නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Zaccaria was founded by three brothers (Marino, Franco, & Natale) and was the 3rd largest manufacturer of pinball machines in the world (behind Bally & Williams). They had created and produced more than 35 different pinball machines between 1974 and 1987. FEATURES - Space Shuttle table is playable totally free. - All other pinball tables are in trial mode that means there is a score limit. - High detailed Zaccaria pinball tables. - Original table rules, sound effects and vocals. - Breathtaking light and shadow effects. - Very accurate and customizable physics and ball movements. - Arcade and Simulation game modes. - Custom game mode allows you to tweak pinball machine the way you like! - Camera Editor to make camera views you prefer to. - Various fixed and customizable camera views. CUSTOMIZATION FEATURES Zaccaria Pinball has tones of awesome customization features which affect to graphics and physics aspects of the game. As well as there is a camera editor. Graphics Tweaks: Room Light, Metal FX, Particle FX, Dynamic Light, Reflection FX, Glow FX, Motion Blur, Lightmap, Colors Physics Tweaks: Flipper Size, Playfield Tilt, Flipper Force, Ball Elasticity, Ball Friction, Slingshot Force, Bumper Force, Ball Velocity, Plunger Force, FLipper Tap Pass SOLID-STATE (SS) PINBALL TABLES Time Machine, Devil Riders, Locomotion, Pinball Champ '82, Pinball Champ, Farfalla, Blackbelt, Robot, Hot Wheels, Soccer Kings, Shooting the Rapids, Star God, Magic Castle, Earth Wind Fire, Clown, Future World, Fire Mountain, Space Shuttle, Winter Sports, Zankor, Pool Champion, Mexico '86, House of Diamonds, Mystic Star, Spooky, Star's Phoenix, Strike ELECTRO-MECHANICAL (EM) PINBALL TABLES Aerobatics, Circus, Combat, Moon Flight, Lucky Fruit, Universe, Supersonic, Cine Star, Wood's Queen, Nautilus, Red Show, Tropical, Granada, Top Hand REMAKE PINBALL TABLES Shooting the Rapids 2016, Space Shuttle 2016, Combat 2016, Cicrus 2017, Earth Wind Fire 2017, House of Diamonds 2017, Spooky 2017, Farfalla 2017, Magic Castle 2017, Hot Wheels 2017, Zankor 2017, Locomotion 2018, Robot 2018, Pinball Champ 2018, Blackbelt 2018, Winter Sports 2018, Future World 2018, Nautilus 2018, Star's Phoenix 2018, Pool Champion 2018 RETRO PINBALL TABLES Locomotion Retro, Devil Riders Retro, Pinball Champ Retro, Shooting the Rapids Retro, Farfalla Retro, Hot Wheels Retro, Space Shuttle Retro, Circus Retro, Combat Retro, House of Diamonds Retro, Earth Wind Fire Retro, Robot Retro, Blackbelt Retro, Soccer Kings Retro, Star God Retro AWARD PINBALL TABLES The Mummy, Aliens, Hippie, Fire Fighter, Speed King, Beast Master, Voyager, Wizard, Zombie, Caveman OTHER PINBALL TABLES Treasure - Completion of Campaign Mode

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Magic Pixel Kft.

හිමිකම

©2018 Magic Pixel Kft. All rights reserved.

වැඩිදියුණුකරු

Magic Pixel Kft.

නිකුතු දිනය

2019-04-03

ආසන්න වශයෙන් තරම

717.26 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

සාම්ප්‍රදායික

යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම

මිල පරාසය: USD$1.99 සිට USD$14.99 දක්වා

ස්ථාපනය

ඔබගේ Xbox One කොන්සෝලයේ මුල්පිටුව මත ස්ථාපනය කර ඔබගේ Microsoft ගිණුම කරා සම්බන්ධ වී ඇති විට ප්‍රවේශය ලබා ගන්න.

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Zaccaria Pinball වෙබ් අඩවිය
Zaccaria Pinball සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට