, and declare war on other countries *** Adjust strategic objectives according to the battlefield, build cities, develop science and technology, and produce military units *** Score high marks by occupying the most territories in the least amount of time, and marks will be ranked on the Game Center with other players [Legion] *** Build your army in the headquarters *** Deploy your army on the field whether it's an exercise or a legion battle *** The proper arrangement of troops and usage of generals is the key to victory *** 40 challenge operations to test the limit of your commanding skill [Domination] *** Choose excellent generals to fight side by side, promote their ranks and pick the suitable skills for them *** Wear your generals with medals you earned to improve their skills *** Complete specific tasks in the city and trade resources with merchants *** Build wonders of the world and unlock all kinds of landmarks *** Study new technologies and improve the combat effectiveness of all units [Features] *** 50 countries, 230 famous generals, 216 military units, 42 skills and 16 medals *** More than 100 campaigns, 120 legion battles, 40 challenge battles and so on *** 175 technologies, including army, navy, air force, missile, nuclear bomb, and space weapon *** 30 wonders of architecture and 16 landmarks *** 50 achievements await your challenge *** Turn on automatic combat and AI will command your army *** Seamless world map and available to zoom in/out *** Conquest mode supports ranking on the Game Center http://www.ieasytech.com Facebook: https://www.facebook.com/Easytech-100544026660028/

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

EasyTech

හිමිකම

Copyright © 2009-2017 EasyTech Inc

වැඩිදියුණුකරු

easytech

නිකුතු දිනය

2017-09-21

ආසන්න වශයෙන් තරම

276.15 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 7 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

උපාය මාර්ගය

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ ගෘහස්ථ හෝ කාර්ය ජාල වලට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
中文(中国)
中文(香港特別行政區)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට