නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

World Soccer League 2019y is high-quality 3d football and soccer penalty game! With simple, fast gameplay, Football Strike is easy to play and offers endless competitive football fun! Enjoy the soccer emotions, which accompany the penalty shootout. Experience the football championships similar to FIFA football Euro 18 or World Cup 18. Select your team as football manager and play as soccer player or goalkeeper and win a soccer penalty ! Score the goals like never before - penalty shoots without foul and referee. You can experience emotions like the famous soccer players from the most popular football teams: Madrid, Barcelona, Manchester or London Clubs. This game extract the pure penalty emotions from games like best football and soccer simulator. Best game of 2018. Become an Soccer Star! Play Soccer Football Penalty and win the freekick world championship. Become a pro scoring incredible goals. Shoot penalties in a duel of Striker vs Goalkeeper. Each new level is a challenge to show the coach your skills. This is the best fouls and penalties game, you will have total control of the ball from the shot. Easy game, simple and non-disturbing graphics, pleasant sounds and the atmosphere of a real football world championship. Choose your favourite team and beat the best world team in the tournament. - 3D realistic physics of your shot - twisted shot of your opponent - convenient management of a goalkeeper - with just a tap - non-disturbing 3D game mechanics - active fans in tribunes Become a penalty expert and beat your opponents with crushing scores. Become a real football star - make your fantastic shot - catch the most difficult shots - bring your team the win !!!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Play Top Free Games

නිකුතු දිනය

2019-04-30

ආසන්න වශයෙන් තරම

31.9 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

ක්‍රීඩා

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට