නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

The most addictive dice game you can ever play! Refresh your childhood memories with this all-time classic game and customize it the way you want. Yatzy, Maxi Yatzy and American Yatzy modes will give you hours of fun playing alone or against opponents from around the world. No matter if you’re a beginner or master of the game, we added hints and 3 difficulty levels to suit your skills and let you advance the game. You can choose to practice your skills in training mode, or play against real opponents, Head-2-Head with the best from around the world. As for the risk takers, use Game.IO Chips to bet and take risks and feel the ultimate power of winning. If you’re looking for a relaxed match with your Buddies, go to Play & Wait and play freed from time pressure. Yatzy Ultimate is one of the most popular and addictive Yatzy games with over 4.000.000 downloads. Every single review you wrote was carefully read and analyzed. Now, we completely reinvented for you and made it even more exciting by adding new and unique game features. Start the journey as a Newbie on Noob Alley, and advance to higher levels with little luck and using your skills. Play Online and Bet games, win Game.IO chips and soon you will be the Titan of Passage of Titans. Build your own buddy list by adding your friends and family, or meet new friends from all over the world. Your buddies will always be there when you’re in the mood for rolling the dice and winning! As a reward for your loyalty we are giving you 5000 Game.IO Chips for free. Let us know your suggestions and improvements or issues/bugs you have: support@game.io. Yatzy is free to download, and all levels can be completed without spending any money. The game offers optional in-app purchases from 0.99 USD to 49.99 USD. Download Yatzy Free for Windows Phone: http://bit.ly/YatzyFreeWP

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

• Gameplay optimization and bug fix

විශේෂාංග

 • 5 000 initial free Game.IO Chips
 • 5 levels and ranks which will provide you constant challenge playing with higher stakes
 • Select your favorite game configuration: Yatzy (Scandinavian - 5 dice), Maxi Yatzy (6 dice) & American Yatzy (5 dice)
 • Online - play against the best opponents from around the world
 • Invite your buddies and show them your Yatzy skills in Online matches!
 • Bet - take risks and win more
 • Play & Wait: Chill with your buddies playing Play & Wait matches, freed from time pressure
 • Play offline: alone, against Computer or with your friends - Pass n’ Play
 • Chat - Chat with your Buddies while playing
 • Progressive daily bonus
 • Live Tile - pin Yatzy to the Start screen and see Play & Wait and Buddy request notifications
 • Get additional points for your second Yatzy
 • Global Leaderboards - beat high scores and climb straight to the top
 • History of your games
 • Share your results on your favourite social network
 • Server connectivity indicator to keep track of your connection for playing Online and Bet games
 • Available in 7 languages: English, French, German, Spanish, Swedish, Russian and Danish

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Seavus

හිමිකම

Copyright © 2017, Seavus

වැඩිදියුණුකරු

Seavus

නිකුතු දිනය

2012-12-20

ආසන්න වශයෙන් තරම

44.16 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 12 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

මෙම නිෂ්පාදනය ඔබගේ අභ්‍යන්තර දෘඪ තැටිය මත ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්‍ය වේ.

ප්‍රවේශ්‍ය හැකියාව

මෙම ක්‍රීඩාව සෑම දෙනාටම එය භාවිතය ලෙහෙසි කරමින් ප්‍රවේශ්‍යතා අවශ්‍යතාවන් පරිපූර්ණ කරන බවට නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධකයා විශ්වාස කරයි.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Svenska (Sverige)
Dansk (Danmark)
Русский (Россия)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට