නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Transport yourself back to the 1920s – the golden age of tennis – in World of Tennis: Roaring ’20s. Join refined ladies and gentlemen partaking in a good old-fashioned battle of wits and skill on the court. Use gamepad, touch/swipe or mouse/keyboard controls to place shots and dictate where your player moves. As you play, our new tennis AI system learns your playstyle and can play multiplayer tennis games as you against other players when you are away. Do you prefer to serve and volley or stick to the baseline and smash powerful forehands? Whatever your style, hit tennis courts and enjoy tactical gameplay while honing your skills. Compete with players from all over the world and become number one tennis champion! Key Features: • Play with precision using gamepad, touch/swipe and mouse/keyboard controls. • Immerse yourself in realistic 3D tennis play with true motion ball and shot physics. • Enjoy lag-free asynchronous multiplayer action in league, tournament and practice matches. • Earn trophies in major tournaments inspired by Grand Slam tournaments like Wimbledon, Australian Open, US Open, and Roland Garros. • Train your AI character to play just like you. • Choose one of the 7 tennis player character types. • Customize and develop your in-game character into an ultimate tennis pro. • Join private clubs, earn prizes, and climb global leaderboards! Contact support: http://www.worldoftennis.com/contactus Like us: https://www.facebook.com/worldoftennisgame Share your feedback, show your support – and let’s make the world’s best tennis game together!

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Bug fixes and optimizations.

විශේෂාංග

  • Play with precision using gamepad, touch/swipe and mouse/keyboard controls.
  • Immerse yourself in realistic 3D tennis play with true motion ball and shot physics.
  • Enjoy lag-free asynchronous multiplayer action in league, tournament and practice matches.
  • Train your AI character to play just like you.
  • Customize and develop your in-game character into an ultimate tennis pro.
  • Join private clubs, earn prizes, and climb global leaderboards!
  • Earn trophies in major tournaments inspired by Grand Slam tournaments like Wimbledon, Australian Open, US Open, and Roland Garros.

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Helium9 Games

හිමිකම

World of Tennis: Roaring ’20s © 2019 Helium9 Games

වැඩිදියුණුකරු

Helium9 Games

නිකුතු දිනය

2018-05-16

ආසන්න වශයෙන් තරම

441.04 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
English (United Kingdom)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
Português (Brasil)
Português (Portugal)
Русский (Россия)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට