මුල් මිල USD$14.99 විය, වර්තමාන මිල USD$0.99
93% වට්ටම් • 15 දවස් වම්
 
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

New Release Sale - Get it before the price goes up! Build! Create! Let your imagination run wild! Wrecked Destruction Simulator is the ultimate sandbox game. The possibilities are endless! Create ultimate mayhem in your Wrecked playground. You have access to over 50 items including vehicles, people, props, and more! Controls are simple. Use the mouse and keyboard to select and place your items. Adjust the position, angle, and speed. When you're satisfied with your creation, hit the "run simulator" button and watch the mayhem ensue. There are an unlimited number of possibilities. Get creating today!

තිරදසුන්

විශේෂාංග

  • Destruction physics at its best
  • Over 80 vehicles and props
  • Create unlimited chaos
  • Create unlimited possibilities

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Flight Systems LLC

හිමිකම

2019 TAS Systems

වැඩිදියුණුකරු

TAS Systems

නිකුතු දිනය

2019-03-05

ආසන්න වශයෙන් තරම

1.51 GB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 7 සහ ඉහළ සඳහා


ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට