නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

A strange toxin has entered the city and almost people in the city were transformed into the Zombies. The Zombies are very ferocious and they can destroy everything that prevents them. There is only one change to save the city, it is the Special Squad. The Special Squad (contains Suicide Squad, Special Forces Group, SWAT...) have elite and brave soldiers,Each soldier has different skill and strength, constitute a strong team can defeat everything. So now, let's lead you Special Squad to kill the Zombies and save the city. Besides, you also have the different skills to help you a lot of in defeating the Zombies. It's great that you can using your gold, gem to upgrade your soldier, skill to get a most terrible power. Facebook:https://www.facebook.com/BoutiqueGamesUWP/ Features: - 8 soldiers with different skill and strength. - 9 types of zombies with different ability (freeze unit, suicide bombers...) - 3 skills you can using. - Diversity upgrade systems (health, damage, range, critical...) - There are many diversity quests to earn more gold and gem. - Get your free ward every day. - Over 40 levels. The difficulty of each level will be increased, requires you must have a great skill to complete. - You will get gem and gold after complete each level, the reward will be increased after each level and you will get more reward if you complete the level with more star. - With the library system, you view detail of zombie's information, this will help you have reasonable tactic to kill every zombie. Let's play Best Addictive Tower Defense Game. More attractive than Plant vs Zombies, Kingdom Rush...

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Boutique Games

නිකුතු දිනය

2019-03-26

ආසන්න වශයෙන් තරම

878.77 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

උපාය මාර්ගය

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ ගෘහස්ථ හෝ කාර්ය ජාල වලට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ පින්තූර පුස්තකාලය භාවිත කරන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට