නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

DESCRIPTION World Craft new textures, enviroments and many things ready for you. Show your skills craft your cubes and build cities, garden, your own house call your friends. Play with your friends new adventures. Features - Quality Graphic - Sun Light - New worlds - New Textures INSTRUCTION Movement: W A S D Destruction : Left Click Build : Right Click Exit : Escape

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

WinStyles

නිකුතු දිනය

2021-01-07

ආසන්න වශයෙන් තරම

20.52 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට