මුල් මිල USD$29.99 විය, වර්තමාන මිල USD$19.49
35% වට්ටම් • 6 දවස් වම්
 
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Unwind and enjoy the slow life in Yonder: The Cloud Catcher Chronicles, a relaxing open-world adventure game.

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Yonder is set in the world of Gemea.  A natural island paradise with eight distinct environments ranging from tropical beaches to snow-capped summits. But Gemea is not as perfect as it seems.  The mysterious Murk has taken hold of the land! As the hero of Gemea, you can seek out the hidden and whimsical creatures known as Sprites. Use their power to clear the Murk and restore nature’s beauty. As you explore Gemea, you can barter with friendly locals, discover unique materials to craft with, befriend the adorable wildlife and even create your own working farm. Yonder offers a world to lose yourself in; a world filled with the wonder of discovery and the spirit of adventure.

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Merge Games Ltd

හිමිකම

© Prideful Sloth Pty Ltd. All Rights Reserved. Developed by Prideful Sloth. Yonder, Yonder: The Cloud Catcher Chronicles is a registered trademark or trademark of Prideful Sloth Pty Ltd.

වැඩිදියුණුකරු

Prideful Sloth

නිකුතු දිනය

2019-02-27

ආසන්න වශයෙන් තරම

1.48 GB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Xbox One කොන්සෝලය සහ Windows 10 PC එකක මුල්පිටුව මත ස්ථාපනය කර ඔබගේ Microsoft ගිණුම කරා සම්බන්ධ වී ඇති විට ප්‍රවේශය ලබා ගන්න

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
English (Australia)
English (United Kingdom)
English (New Zealand)
Deutsch (Deutschland)
Español (México)
Français (France)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
中文(中国)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට