Dátum publikovania:
Dátum nadobudnutia účinnosti: 15. septembra 2016
Zmluva o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoft
Ochrana vašich osobných údajovOchrana vašich osobných údajov1_YourPrivacy
Súhrn

1. Ochrana vašich osobných údajov. Ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. Prečítajte si prehlásenie spoločnosti Microsoft o ochrane osobných údajov („prehlásenie o ochrane osobných údajov“), pretože opisuje typy údajov, ktoré zhromažďujeme od vás a z vašich zariadení („údaje“), a spôsob používania vašich údajov. Prehlásenie o ochrane osobných údajov tiež opisuje, ako spoločnosť Microsoft používa váš obsah, čiže vašu komunikáciu s ostatnými; príspevky alebo spätnú väzbu, ktorú ste spoločnosti Microsoft odoslali prostredníctvom služieb; a súbory, fotografie, dokumenty, zvuky, digitálne diela a videá, ktoré odovzdávate, ukladáte alebo zdieľate prostredníctvom služieb („váš obsah“). Používaním služieb alebo súhlasom s týmito podmienkami dávate spoločnosti Microsoft súhlas, že môže zhromažďovať, používať a zverejňovať váš obsah a údaje tak, ako je to uvedené v prehlásení o ochrane osobných údajov.

Kompletný text
Váš obsahVáš obsah2_yourContent
Súhrn

2. Váš obsah. Mnoho našich služieb umožňuje ukladanie alebo zdieľanie vášho obsahu, prípadne prijímanie materiálov od iných osôb. Neuplatňujeme si nárok na vlastníctvo vášho obsahu. Váš obsah zostáva vaším obsahom a zodpovednosť zaň nesiete vy.

 • a. Ak váš obsah zdieľate s inými osobami, výslovne súhlasíte s tým, že každá takáto osoba môže bezplatne a na celom svete používať, ukladať, zaznamenávať, reprodukovať, prenášať, zobrazovať, zverejňovať (a v službe HealthVault odstraňovať) váš obsah. Ak nechcete, aby iní mali túto možnosť, nepoužívajte služby na zdieľanie svojho obsahu. Prehlasujete a zaručujete sa, že počas trvania týchto podmienok máte (a budete mať) všetky potrebné práva na váš obsah, ktorý odovzdávate, ukladáte alebo zdieľate prostredníctvom služieb, a že zhromažďovanie, používanie a uchovávanie vášho obsahu prostredníctvom služieb nebude porušovať žiadne zákony ani práva iných osôb. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si pravidelne vytvárali záložné kópie vášho obsahu. Spoločnosť Microsoft nebude zodpovedná za váš obsah ani materiály odovzdávané, ukladané alebo zdieľané inými osobami pomocou našich služieb.
 • b. V rozsahu potrebnom na poskytovanie služieb vám a ostatným (čo môže zahŕňať zmenu veľkosti, tvaru alebo formátu vášho obsahu na dosiahnutie vhodnejšieho uloženia alebo zobrazenia), na ochranu vás i služieb a na zlepšovanie produktov a služieb spoločnosti Microsoft udeľujete spoločnosti Microsoft celosvetovú bezplatnú licenciu na duševné vlastníctvo, ktorá sa vzťahuje na používanie vášho obsahu, napríklad na vytváranie jeho kópií, uchovávanie, posielanie, zmenu formátu, distribúciu prostredníctvom komunikačných nástrojov a zobrazovanie vášho obsahu v službách. Ak váš obsah zverejníte v častiach služby, ktorá sa poskytuje verejne online alebo bez obmedzení, váš obsah sa môže zobraziť v ukážkach alebo materiáloch propagujúcich službu. Niektoré služby sú podporované inzerciou. Ovládacie prvky pre spôsob, akým spoločnosť Microsoft prispôsobuje inzerciu, sú k dispozícii na stránke Zabezpečenie a ochrana osobných údajov v rámci webovej lokality správy kont Microsoft. Vaše príspevky v e-maile, chate, videohovoroch ani hlasových správach, ako ani vaše dokumenty, fotografie ani iné osobné súbory, nepoužijeme na to, aby na vás cielili inzerciu. Naše zásady inzercie sú podrobne opísané v prehlásení o ochrane osobných údajov.
Kompletný text
Pravidlá správaniaPravidlá správania3_codeOfConduct
Súhrn

3. Pravidlá správania.

 • a. Obsah, materiál alebo aktivity, ktoré porušujú tieto podmienky, nie sú povolené. Vyjadrením súhlasu s týmito podmienkami sa zaväzujete dodržiavať tieto pravidlá:
  • i. Nerobte nič nezákonné.
  • ii. Nevykonávajte aktivity, ktoré využívajú alebo poškodzujú deti alebo im hrozia ublížením.
  • iii. Neposielajte nevyžiadanú poštu. Nevyžiadaná pošta predstavuje neželané alebo nevyžiadané hromadné e-maily, príspevky, žiadosti o kontakt, textové správy (SMS) alebo okamžité správy.
  • iv. Verejne nezobrazujte ani nepoužívajte služby na zdieľanie nevhodného obsahu alebo iného materiálu (vrátane, ale nie výhradne, nahoty, krutosti, pornografie, kresleného násilia alebo trestnej činnosti).
  • v. Nevykonávajte protiprávne ani zavádzajúce aktivity (napríklad žiadanie o peniaze pod falošnými zámienkami, predstieranie identity niekoho iného, manipulácia so službami s cieľom zvýšiť počet hier, prípadne ovplyvniť rebríčky, hodnotenia alebo komentáre).
  • vi. Úmyselne neobchádzajte žiadne obmedzenia prístupu k službám alebo ich dostupnosti.
  • vii. Nevykonávajte aktivity, ktoré poškodzujú vás, služby alebo iných (napríklad prenášanie vírusov, obťažovanie, zverejňovanie teroristického obsahu, nenávistné vyhlásenia alebo propagovanie násilia voči iným).
  • viii. Neporušujte práva ostatných (napríklad neoprávnené zdieľanie hudby alebo iných materiálov chránených autorskými právami, ďalší predaj alebo distribúcia máp Bing alebo fotografií).
  • ix. Nevykonávajte aktivity, ktoré narušujú súkromie ostatných.
  • x. Nepomáhajte ostatným porušovať pravidlá.
 • b. Vynútenie. Vyhradzujeme si právo odmietnuť váš obsah, ak prekračuje limity pre úložisko alebo veľkosť súboru povolené službou. Ak navyše porušíte niektorý zo záväzkov uvedených v bode 3(a) vyššie alebo inak závažne porušíte tieto podmienky, môžeme voči vám prijať opatrenia vrátane (ale nie výhradne) okamžitého zastavenia poskytovania služieb alebo zrušenia vášho konta Microsoft alebo Skype z dostatočného dôvodu, prípadne blokovania doručovania správ (napríklad e-mailových alebo okamžitých) do alebo zo služieb. Tiež si vyhradzujeme právo kedykoľvek odstrániť alebo zablokovať váš obsah zo služieb, ak zistíme, že môže porušovať príslušné zákony alebo tieto podmienky. Pri vyšetrovaní údajných porušení týchto podmienok si spoločnosť Microsoft vyhradzuje právo na kontrolu vášho obsahu s cieľom vyriešiť príslušný problém. Služby však nesledujeme ani sa o to nepokúšame.
 • c. Použitie v službách Xbox. Ďalšie informácie o uplatnení pravidiel správania v hrách, aplikáciách, službách a obsahu Xbox Live, Games for Windows Live a Microsoft Studios poskytovaných spoločnosťou Microsoft nájdete tu.
Kompletný text
Používanie služieb a podporyPoužívanie služieb a podpory4_usingTheServicesSupport
Súhrn

4. Používanie služieb a podpory.

 • a. Konto Microsoft alebo Skype. Na prístup k mnohým službám budete potrebovať konto Microsoft. Konto Microsoft vám umožní prihlasovať sa do produktov, služieb a na webové lokality poskytované spoločnosťou Microsoft a niektorými jej partnermi. Na prístup k službe Skype na určitých platformách môžete používať konto Skype alebo konto Microsoft.
  • i. Vytvorenie konta. Konto Microsoft alebo Skype môžete vytvoriť registráciou online. Súhlasíte s tým, že pri registrácii konta Microsoft alebo Skype nepoužijete žiadne falošné, nepresné ani zavádzajúce informácie. V niektorých prípadoch vám mohla konto Microsoft priradiť tretia strana, napríklad váš poskytovateľ internetových služieb. Ak ste konto Microsoft získali od tretej strany, táto tretia strana môže mať ďalšie práva na vaše konto, ako je prístup k vášmu kontu Microsoft alebo možnosť jeho odstránenia. Prečítajte si dodatočné podmienky, ktoré vám tretia strana poskytla, pretože spoločnosť Microsoft za ne nezodpovedá. Ak vytvárate konto Microsoft v mene iného subjektu, napríklad svojej firmy alebo zamestnávateľa, prehlasujete, že máte zákonnú právomoc zaviazať daný subjekt k dodržiavaniu týchto podmienok. Svoje konto Microsoft alebo Skype nemôžete postúpiť na iného používateľa ani subjekt. S cieľom chrániť svoje konto uchovávajte údaje konta a heslo v tajnosti. Za všetky aktivity vykonané pomocou vášho konta Microsoft alebo Skype zodpovedáte vy sami.
  • ii. Používanie konta. Konto Microsoft musíte používať, aby zostalo aktívne. Ak v ponuke pre platenú časť služieb nie je uvedené inak, musíte sa prihlásiť aspoň raz za päť rokov, aby konto Microsoft a súvisiace služby zostali aktívne. Ak sa počas tohto obdobia neprihlásite, usúdime, že vaše konto Microsoft je neaktívne a zrušíme ho za vás. Následky zrušeného konta Microsoft nájdete v bode 4(a)(iv)(2). Do doručenej pošty v službe Outlook.com a konta OneDrive (samostatne) sa musíte prihlásiť aspoň raz za rok, inak doručenú poštu v službe Outlook.com a konto OneDrive zrušíme za vás. Ak si chcete uchovať gamertag priradený k vášmu kontu Microsoft, do služieb Xbox (definované v článku 13(a)(i)) sa musíte prihlásiť aspoň raz za päť rokov. Ak máme dôvodné podozrenie, že vaše konto Microsoft alebo Skype používa tretia strana podvodne (napríklad v dôsledku prezradenia prihlasovacích údajov konta), spoločnosť Microsoft môže vaše konto pozastaviť, kým si nebudete môcť znova nárokovať vlastníctvo. V závislosti od povahy prezradenia môže byť nutné, aby sme zakázali prístup k celému vášmu obsahu alebo jeho časti. Ak máte problém s prístupom k svojmu kontu Microsoft, navštívte túto webovú lokalitu (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656). Ak chcete spravovať svoje konto Skype, musíte použiť položku „Prihlásiť sa“ na lokalite www.skype.com.
  • iii. Deti a kontá. Svojou registráciou prehlasujete, že ste dosiahli vek plnoletosti v krajine, v ktorej bývate, alebo máte platný súhlas rodiča alebo zákonného opatrovníka, že môžete byť viazaní týmito podmienkami. Ak si nie ste istí, či ste dosiahli vek plnoletosti platný v krajine, v ktorej bývate, alebo ak nerozumiete tomuto bodu, skôr než si vytvoríte konto Microsoft alebo Skype, požiadajte o pomoc svojho rodiča alebo zákonného opatrovníka. Ak ste rodičom alebo zákonným zástupcom neplnoletej osoby, ktorá si vytvára konto Microsoft alebo Skype, súhlasíte s týmito podmienkami v mene danej neplnoletej osoby a zodpovedáte za dohľad nad používaním konta Microsoft, konta Skype alebo služieb vrátane nákupov takýmto neplnoletým dieťaťom bez ohľadu na to, či je konto neplnoletej osoby teraz otvorené alebo vytvorené neskôr.
  • iv. Zrušenie vášho konta.
   • 1. Okrem akýchkoľvek práv na zrušenie, ktoré sú uvedené v bode „Zásady vracania peňazí“ nižšie (bod 9(g)), môžete kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu zrušiť konkrétne služby, prípadne konto Microsoft alebo Skype. Ak chcete zrušiť svoje konto Microsoft, navštívte lokalitu http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618278. Ak nás požiadate o zrušenie konta Microsoft, na 60 dní ho uvedieme do pozastaveného stavu, ak by ste zmenili názor. Po tomto 60-dňovom období bude vaše konto Microsoft zrušené. Podrobné vysvetlenie, čo sa stane pri zrušení vášho konta Microsoft, nájdete v bode 4(a)(iv)(2) nižšie. Ak sa počas tohto 60-dňového obdobia znova prihlásite, vaše konto Microsoft bude opätovne aktivované. Ak chcete zrušiť svoje konto Skype, odošlite žiadosť o podporu na lokalite http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618280.
   • 2. Zrušenie vašich služieb, prípadne konta Microsoft alebo Skype (či už z vašej alebo našej strany) má niekoľko následkov. Po prvé, okamžite strácate právo na používanie služieb a skončí sa aj platnosť vašej licencie na používanie softvéru súvisiaceho so službami. Po druhé, odstránime údaje alebo vášho obsah spojený s vaším kontom Microsoft alebo Skype, prípadne inak zrušíme ich priradenie k vám a vášmu kontu Microsoft alebo Skype (pokiaľ nám zákon neprikazuje zachovať ich). V dôsledku toho už nebudete mať prístup k žiadnej zo služieb (ani k vášmu obsahu, ktorý ste uložili v týchto službách), ktorá požaduje konto Microsoft. Obsah by ste mali pravidelne zálohovať. Po tretie, môžete stratiť prístup k materiálom alebo produktom, ktoré ste získali.
 • b. Pracovné alebo školské kontá. V niektorých službách spoločnosti Microsoft sa môžete prihlásiť pomocou pracovnej alebo školskej e-mailovej adresy. Ak tak urobíte, súhlasíte s tým, že vlastník domény priradenej k vašej e-mailovej adrese môže riadiť a spravovať vaše konto a pristupovať k vašim údajom a spracúvať ich, a to vrátane obsahu komunikácie a súborov. Súhlasíte tiež s tým, že vaše používanie služieb môže podliehať zmluvám, ktoré spoločnosť Microsoft uzatvorila s vami alebo vašou organizáciou, a nebudú sa naň vzťahovať tieto podmienky. Ak pomocou pracovnej alebo školskej e-mailovej adresy pristupujete k službám, na ktoré sa vzťahujú tieto podmienky, skôr než budete môcť pokračovať v prístupe k službám, môže sa zobraziť výzva na aktualizáciu e-mailovej adresy priradenej k vášmu kontu Microsoft.
 • c. Ďalšie zariadenia a dátové balíky. Na používanie mnohých služieb budete potrebovať pripojenie na internet a dátový balík alebo balík pre mobilné telefóny. Možno budete potrebovať aj ďalšie zariadenia, napríklad náhlavnú súpravu, kameru alebo mikrofón. Zodpovedáte za poskytnutie všetkých pripojení, balíkov alebo zariadení potrebných na používanie služieb a za úhradu poplatkov účtovaných poskytovateľmi vašich pripojení, balíkov a zariadení. Ide o dodatočné poplatky k poplatkom, ktoré nám platíte za služby, a tieto poplatky vám neuhradíme. Overte si u svojich poskytovateľov, či si účtujú takéto poplatky, ktoré sa na vás môžu vzťahovať.
 • d. Oznámenia služby. Ak vám potrebujeme oznámiť niečo dôležité o používanej službe, odošleme vám oznámenia služby a informácie, ktoré musíme podľa zákona poskytovať. Tieto informácie odošleme na e-mailovú adresu priradenú k vášmu kontu Microsoft alebo Skype (v prípade oznámení služby Skype). Ak ste nám v súvislosti so svojím kontom Microsoft alebo kontom Skype poskytli svoje telefónne číslo, môžeme vám posielať oznámenia služby prostredníctvom SMS (SMS správ), a to vrátane SMS na overenie vašej identity pred registráciou vášho mobilného telefónneho čísla. Na prijímanie oznámení prostredníctvom správ SMS sa môžu vzťahovať tarify na prenos údajov alebo správ. Odporúčame vám monitorovať zadanú e-mailovú adresu a udržiavať ju v aktualizovanom stave. Ak nesúhlasíte s prijímaním upozornení v elektronickej podobe, musíte služby prestať používať.
 • e. Podpora. Zákaznícka podpora pre služby je dostupná na lokalite http://support.microsoft.com. Oznámenie môžete spoločnosti Microsoft odoslať aj podľa postupov, ktoré sú v týchto podmienkach uvedené v bode Oznámenia. Ak bývate v Európe a nemôžete vyriešiť problém prostredníctvom kanálov zákazníckej podpory, máte možnosť nahlásiť problém na platforme Európskej únie Riešenie sporov online na stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Ako súčasť podania je potrebné uviesť kontaktnú e-mailovú adresu spoločnosti Microsoft: MSODR@microsoft.com. Táto e-mailová adresa je určená len na použitie na platforme EÚ Riešenie sporov online a nie je miestom kontaktu pre všeobecnú technickú podporu ani otázky.
Kompletný text
Používanie aplikácií a služieb tretích stránPoužívanie aplikácií a služieb tretích strán5_usingThird-PartyAppsAndServices
Súhrn

5. Používanie aplikácií a služieb tretích strán. Naše služby vám môžu umožniť prístup alebo získanie produktov, služieb, webových lokalít, prepojení, obsahu, materiálov, hier alebo aplikácií od tretích strán (iných spoločností než Microsoft) („aplikácie a služby tretích strán“). Mnoho našich služieb tiež pomáha pri vyhľadávaní aplikácií a služieb tretích strán a vy uznávate, že usmerňujete naše služby, aby vám poskytovali aplikácie a služby tretích strán. Aplikácie a služby tretích strán vám tiež môžu umožniť ukladať váš obsah alebo údaje u vydavateľa, poskytovateľa alebo prevádzkovateľa aplikácií a služieb tretích strán. Aplikácie a služby tretích strán vám môžu ponúknuť zásady ochrany osobných údajov alebo od vás môžu požadovať, aby ste prijali ďalšie podmienky používania, skôr než aplikácie a služby tretích strán budete môcť nainštalovať alebo používať. Ďalšie podmienky pre aplikácie získané prostredníctvom Office Obchodu, Xbox Obchodu alebo Windows Obchodu nájdete v bode 13(b). Pred získaním alebo používaním aplikácií a služieb tretích strán by ste si mali prečítať všetky ďalšie podmienky a zásady ochrany osobných údajov. Žiadne ďalšie podmienky neupravujú tieto podmienky. Spoločnosť Microsoft vám v rámci aplikácií a služieb tretích strán neposkytuje licenciu na žiadne duševné vlastníctvo. Súhlasíte s tým, že preberáte všetky riziká a zodpovednosť vyplývajúcu z používania týchto aplikácií a služieb tretích strán a že spoločnosť Microsoft nezodpovedá za žiadne problémy, ktoré vzniknú pri vašom používaní týchto aplikácií a služieb. Spoločnosť Microsoft nezodpovedá za informácie poskytnuté tretími stranami.

Kompletný text
Dostupnosť služiebDostupnosť služieb6_serviceAvailability
Súhrn

6. Dostupnosť služieb.

 • a. Služby, aplikácie a služby tretích strán, materiály alebo produkty ponúkané prostredníctvom služieb môžu byť občas nedostupné, môžu byť ponúkané na obmedzenom základe alebo sa môžu líšiť v závislosti od vašej oblasti alebo zariadenia. Ak zmeníte miesto spojené s vaším kontom Microsoft, možno budete musieť znova získať materiály alebo aplikácie, ktoré pre vás boli dostupné a za ktoré ste zaplatili v predchádzajúcej oblasti.
 • b. Služby sa snažíme udržiavať v nepretržitej prevádzke, u všetkých služieb online však dochádza k príležitostným prerušeniam poskytovania alebo výpadkom. V prípade výpadku alebo prerušenia poskytovania služby sa nemusí dať načítať váš obsah. Odporúčame pravidelne zálohovať váš obsah, ktorý ukladáte v službách alebo pomocou aplikácií a služieb tretích strán.
Kompletný text
Aktualizácie služieb alebo softvéru a zmeny týchto podmienokAktualizácie služieb alebo softvéru a zmeny týchto podmienok7_updatesToTheServicesOrSoftwareAndChangesToTheseTerms
Súhrn

7. Aktualizácie služieb alebo softvéru a zmeny týchto podmienok.

 • a. Ak budeme chcieť tieto podmienky zmeniť, budeme vás o tom informovať. Tieto podmienky môžeme zmeniť, ak je to nutné z dôvodu (i) rozhodného práva vrátane, ale nie výhradne, zmeny tohto práva, (ii) odporúčania alebo nariadenia na základe rozhodného práva, (iii) vývoja služieb, (iv) technických príčin, (v) prevádzkových požiadaviek alebo (vi) zmeny podmienok v prospech používateľa. O plánovanej zmene vás budeme informovať predtým, ako nadobudne účinnosť, či už prostredníctvom používateľského rozhrania, v e-mailovej správe, alebo iným primeraným spôsobom. Poskytneme vám možnosť zrušiť používanie služieb aspoň 30 dní predtým, ako zmena vstúpi do platnosti. Ak služby používate po dátume nadobudnutia účinnosti zmien, znamená to, že súhlasíte s novými podmienkami. Ak s novými podmienkami nesúhlasíte, služby musíte prestať používať a musíte zrušiť svoje konto Microsoft alebo Skype v súlade s bodom 4(a)(iv). Na túto možnosť budeme výslovne upozorňovať aj pri informovaní o plánovanej zmene týchto podmienok.
 • b. Na účely aktualizácie, zlepšenia a ďalšieho vývoja služieb môžeme automaticky zistiť vašu verziu softvéru, ktorý je potrebný na poskytovanie služieb, a bezplatne sťahovať aktualizácie alebo zmeny konfigurácie. Aktualizácia softvéru sa od vás môže požadovať aj na ďalšie používanie služieb. Takéto aktualizácie budú podliehať týmto podmienkam, ak sa s nimi nedodávajú dodatočné alebo iné podmienky. V takom prípade sa uplatnia tieto iné podmienky. Ak odmietnete prijať dodatočné alebo iné podmienky týkajúce sa aktualizácií, nemôžete aktualizácie získať ani používať. Spoločnosť Microsoft nie je povinná sprístupňovať žiadne aktualizácie a nezaručuje, že bude podporovať verziu systému, pre ktorý ste získali licenciu na používanie softvéru.
 • c. Neustále pracujeme na zlepšovaní služieb a v tomto ohľade môžeme služby kedykoľvek zmeniť, odstrániť funkcie alebo zastaviť poskytovanie prístupu k aplikáciám a službám tretích strán vrátane, ale nie výhradne, prípadov, ak naše zmluvy s tretími stranami už nepovoľujú sprístupňovanie ich materiálov, ak ich poskytovanie je pre nás neprípustné, ak došlo k technologickému pokroku alebo ak spätná väzba zákazníka naznačuje, že je potrebná zmena. V prípade, že zmena služieb spôsobí stratu vášho prístupu k obsahu, vopred vám to oznámime. V prípade platených služieb vám vopred oznámime aj ďalšie závažné zmeny v službách. Okrem rozsahu, v akom to vyžaduje rozhodné právo, nemáme žiadny záväzok poskytovať a znova sťahovať ani nahradzovať žiadny materiál, digitálny tovar (definovaný v článku 13(k)) ani aplikácie, ktoré ste si predtým zakúpili. Ak zrušíme platenú službu, vrátime vám z vašich platieb sumu pomerne zodpovedajúcu rozsahu služby, ktorý vám dôsledku zrušenia služby nebol poskytnutý.
 • d. Keďže môžete používať materiál chránený technológiou spravovania digitálnych práv (DRM), napríklad hudbu, hry, filmy a pod., softvér DRM sa môže automaticky skontaktovať so serverom na spravovanie práv online a prevziať a nainštalovať dostupné aktualizácie DRM.
Kompletný text
Licencia na softvérLicencia na softvér8_softwareLicense
Súhrn

8. Licencia na softvér. Pokiaľ sa na softvér, ktorý vám poskytujeme ako súčasť služieb, nevzťahuje samostatná licenčná zmluva spoločnosti Microsoft (ak napríklad používate aplikáciu, ktorá je súčasťou systému Windows, vzťahujú sa na ňu licenčné podmienky pre softvér spoločnosti Microsoft pre operačný systém Windows), a okrem prípadov uvedených v článku 13(b)(i) nižšie pre aplikácie dostupné v Office Obchode, Windows Obchode alebo Xbox Obchode, všetok príslušný softvér podlieha týmto podmienkam.

 • a. Ak dodržíte tieto podmienky, udeľujeme vám právo na inštaláciu a používanie jednej kópie softvéru na jedno zariadenie na celosvetovom základe bez možnosti používania viacerými osobami naraz a na používanie v rámci používania služieb. Softvér alebo webová lokalita, ktorá je súčasťou služieb, môže obsahovať kód tretej strany? Akékoľvek skripty alebo kód tretej strany, ktoré sú prepojené so softvérom alebo webovou lokalitou alebo na ktoré sa zo softvéru alebo webovej lokality odkazuje, vám na základe licencie neposkytuje spoločnosť Microsoft, ale tretie strany, ktoré takýto kód vlastnia. Oznámenia o kóde tretej strany (ak existujú) sú zahrnuté iba pre vašu informáciu.
 • b. Softvér sa nepredáva, ale sa poskytuje na základe licencie a spoločnosť Microsoft si vyhradzuje všetky práva na softvér, ktoré nie sú výslovne udelené spoločnosťou Microsoft v týchto podmienkach. Ak to nie je výslovne povolené rozhodným právom, táto licencia vám neposkytuje žiadne právo na nasledujúce činnosti. Nesmiete:
  • i. obchádzať ani vynechávať žiadne opatrenia na technologickú ochranu ani opatrenia súvisiace so softvérom alebo službami;
  • ii. rozkladať, dekompilovať, dešifrovať, hakovať, emulovať, zneužívať ani spätne analyzovať žiadny softvér ani inú súčasť služieb, ktorá je zahrnutá do služieb alebo prístupná prostredníctvom služieb, s výnimkou a iba v rozsahu, v akom to výslovne povoľujú príslušné zákony na ochranu autorských práv;
  • iii. oddeľovať súčasti softvéru ani služieb na použitie v iných zariadeniach;
  • iv. publikovať, kopírovať, prenajímať, poskytovať na lízing, predávať, exportovať, importovať, distribuovať ani požičiavať softvér ani služby, pokiaľ vás na to spoločnosť Microsoft výslovne neoprávni;
  • v. prevádzať softvér, licencie na softvér ani akékoľvek práva na prístup k službám alebo na ich používanie;
  • vi. používať služby neoprávneným spôsobom, ktorý môže narúšať ich používanie inou osobou alebo prístup inej osoby ku ktorejkoľvek službe, údajom, kontu alebo sieti;
  • vii. umožniť prístup k službám ani upravovať zariadenie autorizované spoločnosťou Microsoft (napríklad Xbox One, Xbox 360, Microsoft Surface a pod.) pomocou neoprávnených aplikácií tretích strán.
Kompletný text
Platobné podmienkyPlatobné podmienky9_paymentTerms
Súhrn

9. Platobné podmienky. Ak si zakúpite službu, na nákup sa vzťahujú tieto platobné podmienky a vy s nimi súhlasíte.

 • a. Poplatky. Ak je s určitou časťou služieb spojený poplatok, súhlasíte s jeho zaplatením. Ak nie je uvedené inak, cena určená za tieto služby zahŕňa všetky príslušné dane. Za platby takýchto daní a ostatných poplatkov ste výhradne zodpovední vy. Ak nie je uvedené inak, dane sa vypočítavajú na základe vašej polohy v čase registrácie vášho konta Microsoft. Ak vám odošleme oznámenie o tom, že sme od vás nedostali včasnú a úplnú platbu, a ak neuskutočníte úplnú platbu okamžite, môžeme služby pozastaviť alebo zrušiť. Pozastavenie alebo zrušenie služieb z dôvodu neplatenia môže viesť k strate prístupu k vášmu kontu a k strate možnosti používania konta a jeho obsahu. Pripojenie na internet prostredníctvom podnikovej alebo inej súkromnej siete, ktorá maskuje vašu polohu, môže spôsobiť, že poplatky sa budú líšiť od poplatkov zobrazených pre vašu skutočnú polohu. V závislosti od vašej polohy sa pre niektoré transakcie môže vyžadovať konverzia meny alebo spracovanie v inej krajine. Pri použití debetnej alebo kreditnej karty vám môže vaša banka účtovať ďalšie poplatky za príslušné služby. Podrobné informácie vám poskytne banka.
 • b. Váš fakturačný účet. Na účely platenia poplatkov za službu sa od vás bude pri registrácii v službe požadovať zadanie spôsobu platby. Prístup k svojim fakturačným údajom a spôsobu platby získate na webovej lokalite správy kont Microsoft. V prípade konta Skype sa prihláste do konta na stránke www.skype.com. Okrem toho súhlasíte s tým, že spoločnosti Microsoft povolíte používanie všetkých aktualizovaných informácií o vybratom spôsobe platby, ktoré vám poskytne vaša banka alebo príslušná platobná sieť. Súhlasíte s bezodkladnou aktualizáciou informácií o konte a iných informácií vrátane e-mailovej adresy a podrobností o spôsobe platby, aby sme mohli uskutočňovať vaše transakcie a podľa potreby vás kontaktovať v súvislosti s transakciami. Ak nám oznámite ukončenie používania doterajšieho spôsobu platby a neuvediete iný spôsob platby ani po našej výzve na uvedenie týchto informácií v primeranej lehote, môžeme odôvodnene pozastaviť alebo zrušiť vašu platenú službu. Zmeny vo vašom fakturačnom účte neovplyvnia poplatky účtované na fakturačný účet predtým, ako sme mohli primerane zareagovať na vaše zmeny v informáciách o fakturačnom účte.
 • c. Fakturácia. Poskytnutím informácií o spôsobe platby spoločnosti Microsoft (i) prehlasujete, že máte oprávnenie používať uvedený spôsob platby a že všetky poskytnuté platobné informácie sú pravdivé a presné, (ii) oprávňujete spoločnosť Microsoft účtovať vám za služby a dostupný obsah prostredníctvom vášho spôsobu platby a (iii) oprávňujete spoločnosť Microsoft účtovať vám za každú platenú funkciu služieb, ktorú ste sa rozhodli zaregistrovať alebo používať počas platnosti týchto podmienok. Ako je uvedené, môžeme vám účtovať (a) vopred, (b) v čase nákupu, (c) krátko po nákupe alebo (d) opakovane, ak ide o predplatné služby. Môžeme vám tiež účtovať poplatok až do výšky schválenej sumy. Vopred vám oznámime akékoľvek zmeny poplatkov účtované za opakované poskytovanie predplatených služieb. V prípade zmeny ceny vám umožníme zrušiť služby pred zmenou ceny. Môžeme vám naraz účtovať poplatky za viac ako jedno fakturačné obdobie, ak ide o poplatky, ktoré neboli predtým spracované.
 • d. Opakované platby. Keď si služby zakúpite na základe predplatného (napríklad mesačného, raz za tri mesiace alebo ročného (podľa zvolenej možnosti)), beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že oprávňujete opakovanú platbu. Platby budú poukazované spoločnosti Microsoft vybratým spôsobom v opakovaných intervaloch, s ktorými ste súhlasili, až kým predplatné danej služby neukončíte vy alebo spoločnosť Microsoft. Súhlasom s opakovanými platbami oprávňujete spoločnosť Microsoft na spracovanie takýchto platieb ako elektronických debetných operácií, finančných prevodov alebo elektronických záloh z vášho určeného účtu (v prípade automatického zúčtovacieho systému alebo podobných platieb), prípadne ako poplatkov sťahovaných z vášho určeného účtu (v prípade kreditnej karty alebo podobných platieb) (súhrnne „elektronické platby“). Poplatky za predplatné sa zvyčajne fakturujú alebo účtujú pred príslušným obdobím predplatného. Ak sa niektorá platba vráti ako neuhradená alebo ak je kreditná karta alebo podobná transakcia zamietnutá, spoločnosť Microsoft alebo jej poskytovatelia služieb si vyhradzujú právo na výber príslušného poplatku za vrátenie položky, odmietnutie alebo nedostatok finančných prostriedkov a na spracovanie takejto platby ako elektronickej platby.
 • e. Automatické predĺženie. Ak sú vo vašej krajine povolené automatické predĺženia, môžete si vybrať možnosť, aby sa služby na konci fixného obdobia automaticky predlžovali. Pred predĺžením služieb na nové obdobie vás e-mailom upozorníme a v súlade s článkom 9(k) vám oznámime akékoľvek zmeny cien. Keď vás upozorníme na to, že ste si zvolili možnosť automatického predĺženia služieb, a ak ste služby podľa postupu nižšie nezrušili, na konci aktuálneho obdobie služieb môžeme automaticky predĺžiť vaše služby a účtovať vám aktuálnu cenu za dobu predĺženia. Pripomenieme vám aj to, že vám budeme účtovať prostredníctvom vybratého spôsobu platby za predĺženie služieb, či už bol zaregistrovaný v deň predĺženia, alebo neskôr. Poskytneme vám aj pokyny na zrušenie služieb. Služby musíte zrušiť pred dátumom predĺženia, aby vám za predĺženie neboli účtované poplatky.
 • f. Výpis online a chyby. Výpis o fakturácii online vám spoločnosť Microsoft poskytne na webovej lokalite správy kont Microsoft, kde môžete tento výpis zobraziť a vytlačiť. V prípade konta Skype získate prístup k výpisu online tak, že sa prihlásite do svojho konta na stránke www.skype.com. Toto je jediný poskytovaný výpis o fakturácii. Faktúra s DPH môže byť sprístupnená v závislosti od služby a krajiny. V prípade chybného vyúčtovania faktúru po upozornení z vašej strany (alebo ak si to všimneme my) okamžite opravíme a účtovaný poplatok preskúmame. Ak sa na faktúre vyskytne chyba, odporúčame vám, aby ste nám to oznámili do 120 dní od jej prvého výskytu, pretože v rámci tohto obdobia opravíme chybu jednoduchšie.
 • g. Zásady vracania peňazí. Budete mať oprávnenie na obdobie zrušenia („obdobie práva na stiahnutie“) v trvaní štrnásť (14) dní odo dňa nákupu, a to je bez uvedenia dôvodu. Ak je v čase zrušenia služba čiastočne poskytnutá, získate pomernú refundáciu. Obdobie práva na stiahnutie sa končí v čase úplného poskytnutia služby a vtedy už vašu kúpu nemožno refundovať. Keď si od nás zakúpite digitálny obsah, vaše právo na zrušenie prestane platiť v momente spustenia preberania. Pokiaľ nie je inak stanovené zákonom alebo konkrétnou ponukou služieb, všetky nákupy sú finálne a poplatky sa nevracajú. Informácie a pokyny týkajúce sa zrušenia služby inej než Skype a žiadosti o vrátenie peňazí pomocou nášho formulára na odstúpenie (ak máte nárok na vrátenie peňazí) sú uvedené na webovej lokalite správy kont Microsoft. V prípade služby Skype vyplňte formulár na odstúpenie pomocou informácií uvedených tu. Ak ste presvedčení, že vám spoločnosť Microsoft zaúčtovala poplatok omylom, musíte sa obrátiť na spoločnosť Microsoft, aby tento poplatok prešetrila. Ak vrátime peniaze alebo poskytneme kredit, nezaväzuje nás to k rovnakému alebo podobnému vráteniu v budúcnosti. Tieto zásady vracania peňazí nemajú vplyv na žiadne práva na základe príslušných zákonov. Ďalšie informácie o vracaní peňazí nájdete v príslušnej téme pomocníka.
 • h. Ukončenie služieb. Mali by ste skontrolovať ponuku s popisom služieb, pretože (i) v čase zrušenia vám nemusia byť vrátené peniaze, (ii) môžete mať povinnosť platiť poplatky za zrušenie, (iii) môžete mať povinnosť zaplatiť všetky poplatky za služby účtované na váš fakturačný účet pred dátumom zrušenia alebo (iv) môžete stratiť prístup k vášmu kontu alebo stratiť možnosť jeho používania, keď zrušíte služby. Ak služby zrušíte, možnosť ich používania sa skončí na konci aktuálneho obdobia poskytovania služieb alebo (ak vám poplatky účtujeme pravidelne) na konci obdobia, v ktorom ste služby zrušili.
 • i. Ponuky počas skúšobného obdobia. Ak využívate skúšobné obdobie a nechcete platiť nové poplatky, skúšobné služby musíte zrušiť do konca skúšobného obdobia, pokiaľ vám neoznámime inak. Ak skúšobné služby nezrušíte do konca skúšobného obdobia, môžeme vám účtovať poplatok za služby v cene oznámenej pred koncom skúšobného obdobia.
 • j. Propagačné ponuky. Spoločnosť Microsoft môže občas ponúkať služby v rámci skúšobného obdobia, počas ktorého si za ne nebude účtovať žiadny poplatok. Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje právo účtovať vám poplatok za takéto služby (s normálnou sadzbou) v prípade, ak spoločnosť Microsoft rozhodne (po primeranom zvážení), že porušujete podmienky a požiadavky ponuky.
 • k. Zmeny cien. Ak bolo v prípade služby, ktorú využívate, stanovené presne určené obdobie a cena, zostáva daná cena v platnosti počas celého stanoveného obdobia. Ak chcete pokračovať v používaní služieb, bude potrebné, aby ste vyjadrili svoj súhlas s každou novou ponukou a cenou. Ak sa vám služby poskytujú pravidelne (napríklad mesačne) bez stanovenej doby trvania a nejde o skúšobnú ponuku, cenu služieb môžeme za rok zmeniť až o 5 percent, ak vás o tom informujeme aspoň 30 dní predtým, ako zmena nadobudne účinnosť. Pred zmenou ceny budete mať možnosť služby zrušiť. Pri oznámení zmeny cien vás tiež informujeme o tom, že ak služby nezrušíte, nová cena nadobudne účinnosť.
 • l. Platby pre vás. Ak vám dlžíme platbu, súhlasíte s tým, že nám včas a presne poskytnete všetky informácie, ktoré potrebujeme na uhradenie platby. Sami zodpovedáte za úhradu všetkých daní a poplatkov, ktoré možno budete musieť uhradiť v dôsledku prijatia tejto platby. Musíte splniť aj všetky ďalšie podmienky, ktoré vyžadujeme pri vašom práve súvisiacom s akoukoľvek platbou. Ak prijmete platbu, ktorá vám nebola určená, môžeme ju stornovať alebo požadovať jej vrátenie. Súhlasíte s tým, že v tejto veci budete s nami spolupracovať. Platbu vám môžeme tiež znížiť bez predchádzajúceho oznámenia, aby sme ju prispôsobili akémukoľvek predchádzajúcemu preplatku.
 • m. Oneskorené platby. V prípade oneskorených platieb musíte zaplatiť všetky opodstatnené poplatky, ktoré si účtujeme za všetky omeškané platby vrátane nákladov za právne zastúpenie a ďalších zákonných nákladov a poplatkov, ako to vyžadujú príslušné zákony a nariadenia. Vaše služby môžeme pozastaviť alebo zrušiť, ak načas nezaplatíte celú sumu po odoslaní upomienky (s upozornením na pozastavenie a/alebo zrušenie služieb) na uskutočnenie platby v primeranom čase. Pozastaveniu alebo zrušeniu sa môžete vyhnúť, ak uskutočníte požadovanú platbu v primeranej lehote uvedenej v upomienke. Ak ide o zanedbateľnú neuhradenú sumu, uplatňuje sa iný postup. Neuhradené sumy nižšie ako 2 percentá z celkovej fakturovanej sumy sa budú vždy považovať za zanedbateľné. Pozastavenie alebo zrušenie služieb za neplatenie môže viesť k strate prístupu k vášmu kontu spoločnosti Microsoft.
 • n. Darčekové karty. Kompenzácia a používanie darčekových kariet (okrem darčekových kariet Skype) sa riadi podmienkami a požiadavkami na darčekové karty spoločnosti Microsoft. Informácie o darčekových kartách Skype sú dostupné na stránke Pomocníka služby Skype.
Kompletný text
Zmluvný subjekt, voľba právneho poriadku a miesta na riešenie sporovZmluvný subjekt, voľba právneho poriadku a miesta na riešenie sporov10_11_contractingEntityChoiceOfLaw
Súhrn

10. Zmluvný subjekt, voľba právneho poriadku a miesta na riešenie sporov.

 • a. Pre služby s označením Skype. Na účely používania bezplatného spotrebiteľského softvéru a služieb s označením Skype uzatvárate zmluvu so spoločnosťou (a všetky odkazy na spoločnosť Microsoft v týchto podmienkach budú znamenať) Skype Software S.à.r.l, 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg. Na účely používania platených spotrebiteľských služieb s označením Skype uzatvárate zmluvu so spoločnosťou (a všetky odkazy na spoločnosť Microsoft v týchto podmienkach budú znamenať) Skype Communications S.à.r.l, 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg. Tieto podmienky sa budú riadiť a vykladať v súlade so zákonmi Luxemburska. Týmto ustanovením nie sú ovplyvnené zákony o ochrane spotrebiteľov obsahujúce príslušné príkazy.
 • b. Pre všetky ostatné služby. Ak bývate (alebo ak máte hlavnú prevádzku svojej firmy) v Európe a používate bezplatné časti služieb (napríklad Bing alebo MSN), uzatvárate zmluvu so spoločnosťou Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. (UBI: 600 413 485). Všetky nároky týkajúce sa bezplatných služieb bez ohľadu na povinné zákonné ustanovenia platné v krajine, v ktorej naše služby používate a v ktorej sa obvykle zdržiavate, sa riadia zákonmi štátu Washington v USA. Ak ste zaplatili za používanie časti služieb (napríklad služby Outlook.com bez reklám alebo častí služieb s označením Office), uzatvárate zmluvu so spoločnosťou Microsoft Ireland Operations Limited, The Atrium Building, Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland (registrovanou v obchodnom registri Írska pod číslom 256796, IČ DPH: IE 8256796 U, s registrovanou adresou 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland). Všetky nároky týkajúce sa platených služieb sa riadia zákonmi krajiny, v ktorej služby používate a v ktorej sa obvykle zdržiavate. Čo sa týka jurisdikcie, vy a spoločnosť Microsoft súhlasíte s voľbou súdov v krajine, v ktorej služby používate a v ktorej sa obvykle zdržiavate, pre všetky spory vyplývajúce z týchto podmienok, prípadne súvisiace s týmito podmienkami. Ako alternatívu si tiež môžete zvoliť príslušný súd v Írsku.
Kompletný text
ZárukyZáruky12_Warranties
Súhrn

11. Záruky. Ak ste spotrebiteľ, na základe zákonov máte určité práva. Tieto práva zahŕňajú záväzok spoločnosti Microsoft poskytovať služby s primeranou starostlivosťou a zručnosťou. Nič v týchto podmienkach nemá za cieľ obmedziť ani vylúčiť našu zodpovednosť za akékoľvek porušenie tohto ustanovenia spoločnosťou Microsoft. OKREM PRÍPADOV, KEĎ SME UKRYLI CHYBY SO ZLÝM ÚMYSLOM ALEBO KEĎ CHYBY ZNEMOŽNILI POUŽÍVANIE SLUŽIEB, A OKREM PLATENÝCH PRODUKTOV SKYPE POSKYTUJEME SLUŽBY „TAK, AKO STOJA A LEŽIA“, „SO VŠETKÝMI CHYBAMI“ A „TAK, AKO SÚ DOSTUPNÉ“. NEZARUČUJEME ANI PRESNOSŤ A AKTUÁLNOSŤ INFORMÁCIÍ DOSTUPNÝCH V SLUŽBÁCH. BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE POČÍTAČOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ SYSTÉMY NIE SÚ BEZ CHÝB A OBČAS DOCHÁDZA K ICH ODSTÁVKAM A VÝPADKOM. NEMÔŽEME ZARUČIŤ, ŽE SLUŽBY BUDÚ PRACOVAŤ BEZ PRERUŠENIA, V POŽADOVANOM ČASE, BEZPEČNE ALEBO BEZ CHÝB. MY, NAŠE AFILÁCIE, PREDAJCOVIA, DISTRIBÚTORI A DODÁVATELIA NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE ZMLUVNÉ ZÁRUKY ANI PODMIENKY. MÁTE K DISPOZÍCII VŠETKY POVINNÉ ZÁRUKY PREDVÍDANÉ ZÁKONOM, NEPOSKYTUJEME VŠAK ŽIADNE INÉ ZÁRUKY. V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI VYLUČUJEME AKÉKOĽVEK IMPLICITNÉ POVINNÉ ZÁRUKY VRÁTANE ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, ODBORNOSTI A NEPORUŠENIA CUDZÍCH PRÁV.

Kompletný text
Obmedzenie zodpovednostiObmedzenie zodpovednosti13_limitationOfLiability
Súhrn

12. Obmedzenie zodpovednosti.

 • a. Spoločnosť Microsoft nezodpovedá za váš obsah, materiál ani materiál inej tretej strany poskytnutý používateľmi (vrátane prepojení na webové lokality tretích strán) ani za aktivity vykonávané používateľmi. Takýto obsah a aktivity nemožno pripisovať spoločnosti Microsoft a nepredstavujú názor spoločnosti Microsoft.
 • b. Spoločnosť Microsoft zodpovedá len za závažné porušenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy.
 • c. Spoločnosť Microsoft, jej zastupujúci agenti alebo zákonní zástupcovia zodpovedajú za akúkoľvek nepriamu škodu vrátane finančnej straty, napríklad ušlých ziskov, len v prípade, ak spoločnosť Microsoft, jej zastupujúci agenti alebo jej zákonní zástupcovia konali s hrubou nedbalosťou alebo úmyselným pochybením.
 • d. Obmedzenie zodpovednosti nemá vplyv na žiadne zákonné zodpovednosti spoločnosti Microsoft, ktoré nesúvisia s chybami, vrátane zákonnej zodpovednosti za porušenie záruky. To isté platí aj pre zodpovednosť spoločnosti Microsoft, jej zastupujúcich agentov alebo zákonných zástupcov v prípade podvodu alebo ich nedbalosti vedúcej k ublíženiu na zdraví alebo smrti.
 • e. Spoločnosť Microsoft nezodpovedá za žiadne zlyhanie ani oneskorenie pri plnení svojich záväzkov na základe týchto podmienok v rozsahu, v akom je zlyhanie alebo oneskorenie spôsobené okolnosťami, ktoré nedokáže primerane ovplyvniť (ako sú pracovné spory, zásah vyššej moci, vojna alebo teroristická činnosť, úmyselné poškodenie, nehody alebo dodržovanie príslušných zákonov alebo vládnych nariadení). Spoločnosť Microsoft sa pokúsi minimalizovať účinky takýchto udalostí a plniť záväzky, ktoré nie sú týmito udalosťami ovplyvnené.
Kompletný text
Podmienky špecifické pre konkrétne službyPodmienky špecifické pre konkrétne služby14_service-SpecificTerms
Súhrn

13. Podmienky špecifické pre konkrétne služby. Podmienky pred a za bodom 13 sa všeobecne vzťahujú na všetky služby. Tento bod obsahuje podmienky špecifické pre konkrétne služby, ktoré dopĺňajú všeobecné podmienky.

Kompletný text
Hry a aplikácie v službe Xbox Live a od spoločnosti Microsoft StudiosHry a aplikácie v službe Xbox Live a od spoločnosti Microsoft Studios14a_XboxLive
Súhrn
 • a. Hry a aplikácie v službe Xbox Live a od spoločnosti Microsoft Studios.
  • i. Osobné nekomerčné používanie. Hry, aplikácie, služby a obsah v službách Xbox Live a Games for Windows Live a od spoločnosti Microsoft Studios poskytované spoločnosťou Microsoft (súhrnne „služby Xbox“) sú určené len na vaše osobné a nekomerčné používanie.
  • ii. Zdieľanie obmedzených informácií o konte. V rámci poskytovania služieb Xbox sprístupňujeme informácie týkajúce sa vašej menovky hráča, hrania, vášho obsahu, ktorý zverejňujete, aktivity v ktorejkoľvek službe Xbox a jej používania na prevádzku a poskytovanie (a) iných služieb Xbox a (b) hier tretích strán, ktoré používajú služby Xbox. Ak sa rozhodnete prepojiť svoje konto v službách Microsoft Xbox so svojím kontom v službe, ktorá nepatrí spoločnosti Microsoft (napríklad vydavateľa hry iného než spoločnosť Microsoft alebo poskytovateľa aplikácií a služieb tretích strán), súhlasíte s tým, že: (a) spoločnosť Microsoft môže zdieľať obmedzené informácie o konte (vrátane, ale nie výhradne menovky hráča, skóre hráča, skóre v hre, histórie hry a zoznamu priateľov) s touto zmluvnou stranou inou než spoločnosť Microsoft, ako je uvedené v prehlásení spoločnosti Microsoft o ochrane osobných údajov, a (b) ak to povoľujú nastavenia ochrany súkromia v konzole Xbox, zmluvná strana iná než spoločnosť Microsoft tiež môže mať prístup k vášmu obsahu z komunikácie v hre, keď sa prihlásite do svojho konta u tejto zmluvnej strany inej než spoločnosť Microsoft. Ak to povoľujú vaše nastavenia ochrany súkromia v konzole Xbox, spoločnosť Microsoft tiež môže zverejniť vaše meno, gamertag, motto, avatar a hry, ktoré ste hrali, v e-mailoch osobám z vášho zoznamu priateľov Xbox.
  • iii. Váš obsah. V rámci vytvárania komunity služieb Xbox udeľujete spoločnosti Microsoft, jej afiláciám a subdodávateľom licencií bezplatné a celosvetové právo používať, upravovať, reprodukovať, distribuovať a zobrazovať váš obsah alebo meno, menovku hráča, motto alebo avatar, ktoré ste zverejnili pre ktorékoľvek služby Xbox, a to vcelku, po častiach, akýmikoľvek spôsobmi alebo postupmi a v akýchkoľvek materiáloch alebo prostriedkoch podpory.
  • iv. Správcovia hier. Niektoré hry môžu používať správcov hier a hostiteľov. Správcovia hier a hostitelia nie sú autorizovanými hovorcami spoločnosti Microsoft. Ich názory nemusia vyjadrovať názory spoločnosti Microsoft.
  • v. Deti v službách Xbox. Ak službu Xbox Live používate ako neplnoletá osoba, váš rodič alebo opatrovník môže mať kontrolu nad mnohými aspektmi vášho konta a môže dostávať správy o vašom používaní služby Xbox Live.
  • vi. Herná mena alebo virtuálny tovar. Služby môžu zahŕňať virtuálnu hernú menu (napríklad zlato, mince alebo body). Ak ste v krajine svojho pobytu dosiahli vek plnoletosti, túto menu si môžete zakúpiť od spoločnosti Microsoft použitím skutočných peňažných nástrojov. Služby tiež môžu zahŕňať virtuálne digitálne položky alebo tovary, ktoré môžu byť zakúpené od spoločnosti Microsoft za skutočné peňažné nástroje alebo použitím hernej meny. Herná mena a virtuálne tovary nesmú byť spoločnosti Microsoft ani inej zmluvnej strane nikdy vymenené za skutočné peňažné nástroje, tovary ani iné položky s peňažnou hodnotou. Okrem obmedzenej, osobnej, odvolateľnej, neprenosnej, nesublicenčnej licencie na používanie hernej meny a virtuálneho tovaru iba v službách nemáte žiadne právo ani nárok na žiadnu takúto hernú menu ani virtuálny tovar objavujúci sa alebo vychádzajúci zo služieb ani na žiadne iné atribúty spojené s používaním služieb alebo uložené v rámci služieb. Spoločnosť Microsoft môže priebežne meniť svoje ponuky hernej meny alebo virtuálneho tovaru.
  • vii. Aktualizácie softvéru. Pre každé zariadenie, ktoré sa môže pripojiť k službám Xbox, môžeme automaticky zistiť vašu verziu softvéru konzoly Xbox alebo aplikácie Xbox a stiahnuť aktualizácie alebo zmeny konfigurácie konzoly Xbox alebo aplikácie Xbox vrátane tých, ktoré zabraňujú prístupu k službám Xbox pomocou neoprávnených hier Xbox alebo aplikácií, ako aj používaniu neoprávnených hardvérových periférnych zariadení s konzolou Xbox.
  • viii. Uplynutie platnosti gamertagu. Do služieb Xbox sa musíte prihlásiť aspoň raz za päť rokov, inak môžete stratiť prístup ku gamertagu priradenému k vášmu kontu Microsoft a príslušný gamertag môže byť sprístupnený pre iných používateľov.
Kompletný text
ObchodObchod14b_Store
Súhrn
 • b. Obchod. „Obchod“ označuje službu, ktorá vám umožňuje prehľadávať, preberať, kupovať a hodnotiť aplikácie (výraz „aplikácia“ zahŕňa aj hry) a iný digitálny obsah. Tieto podmienky sa týkajú používania služieb Office Obchod, Windows Obchod a Xbox Obchod. „Office Obchod“ je obchod s produktmi balíka Office a aplikáciami pre produkty Office, SharePoint, Exchange, Access a Project (verzie 2013 alebo novšie). „Windows Obchod“ je obchod pre zariadenia so systémom Windows, ako sú telefóny, počítače a tablety, alebo iné riešenia s označením Windows Obchod. „Xbox Obchod“ je obchod pre konzoly Xbox ONE a Xbox 360 alebo iné riešenia s označením Xbox Obchod.
  • i. Licenčné podmienky. Identifikujeme vydavateľa každej aplikácie dostupnej v príslušnom obchode. Štandardné licenčné podmienky pre aplikácie („ŠLPA“) uvedené na konci týchto podmienok sú zmluvou medzi vami a vydavateľom aplikácie. Táto zmluva stanovuje licenčné podmienky, ktoré sa vzťahujú na vaše používanie aplikácie prevzatej prostredníctvom Windows Obchodu alebo Xbox Obchodu, pokiaľ sa s aplikáciou neposkytujú iné licenčné podmienky. Bod 5 týchto podmienok platí pre akékoľvek aplikácie a služby tretích strán získané prostredníctvom obchodu.
  • ii. Aktualizácie. Spoločnosť Microsoft automaticky vyhľadá a prevezme aktualizácie vašich aplikácií, aj keď nie ste prihlásení do príslušného obchodu. Ak nechcete dostávať automatické aktualizácie aplikácií z obchodu, môžete zmeniť nastavenia obchodu alebo systému. Niektoré aplikácie z Office Obchodu, ktoré sú úplne alebo čiastočne hostované online, však môžu byť kedykoľvek aktualizované vývojárom aplikácie a nemusia na to potrebovať vaše povolenie.
  • iii. Hodnotenia a posudky. Ak odošlete hodnotenie alebo posudok aplikácie v obchode, môžete dostať e-mail od spoločnosti Microsoft. Tento e-mail bude zahŕňať obsah od vydavateľa aplikácie. Každý takýto e-mail pochádza od spoločnosti Microsoft. Vašu e-mailovú adresu nezdieľame s vydavateľmi aplikácií, ktoré ste získali prostredníctvom Obchodu.
  • iv. Bezpečnostné upozornenie. Ak sa chcete vyhnúť možnému zraneniu, diskomfortu alebo únave očí, mali by ste si pri používaní hier alebo iných aplikácií robiť pravidelné prestávky, najmä ak v dôsledku používania pociťujete nejakú bolesť alebo únavu. Ak pocítite diskomfort, urobte si prestávku. Diskomfort môže zahŕňať pocit nevoľnosti, nevoľnosť pri pohybe, závrat, dezorientáciu, bolesť hlavy, únavu, únavu očí alebo pocit sucha v očiach. Používanie aplikácií vás môže rozptyľovať a rušiť vaše okolie. Vyhýbajte sa nebezpečenstvu pádu, schodom, nízkym stropom, krehkým alebo cenným predmetom, ktoré by sa mohli poškodiť. Veľmi malé percento ľudí môže zažiť záchvat, ak sú vystavení určitým vizuálnym obrazom, napríklad blikajúcim svetlám alebo vzorom, ktoré sa môžu objaviť v aplikáciách. Dokonca aj ľudia bez diagnostikovaných záchvatov môžu mať zatiaľ nediagnostikované predpoklady na to, že sa u nich vyvolajú záchvaty. Prejavy môžu zahŕňať mdloby, poruchy videnia, tiky, trhania alebo triašky končatín, dezorientáciu, zmätenosť, stratu vedomia alebo kŕče. Ak spozorujete niektorý z týchto prejavov, okamžite ukončite používanie aplikácií a poraďte sa s lekárom. Ak sa u vás niekedy prejavili príznaky spojené so záchvatmi, poraďte sa s lekárom ešte pred používaním aplikácií. Rodičia by mali sledovať používanie aplikácií deťmi, či sa u nich nevyskytnú príslušné prejavy.
Kompletný text
Microsoft RodinaMicrosoft Rodina14c_MicrosoftFamily
Súhrn
 • c. Funkcie služby Microsoft Rodina. Rodičia a deti môžu používať rodinné funkcie od spoločnosti Microsoft na budovanie dôvery na základe vzájomného chápania, aké správanie, webové lokality, aplikácie, hry, fyzické lokality a výdavky sú v ich rodine správne. Rodičia môžu vytvoriť rodinu na lokalite https://account.microsoft.com/family (alebo podľa pokynov vo svojom zariadení so systémom Windows alebo v konzole Xbox) a pozvať deti alebo iných rodičov na pripojenie. Pre členov rodiny sú k dispozícii mnohé funkcie, preto si pri vyjadrení súhlasu s vytvorením rodiny alebo pripojením sa k rodine pozorne prečítajte uvedené informácie. Vytvorením rodiny alebo pripojením sa k rodine prehlasujete, že budete rodinu používať v súlade s jej účelom a nebudete ju používať neoprávneným spôsobom na nezákonné získanie prístupu k informáciám inej osoby.
Kompletný text
Skupinové správySkupinové správy14d_GroupMessaging
Súhrn
 • d. Skupinové správy. Rôzne služby spoločnosti Microsoft vám umožňujú posielať ostatným SMS správy alebo hlasové správy („správy“) a spoločnosti Microsoft a afiláciám spoločnosti Microsoft umožňujú posielať takéto správy vám, prípadne vo vašom mene ďalším používateľom. AK SPOLOČNOSTI MICROSOFT A AFILÁCIÁM SPOLOČNOSTI MICROSOFT POVOLÍTE, ABY VÁM ALEBO INÝM POSIELALI TAKÉTO SPRÁVY, PREHLASUJETE A ZARUČUJETE, ŽE VY A VŠETKY OSOBY, KTORÝM NA ZÁKLADE VÁŠHO POVOLENIA BUDEME POSIELAŤ SPRÁVY, SÚHLASÍTE S PRIJÍMANÍM TAKÝCHTO SPRÁV A AKÝCHKOĽVEK INÝCH ADMINISTRATÍVNYCH SMS SPRÁV OD SPOLOČNOSTI MICROSOFT A AFILÁCIÍ SPOLOČNOSTI MICROSOFT. „Administratívne SMS správy“ sú pravidelné správy o transakciách od určitej služby spoločnosti Microsoft vrátane, ale nie výhradne „uvítacej správy“ alebo pokynov na zrušenie prijímania správ. Ak si neželáte prijímať takéto správy (vy alebo členovia skupiny), môžete prijímanie ďalších správ od spoločnosti Microsoft alebo afilácií spoločnosti Microsoft kedykoľvek zrušiť podľa poskytnutých pokynov. Ak si neželáte prijímať takéto správy alebo byť členom skupiny, súhlasíte s tým, že odber zrušíte podľa pokynov poskytnutých príslušným programom alebo službou. Ak máte dôvod domnievať sa, že niektorý člen skupiny si už neželá prijímať takéto správy alebo byť členom skupiny, súhlasíte s tým, že ho odstránite zo skupiny. Prehlasujete a zaručujete tiež, že vy aj každá osoba, ktorej na základe vášho povolenia budeme posielať správy, rozumiete tomu, že každý člen skupiny zodpovedá za poplatky za správy účtované jeho mobilným operátorom vrátane poplatkov za medzinárodné správy, ktoré sa môžu účtovať, ak sa správy odosielajú z čísel v USA.
Kompletný text
Skype a GroupMeSkype a GroupMe14e_Skype
Súhrn
 • e. Skype a GroupMe.
  • i. Žiadny prístup k záchranným službám. Medzi tradičnými telefonickými službami a službou Skype existujú dôležité rozdiely. Služba Skype nemusí poskytovať prístup k záchranným službám na základe žiadnych platných miestnych ani vnútroštátnych pravidiel, nariadení alebo zákonov. Softvér a produkty Skype nie sú určené na podporu ani prenos tiesňových hovorov do žiadneho typu nemocníc, súdnych orgánov, zariadení zdravotníckej starostlivosti ani žiadneho iného typu služieb, ktoré spájajú používateľa so zamestnancami záchranných služieb alebo dispečingom verejnej bezpečnosti („záchranné služby“). Služba Skype môže podporovať hovory do záchranných služieb vo veľmi obmedzenom počte krajín a iba pre obmedzené verzie softvéru a platformy. Podrobnosti o dostupnosti a konfigurácii tejto funkcie nájdete tu: http://www.skype.com/go/emergency. Ak je váš tiesňový hovor prepojený, musíte poskytnúť údaje o svojej fyzickej polohe, aby vám záchranné služby mohli odpovedať. Služba Skype nezaručuje, že váš tiesňový hovor bude prepojený. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že: (i) ste zodpovední za kúpu tradičných bezdrôtových (mobilných) telefonických služieb alebo telefonických služieb s pevnou linkou, ktoré ponúkajú prístup k záchranným službám, a (ii) služba Skype nie je náhradou za vašu primárnu telefonickú službu. Ďalšie informácie o volaní na špeciálne núdzové telefónne číslo 112 určené pre EÚ nájdete na lokalite www.skype.com/go/emergency.
  • ii. Zmeny platených produktov Skype. Ak vykonáme zmeny platených produktov Skype, ktoré vás znevýhodňujú, oznámime vám to aspoň tridsať dní vopred a poskytneme vám informácie o vašom práve ukončiť používanie dotknutého produktu, skôr než sa zmení. Ak používanie produktu neukončíte, skôr než zmeny nadobudnú účinnosť, vyjadríte s týmito zmenami súhlas. Pri oznamovaní vás na to výslovne upozorníme.
  • iii. Rozhrania API alebo vysielanie. Ak chcete službu Skype používať v spojitosti s akýmkoľvek vysielaním, musíte dodržať podmienky používania služby na vysielanie, ktoré sú uvedené na lokalite http://www.skype.com/go/legal.broadcast. Ak chcete používať akékoľvek aplikačné programové rozhranie („API“) nechránené alebo sprístupnené službou Skype, musíte dodržať príslušné licenčné podmienky, ktoré sú dostupné na lokalite www.skype.com/go/legal.
  • iv. Zásady spravodlivého používania. Na vaše používanie služby Skype sa môžu vzťahovať zásady spravodlivého používania. Prečítajte si tieto zásady určené na ochranu pred podvodom a zneužitím. Môžu určovať limity pre typ, trvanie alebo hlasitosť hovorov alebo správ, ktoré môžete uskutočňovať alebo odosielať. Tieto zásady sú do týchto podmienok zahrnuté odkazom. Zásady nájdete na lokalite http://www.skype.com/go/terms.fairusage.
  • v. Mapovanie. Služba Skype obsahuje funkcie, ktoré vám umožňujú odosielať informácie alebo sa zakresliť do mapy pomocou mapovacej služby. Používaním týchto funkcií súhlasíte s týmito podmienkami, ako aj s podmienkami pre Mapy Google dostupnými na lokalite http://www.google.com/intl/en_ALL/help/terms_maps.html.
  • vi. Osobné a nekomerčné používanie. Služba Skype je určená na vaše súkromné a nekomerčné používanie. Svoje osobné konto Skype môžete používať v práci na vlastnú obchodnú komunikáciu.
  • vii. Číslo Skype/Skype To Go. Ak vám služba Skype poskytne číslo Skype alebo číslo služby Skype To Go, súhlasíte s tým, že toto číslo nevlastníte ani nemáte právo ponechať si ho navždy. V niektorých krajinách vám číslo môže sprístupniť partner služby Skype namiesto samotnej služby Skype a s takýmto partnerom musíte uzatvoriť samostatnú zmluvu.
  • viii. Skype Manager. „Konto správcu Skype Manager“ je konto Skype, ktoré vytvoríte a spravujete ako samostatný správca skupiny Skype Manager, nie ako obchodná spoločnosť. Osobné kontá Skype je možné prepojiť so skupinou Skype Manager („prepojené konto“). Môžete určiť ďalších správcov nástroja Skype Manager za predpokladu, že prijmú tieto podmienky. Ak prepojenému kontu pridelíte čísla Skype, zodpovedáte za dodržanie všetkých požiadaviek týkajúcich sa bydliska alebo sídla používateľov vášho prepojeného konta. Ak sa rozhodnete prepojené konto odpojiť od skupiny Skype Manager, pridelené predplatné, kredit Skype ani čísla Skype nebude možné načítať a k vášmu obsahu ani materiálu súvisiacemu s odpojeným kontom Skype už nebudete mať prístup. Súhlasíte so spracovaním osobných údajov používateľov vášho prepojeného konta v súlade so všetkými platnými zákonmi o ochrane údajov.
  • ix. Poplatky za službu Skype a vrátenie peňazí. Poplatky za volania na telefóny mimo predplatného pozostávajú z poplatku za pripojenie (účtovaného jedenkrát za hovor) a tarify za minútu, ako je uvedené na lokalite www.skype.com/go/allrates. Poplatky za volania sa odpočítajú zo zostatku vášho kreditu Skype. Služba Skype môže zmeniť tarify za volania na telefóny a prémiové čísla, ktoré nie sú súčasťou predplatného. Ak sú zmeny významné a pre vás nevýhodné (napríklad ak zvýšime tarify), budeme vás informovať e-mailom alebo iným vhodným spôsobom aspoň tridsať (30) dní pred nadobudnutím účinnosti zmien taríf. Po tridsiatich (30) dňoch sa na vaše nasledujúce volanie budú vzťahovať nové tarify. Aktuálne tarify nájdete na lokalite www.skype.com/go/allrates. Ak s novými tarifami nesúhlasíte, nevolajte. Necelé minúty hovorov a centové poplatky sa zaokrúhlia na nasledujúcu celú jednotku nahor. Ak nie je uvedené inak, všetky ceny za platené produkty Skype zahŕňajú príslušné dane vrátane DPH. DPH sa vypočítava na základe poskytnutej fakturačnej adresy. Výslovne sa vzdávate práva na vrátenie DPH od služby Skype, ak suma DPH, ktorú napokon zaplatí daňovým orgánom bude z nejakého dôvodu nižšia než suma DPH získaná od vás. Platené produkty Skype nie sú dostupné zákazníkom na hore Athos, Kanárskych ostrovoch, Francúzskych zámorských územiach, Alandách, Normanských ostrovoch, ostrove Heligoland, území Büsingen/Buesingen, v Ceute, Melille, Livigne, Campione d'Italia a talianskych vodách jazera Lugano. Ak ste používali platený produkt Skype, vaše obdobie práva na stiahnutie sa ukončí a nebude možné zrušiť váš nákup ani zaň vrátiť peniaze. Spotreba kreditu Skype, pridelenie čísla Skype alebo používanie predplatného znamená úplné poskytnutie alebo používanie plateného produktu Skype. Výslovne súhlasíte s tým, že čísla Skype môžu byť pridelené pred skončením obdobia práva na stiahnutie a po pridelení už za ne nemožno vrátiť peniaze. Mimo obdobia práva na stiahnutie možno peniaze vrátiť iba za nepoužité alebo neuplynulé predplatné služby Skype v súlade s týmito podmienkami. Obdobie práva na stiahnutie a vrátenia peňazí sa nevzťahujú na platené produkty Skype, ktoré sú (i) kúpené prostredníctvom partnera z tretej strany, (ii) zaplatené v hotovosti pomocou spôsobov platby tretej strany (napríklad hotovostnej platobnej peňaženky), (iii) nekúpené priamo online zo služby Skype (napríklad poukážky alebo predplatené karty) alebo (iv) pridelené vášmu kontu treťou stranou.
  • x. Kredit Skype. Služba Skype nezaručuje, že zostatok vášho kreditu Skype budete môcť použiť na kúpu všetkých platených produktov Skype. Ak svoj kredit Skype nepoužijete 180 dní, služba Skype ho prepne do neaktívneho stavu. Kredit Skype môžete znova aktivovať na prepojení opätovnej aktivácie http://www.skype.com/go/store.reactivate.credit. Pri kúpe kreditu Skype môžete začiarknutím príslušného políčka povoliť funkciu automatického dobíjania. Po povolení sa zostatok vášho kreditu Skype dobije rovnakou sumou a pomocou vybratého spôsobu platby vždy, keď zostatok konta Skype klesne pod hranicu priebežne nastavovanú službou Skype. Ak ste si predplatné kúpili pomocou iného spôsobu platby, než je kreditná karta, PayPal alebo Moneybookers (Skrill), a povolili ste automatické dobíjanie, zostatok vášho kreditu Skype sa dobije sumou potrebnou na nákup nasledujúceho opakovaného predplatného. Automatické dobíjanie môžete kedykoľvek zakázať zmenou nastavení vo svojom konte Skype.
  • xi. Poplatky za medzinárodné správy. Služba GroupMe momentálne používa pre každú vytvorenú skupinu čísla z USA. Každá SMS správa odoslaná na číslo GroupMe alebo z neho prijatá sa považuje za medzinárodnú SMS správu odoslanú do Spojených štátov alebo prijatú zo Spojených štátov. Informácie o príslušných medzinárodných tarifách zistíte u svojho poskytovateľa.
Kompletný text
Bing a MSNBing a MSN14f_BingandMSN
Súhrn
 • f. Bing a MSN.
  • i. Materiály v službách Bing a MSN. Články, text, fotografie, mapy, videá, prehrávače videí a materiály tretích strán dostupné v službách Bing a MSN sú určené iba na vaše nekomerčné a osobné používanie. Iné používanie, napríklad preberanie, kopírovanie alebo ďalšia distribúcia týchto materiálov, je povolené iba v rozsahu výslovne oprávnenom spoločnosťou Microsoft alebo vlastníkmi práv, prípadne povolené príslušnými zákonmi o ochrane autorských práv. Spoločnosť Microsoft alebo iní vlastníci práv si vyhradzujú všetky práva na materiál, ktoré nie sú výslovne udelené spoločnosťou Microsoft v týchto licenčných podmienkach.
  • ii. Mapy Bing. Funkciu Vtáčia perspektíva so snímkami USA, Kanady, Mexika, Nového Zélandu, Austrálie ani Japonska nemôžete používať na vládne účely bez nášho samostatného písomného súhlasu.
  • iii. Bing Miesta. Ak poskytnete svoje údaje alebo obsah službe Bing Miesta, udeľujete spoločnosti Microsoft celosvetovú bezplatnú licenciu na duševné vlastníctvo na účely používania, reprodukcie, ukladania, úpravy, agregácie, propagácie, prenosu, zobrazovania alebo distribúcie príslušných práv ako súčasti služby a udeľovania sublicencie na ne tretím stranám.
Kompletný text
CortanaCortana14g_Cortana
Súhrn
 • g. Cortana. Cortana je služba osobnej pomoci od spoločnosti Microsoft. Cortana poskytuje tieto informácie len na účely plánovania a pri prezeraní informácií a spoliehaní sa na ne by ste sa mali nezávisle rozhodnúť. Spoločnosť Microsoft nezaručuje presnosť, úplnosť, spoľahlivosť, dostupnosť ani včasnosť záverov a prispôsobených informácií, ktoré Cortana poskytuje. Spoločnosť Microsoft nenesie zodpovednosť, ak funkcia Cortany na spravovanie komunikácie zdrží alebo neumožní zobrazenie alebo odoslanie komunikácie.
Kompletný text
Outlook.comOutlook.com14h_Outlook_com
Súhrn
 • h. Outlook.com. E-mailová adresa v službe Outlook.com (alebo @msn, @hotmail, @live), ktorú použijete na vytvorenie svojho konta Microsoft, bude pre vás jedinečná, kým vaša doručená pošta v službe Outlook.com alebo konto Microsoft zostane aktívne. V prípade, že vašu doručenú poštu v službe Outlook.com alebo konto Microsoft zrušíte alebo to urobí spoločnosť Microsoft v súlade s týmito podmienkami, e-mailová adresa alebo meno používateľa sa môže v našom systéme zrecyklovať a priradiť inému používateľovi.
Kompletný text
Služby založené na balíku OfficeSlužby založené na balíku Office14i_officeBasedServices
Súhrn
 • i. Služby založené na balíku Office. Spotrebiteľské služby, aplikácie alebo produkty balíka Office (vrátane produktov Sway a OneNote) sú určené na vaše osobné a nekomerčné používanie, pokiaľ nemáte komerčné práva na používanie na základe samostatnej zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou Microsoft.
Kompletný text
Služby Microsoft HealthSlužby Microsoft Health14j_MicrosoftHealthServices
Súhrn
 • j. Služby Microsoft Health.
  • i. HealthVault. V službe HealthVault môžete ukladať svoje osobné informácie týkajúce sa zdravia a informácie o iných osobách (napríklad z vašej rodiny) s ich súhlasom. Kontá HealthVault nie sú určené na používanie poskytovateľmi zdravotníckych služieb ani na iné komerčné alebo neosobné účely. Údaje vo vašom konte vždy nemusia byť presné ani aktuálne a akýkoľvek poskytovateľ zdravotníckych služieb by ich mal vnímať len ako informačné. Služba HealthVault neuchováva záznamy pre poskytovateľov zdravotníckych služieb ani na iné lekárske účely alebo účely správy prípadov. Záznamy v službe HealthVault napríklad nie sú určenými množinami záznamov, ako ich definujú predpisy USA. Ak sa poskytovateľ zdravotníckych služieb rozhodne zahrnúť niektoré údaje sprístupnené službou HealthVault do svojich záznamov, vo vlastnom systéme by mal uchovať ich kópiu. Ak je vo vašom konte spolusprávca záznamu (pretože jeden z vás pozval toho druhého), beriete na vedomie, že spolusprávca má plnú kontrolu nad daným záznamom a môže vám zrušiť prístup k záznamu, spravovať prístup iných ľudí k záznamu a prezerať si údaje záznamu vrátane toho, ako a kedy sa záznam používa. Spoločnosť Microsoft nepodporuje poverenia iných služieb (ako je Facebook alebo OpenID), takže zákaznícka podpora služby HealthVault vám nebude môcť pomôcť s problémami pri prihlasovaní pomocou takýchto poverení. Ak prihlasovacie poverenia stratíte alebo ak sa konto, kde máte svoje poverenia, zruší, nebudete môcť obnoviť svoje uložené údaje. Na zachovanie nepretržitého prístupu odporúčame používať s kontom HealthVault viacero prihlasovacích poverení. Spoločnosť Microsoft neschvaľuje ani nekontroluje a nezodpovedá za prevádzku, podporu ani zabezpečenie poverení iných služieb, ktoré môžete používať.
  • ii. Microsoft Health a Microsoft Band. Služba Microsoft Health a zariadenie Microsoft Band nie sú zdravotnícke pomôcky a sú určené len na účely fitnes a wellness. Nie sú navrhnuté ani určené na diagnostiku chorôb ani iných zdravotných stavov, ako ani na liečbu, zmiernenie ani prevenciu chorôb. Skôr než spustíte alebo upravíte akúkoľvek aktivitu alebo program spánku pomocou služby Microsoft Health, poraďte sa s lekárom. Spoločnosť Microsoft nezodpovedá za žiadne rozhodnutie, ktoré prijmete na základe informácií prijatých od spoločnosti Microsoft.
Kompletný text
Digitálny tovarDigitálny tovar14k_DigitalGoods
Súhrn
 • k. Digitálny tovar. Prostredníctvom služby Microsoft Groove, Microsoft Filmy a TV programy, Obchodu a akýchkoľvek iných súvisiacich a budúcich služieb vám spoločnosť Microsoft môže povoliť získavať, počúvať, sledovať, hrať alebo čítať (podľa konkrétneho prípadu) hudbu, obrázky, videá, text, knihy, hry alebo iný materiál („digitálny tovar“), ktorý môžete získať v digitálnej forme. Digitálny tovar je určený na vaše súkromné a nekomerčné používanie a zábavu. Súhlasíte s tým, že nebudete ďalej distribuovať, vysielať, verejne prezentovať, verejne zobrazovať ani prenášať žiadne kópie digitálneho tovaru. Digitálny tovar môže vlastniť spoločnosť Microsoft alebo tretie strany. Za každých okolností si však uvedomujete a beriete na vedomie, že vaše práva s ohľadom na digitálny tovar sú obmedzené týmito podmienkami, zákonom o ochrane autorských práv a pravidlami používania uvedenými na lokalite http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. Súhlasíte s tým, že sa nepokúsite upravovať digitálny tovar získaný prostredníctvom niektorej zo služieb zo žiadneho dôvodu vrátane zastretia alebo zmeny vlastníctva zdroja digitálneho tovaru. Spoločnosť Microsoft alebo vlastníci digitálneho tovaru môžu občas odstrániť digitálny tovar zo služieb bez oznámenia.
Kompletný text
OneDriveOneDrive14l_OneDrive
Súhrn
 • l. OneDrive.
  • i. Pridelenie úložiska. Ak máte v konte OneDrive uloženého viac obsahu, než pre aký sa vám poskytuje priestor na základe podmienok bezplatného alebo plateného predplatného služby OneDrive, a nereagujete na oznámenie od spoločnosti Microsoft požadujúce, aby ste konto upravili odstránením nadbytočného obsahu alebo prechodom na nový plán predplatného s väčším úložiskom, vyhradzujeme si právo zrušiť vaše konto a odstrániť váš obsah v službe OneDrive alebo zrušiť k nemu prístup.
  • ii. Výkon služby. V závislosti od faktorov, ako je vaše vybavenie, internetové pripojenie a snaha spoločnosti Microsoft o udržanie výkonu a integrity služby, môžete príležitostne zaznamenať oneskorenie pri odovzdávaní alebo synchronizácii obsahu v službe OneDrive.
  • iii. Oznámenie o uplynutí doby účinnosti. Pred zrušením vášho konta OneDrive z dôvodu nečinnosti podľa článku 4(a)(ii) vám pošleme oznámenie minimálne jeden mesiac vopred. Ak ste predplatiteľom platenej služby OneDrive, vaše konto nezrušíme pre nečinnosť počas žiadneho obdobia, v ktorom ste zaplatili za používanie služby OneDrive.
  • iv. Zmeny v službe OneDrive. V prípade, že akákoľvek zmena bezplatnej alebo platenej služby OneDrive spôsobí stratu vášho prístupu k obsahu v službe OneDrive, pošleme vám oznámenie minimálne 30 dní vopred.
  • v. Platené predplatné. Ak znížime limit vášho úložiska v službe OneDrive alebo službu OneDrive zrušíme, môžete svoje platené predplatné služby OneDrive zrušiť a my vám vrátime pomernú čiastku za príslušné predplatné. Takúto zmenu vám oznámime minimálne 30 dní vopred. Službu musíte zrušiť v rámci obdobia stanoveného v oznámení.
Kompletný text
RôzneRôzne16_17_18_miscellaneous
Súhrn

14. Rôzne Tento bod, body 1, 9 (pre sumy vzniknuté pred ukončením týchto podmienok), 10, 11, 12 a body, ktoré sa na základe podmienok uplatňujú aj po ukončení týchto podmienok, zostanú v platnosti aj po ukončení alebo zrušení týchto podmienok. Naše práva a záväzky, ktoré vyplývajú z týchto podmienok, môžeme ako celok alebo po častiach kedykoľvek a bez upozornenia postúpiť, previesť alebo inak eliminovať, ak vás takéto postúpenie, prevedenie alebo eliminovanie nepoškodí. Vy tieto podmienky ani žiadne práva na používanie služieb nemôžete postúpiť, previesť ani inak eliminovať. Toto je celá zmluva medzi vami a spoločnosťou Microsoft, ktorá sa týka vášho používania služieb. Nahrádza všetky predchádzajúce zmluvy medzi vami a spoločnosťou Microsoft, ktoré sa týkajú vášho používania služieb. Všetky časti týchto podmienok sa uplatňujú v maximálnom rozsahu povolenom príslušným právnym poriadkom. Ak určitý súd alebo arbiter uzná, že nemôžeme vymáhať časť týchto podmienok v aktuálnom znení, tieto podmienky sa budú považovať za nahradené podobnými podmienkami v rozsahu vymožiteľnom príslušným právnym poriadkom, ale ostatné časti týchto podmienok sa nezmenia. Tieto podmienky slúžia výlučne vo váš a náš prospech. Neslúžia v prospech žiadnych ďalších osôb okrem nástupcov a postupníkov spoločnosti Microsoft. Nadpisy bodov slúžia len na referenčné účely.

15. Zákony o exporte. Musíte postupovať v súlade so všetkými vnútroštátnymi a medzinárodnými právnymi predpismi a nariadeniami v oblasti exportu, ktoré sa vzťahujú na softvér alebo služby, vrátane obmedzení týkajúcich sa koncových oblastí, používateľov a koncového použitia. Ďalšie informácie o geografických a vývozných obmedzeniach nájdete na lokalitách https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=868968http://www.microsoft.com/exporting.

16. Nevyžiadané nápady. Spoločnosť Microsoft nezvažuje ani neprijíma nevyžiadané návrhy ani nápady vrátane, ale nie výhradne, nápadov na nové produkty, technológie, propagačné akcie, názvy produktov, spätnú väzbu k produktom a zlepšenie produktov („nevyžiadaná spätná väzba“). Ak spoločnosti Microsoft odošlete nevyžiadanú spätnú väzbu prostredníctvom služieb alebo inak, beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Microsoft nebude s ohľadom na nevyžiadanú spätnú väzbu viazaná žiadnym záväzkom dôvernosti.

Kompletný text
UPOZORNENIAUPOZORNENIANOTICES
Súhrn

Oznámenia a postup pri uplatňovaní nárokov v prípade porušenia práv duševného vlastníctva. Spoločnosť Microsoft rešpektuje práva duševného vlastníctva tretích strán. Pri uplatňovaní nárokov v prípade porušenia práv duševného vlastníctva vrátane nárokov vyplývajúcich z porušenia autorských práv vám odporúčame odoslať príslušné upozornenie určenému zástupcovi spoločnosti Microsoft. Podrobnosti a kontaktné informácie nájdete v dokumente o upozorneniach a postupoch týkajúcich sa nárokov vyplývajúcich z porušenia autorských práv.

Pri odpovediach na oznámenia, ktoré sa týkajú porušenia autorských práv, používa spoločnosť Microsoft postupy stanovené v zákone č. 17 Zákonníka Spojených štátov amerických, paragraf 512. Za určitých okolností môže spoločnosť Microsoft tiež zablokovať alebo ukončiť kontá používateľov služieb spoločnosti Microsoft, ktorí opakovane porušujú cudzie práva.

Oznámenia a postupy týkajúce sa ochrany práv duševného vlastníctva v inzercii. Informácie o ochrane práv duševného vlastníctva v našej reklamnej sieti nájdete v našich pokynoch na ochranu práv duševného vlastníctva.

Oznámenia o autorských právach a ochranných známkach. Na služby sa vzťahuje autorské právo spoločnosti Microsoft Corporation (Copyright © 2016), One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA, a/alebo jej dodávateľov. Všetky práva vyhradené. Microsoft a názvy, logá a ikony všetkých produktov, softvéru a služieb spoločnosti Microsoft môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Microsoft v USA a/alebo iných krajinách. Názvy skutočných spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov. Všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené v týchto podmienkach, sú vyhradené. Určitý softvér používaný na niektorých serveroch webových lokalít spoločnosti Microsoft sa čiastočne zakladá na práci skupiny Independent JPEG Group. Copyright © 1991 – 1996 Thomas G. Lane. Všetky práva vyhradené. Na softvér „gnuplot“ používaný na niektorých serveroch webových lokalít spoločnosti Microsoft sa vzťahuje autorské právo. Copyright © 1986 – 1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Všetky práva vyhradené.

Oznámenie týkajúce sa lekárskeho vyšetrenia. Spoločnosť Microsoft neposkytuje žiadne lekárske ani zdravotné poradenstvo, diagnostiku ani liečbu. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zdravotného stavu, stravy, kondície alebo programu zdravého životného štýlu, vždy sa poraďte so svojím lekárom alebo iným kvalifikovaným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Nikdy neignorujte odbornú lekársku radu ani neodďaľujte jej vyhľadanie na základe informácií získaných prostredníctvom služieb.

Ceny akcií a údaje indexov (vrátane hodnôt indexov) © 2013 Morningstar, Inc. Všetky práva vyhradené. Informácie uvedené na tomto mieste: (1) sú vlastníctvom spoločnosti Morningstar alebo jej poskytovateľov obsahu; (2) sa nesmú kopírovať ani distribuovať; a (3) nemusia byť presné, úplné ani aktuálne. Spoločnosť Morningstar ani jej poskytovatelia obsahu nezodpovedajú za žiadne škody ani straty vyplývajúce z používania týchto informácií. Výkonnosť v minulosti nezaručuje budúce výsledky.

Indexy Dow JonesSM, údaje indexov ani značky Dow Jones nesmiete používať v súvislosti s vydávaním, vytváraním, podporovaním, obchodovaním, marketingom alebo propagáciou žiadnych finančných nástrojov ani investičných produktov (ako sú napríklad deriváty, štruktúrované produkty, investičné fondy, akciové fondy, investičné portfóliá a pod., kde cena, návratnosť alebo výkonnosť nástroja alebo investičného produktu je založená na týchto indexoch alebo na ich reprezentácii, súvisí s týmito indexmi alebo ich reprezentáciou alebo je určená na sledovanie týchto indexov alebo ich reprezentácií) bez samostatnej písomnej zmluvy so spoločnosťou Dow Jones.

Finančné oznámenie. Spoločnosť Microsoft nie je maklérom, predajcom ani registrovaným investičným poradcom na základe federálnych zákonov o cenných papieroch platných v Spojených štátoch amerických ani zákonov o cenných papieroch platných v iných jurisdikciách a neinformuje jednotlivcov o vhodnosti investovať, nakupovať alebo predávať cenné papiere a iné finančné produkty alebo služby. Nič zahrnuté v službách nepredstavuje ponuku ani navádzanie na kúpu alebo predaj cenných papierov. Spoločnosť Microsoft ani jej poskytovatelia licencií pre ceny akcií alebo údaje indexov nepotvrdzujú ani neodporúčajú žiadne konkrétne finančné produkty ani služby. Nič zahrnuté v službách nie je určené na poskytnutie odbornej rady vrátane, ale nie výhradne, investícií alebo daňového poradenstva.

Oznámenie o štandardoch H.264/AVC, MPEG-4 Visual a videoštandarde VC-1. Softvér môže obsahovať technológiu na dekódovanie obsahu H.264/AVC, MPEG-4 Visual alebo VC-1, na ktorú môže poskytovať licenciu spoločnosť MPEG LA, L.L.C. Táto technológia je formátom na komprimovanie videoúdajov. Spoločnosť MPEG LA, L.L.C. vyžaduje toto oznámenie:

TENTO PRODUKT SA LICENCUJE NA ZÁKLADE LICENCIÍ PATENTOVÉHO PORTFÓLIA PRE ŠTANDARDY H.264/AVC, MPEG-4 VISUAL A VC-1 NA OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ ÚČELY SPOTREBITEĽA NA (A) KÓDOVANIE VIDEA V SÚLADE SO ŠTANDARDMI („VIDEOŠTANDARDY“) ALEBO (B) DEKÓDOVANIE VIDEA H.264/AVC, MPEG-4 VISUAL A VC-1 KÓDOVANÉHO SPOTREBITEĽOM S OSOBNÝMI A NEKOMERČNÝMI AKTIVITAMI ALEBO ZÍSKANÉHO OD POSKYTOVATEĽA VIDEA LICENCOVANÉHO NA POSKYTOVANIE TAKÉHO VIDEA. ŽIADNA Z LICENCIÍ SA NEVZŤAHUJE NA INÝ PRODUKT BEZ OHĽADU NA TO, ČI JE TAKÝTO PRODUKT UVEDENÝ S TÝMTO SOFTVÉROM V JEDNOM ČLÁNKU. NA ŽIADNE INÉ ÚČELY SA LICENCIA NEUDEĽUJE ANI NEIMPLIKUJE. ĎALŠIE INFORMÁCIE MOŽNO ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI MPEG LA, L.L.C. NAVŠTÍVTE WEBOVÚ LOKALITU SPOLOČNOSTI MPEG LA.

Táto poznámka neobmedzuje ani neznemožňuje používanie softvéru poskytovaného na základe týchto podmienok na bežné obchodné účely, ktoré sa týkajú príslušných obchodných aktivít a ktoré nezahŕňajú (i) redistribúciu softvéru tretím stranám ani (ii) vytváranie materiálu pomocou technológií kompatibilných s VIDEOŠTANDARDMI na účely distribúcie tretím stranám.

Kompletný text
ŠTANDARDNÉ LICENČNÉ PODMIENKY PRE APLIKÁCIUŠTANDARDNÉ LICENČNÉ PODMIENKY PRE APLIKÁCIUSTANDARDAPPLICATIONLICENSETERMS
Súhrn

ŠTANDARDNÉ LICENČNÉ PODMIENKY PRE APLIKÁCIU

WINDOWS OBCHOD A XBOX OBCHOD

Tieto licenčné podmienky sú zmluvou medzi vami a vydavateľom aplikácie. Prečítajte si ich. Vzťahujú sa na softvérové aplikácie, ktoré si prevezmete zo služby Windows Obchod alebo Xbox Obchod vrátane akýchkoľvek aktualizácií a doplnkov pre aplikáciu, pokiaľ sa aplikácia nedodáva so samostatnými podmienkami. V takom prípade platia tieto dodané podmienky.

AK S TÝMITO PODMIENKAMI NESÚHLASÍTE, NEMÁTE ŽIADNE PRÁVO NA PREBERANIE ANI POUŽÍVANIE APLIKÁCIE A APLIKÁCIU NESMIETE PREVZIAŤ ANI POUŽÍVAŤ.

Vydavateľ aplikácie je subjekt, ktorý vám poskytuje licenciu na aplikáciu, ako je to uvedené v službe Windows Obchod alebo Xbox Obchod.

Ak dodržiavate tieto licenčné podmienky, máte nasledujúce práva.

 • 1. PRÁVA NA INŠTALÁCIU A POUŽÍVANIE. Pre aplikácie stiahnuté z Windows Obchodu: (a) aplikáciu môžete nainštalovať a používať v zariadení alebo zariadeniach so systémom Windows priradených ku kontu Microsoft, pomocou ktorého pristupujete do Windows Obchodu, a (b) limit počtu zariadení pre aplikáciu je uvedený v Obchode alebo v prípade niektorých aplikácií stiahnutých do konzoly Xbox v našich pravidlách používania. Pre aplikácie stiahnuté z Xbox Obchodu: aplikáciu môžete nainštalovať a používať v konzolách Xbox, ako je uvedené v našich pravidlách používania. Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť pravidlá používania.
 • 2. INTERNETOVÉ SLUŽBY.
  • a. Súhlas pre internetové alebo bezdrôtové služby. Ak sa aplikácia pripája k počítačovým systémom prostredníctvom internetu, čo môže zahŕňať pripojenie prostredníctvom bezdrôtovej siete, používaním aplikácie vyjadrujete súhlas s prenosom štandardných informácií o zariadení (vrátane, ale nie výhradne, technických informácií o vašom zariadení, systéme, aplikačnom softvéri a periférnych zariadeniach) pre internetové alebo bezdrôtové služby. Ak sú v súvislosti s vaším používaním služieb pomocou aplikácie poskytnuté iné podmienky, platia aj príslušné podmienky.
  • b. Zneužívanie internetových služieb. Žiadnu internetovú službu nesmiete používať spôsobom, ktorým by ste ju úmyselne poškodili alebo ktorý by mohol obmedziť používanie príslušnej internetovej služby alebo bezdrôtovej siete inými osobami. Službu nesmiete používať na získanie neoprávneného prístupu ku ktorejkoľvek službe, údajom, kontu alebo sieti, a to žiadnym spôsobom.
 • 3. ROZSAH LICENCIE. Aplikácia sa poskytuje na základe licencie, nepredáva sa. Táto zmluva vám poskytuje iba niektoré práva na používanie aplikácie. Ak spoločnosť Microsoft deaktivuje možnosť používania aplikácií vo vašich zariadeniach na základe vašej zmluvy so spoločnosťou Microsoft, ukončí sa účinnosť aj akýchkoľvek súvisiacich licenčných práv. Vydavateľ aplikácie si vyhradzuje všetky ostatné práva. Ak vám rozhodné právo neposkytuje ďalšie práva i napriek tomuto obmedzeniu, aplikáciu môžete používať iba tak, ako je to výslovne povolené v tejto zmluve. Musíte pri tom dodržiavať všetky technické obmedzenia aplikácie, ktoré ju umožňujú používať iba určitými spôsobmi. Nesmiete:
  • a. Obchádzať žiadne technické obmedzenia aplikácie.
  • b. Spätne analyzovať, dekompilovať ani rozkladať aplikáciu s výnimkou prípadov, keď je takáto činnosť výslovne povolená platnými zákonmi o ochrane autorských práv pre počítačové programy.
  • c. Vytvárať viac kópií aplikácie, než je uvedené v tejto zmluve alebo povolené príslušným zákonom i napriek tomuto obmedzeniu.
  • d. Zverejňovať alebo inak sprístupňovať aplikáciu a umožňovať tak jej kopírovanie.
  • e. Prenajímať, poskytovať na lízing ani požičiavať túto aplikáciu.
  • f. Prevádzať túto aplikáciu ani túto zmluvu na tretiu stranu.
 • 4. DOKUMENTÁCIA. Ak sa s aplikáciou poskytuje dokumentácia, môžete túto dokumentáciu kopírovať a používať na osobné referenčné účely.
 • 5. OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA TECHNOLÓGIÍ A VÝVOZU. Aplikácia môže podliehať kontrole technológií alebo zákonom a predpisom v oblasti exportu platným v USA alebo medzinárodne. Musíte dodržiavať všetky vnútroštátne a medzinárodné zákony a predpisy v oblasti exportu, ktoré sa vzťahujú na technológie používané alebo podporované aplikáciou. Tieto zákony zahŕňajú obmedzenia týkajúce sa miest určenia, koncových používateľov a koncového použitia. Informácie o značkových produktoch spoločnosti Microsoft nájdete na webovej lokalite exportu spoločnosti Microsoft.
 • 6. SLUŽBY PODPORY. Informácie o dostupnosti služieb podpory získate od vydavateľa aplikácie. Za poskytovanie služieb podpory pre aplikáciu nezodpovedá spoločnosť Microsoft, výrobca hardvéru ani poskytovateľ bezdrôtových služieb (pokiaľ jeden z nich nie je vydavateľom aplikácie).
 • 7. CELÁ ZMLUVA. Táto zmluva, akékoľvek zásady ochrany osobných údajov, akékoľvek ďalšie podmienky dodávané s aplikáciou a podmienky pre doplnky a aktualizácie predstavujú celú licenčnú zmluvu medzi vami a vydavateľom aplikácie pre aplikáciu.
 • 8. ROZHODNÉ PRÁVO.
  • a. Spojené štáty americké a Kanada. Ak ste aplikáciu získali v Spojených štátoch amerických alebo v Kanade, výklad týchto podmienok, nároky vyplývajúce z ich porušenia a všetky ostatné nároky (vrátane ochrany spotrebiteľov, nekalej súťaže a porušenia práva) sa riadia zákonmi štátu alebo provincie, v ktorej bývate (alebo v ktorej máte hlavnú prevádzku svojej firmy), bez ohľadu na konflikt zákonných princípov.
  • b. Krajiny mimo územia Spojených štátov amerických a Kanady. Ak ste aplikáciu získali v ktorejkoľvek inej krajine, platia zákony tejto krajiny.
 • 9. PRÁVNA ÚČINNOSŤ. Táto zmluva opisuje určité práva. Na základe právneho poriadku vášho štátu alebo krajiny môžete mať aj ďalšie práva. Táto zmluva nemení žiadne práva, ktoré máte na základe zákonov vášho štátu alebo krajiny, ak to zákony vášho štátu alebo krajiny nepovoľujú.
 • 10. ODMIETNUTIE ZÁRUKY. Aplikácia sa licencuje „tak, ako stojí a leží“, „so všetkými chybami“ a „tak, ako je dostupná“. Vydavateľ aplikácie vo svojom mene, spoločnosť Microsoft (ak spoločnosť Microsoft nie je vydavateľom aplikácie), poskytovatelia bezdrôtových služieb, ktorých sieť sa používa na poskytovanie aplikácie, ani žiadna z našich príslušných afilácií, dodávateľov a zástupcov („zúčastnené strany“) neposkytujú žiadne ďalšie zmluvné záruky ani podmienky v súvislosti s aplikáciou. Máte k dispozícii všetky povinné záruky predvídané zákonom, neposkytujeme však žiadne iné záruky. Zúčastnené strany vylučujú všetky implicitné povinné záruky vrátane záruk obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel, bezpečnosti, komfortu a neporušenia cudzích práv.
 • 11. OBMEDZENIE ODŠKODNENIA A NÁHRADY ŠKODY.
  • a. Vydavateľ aplikácie nezodpovedá za žiadny používateľský obsah ani materiál inej tretej strany poskytnutý používateľmi (vrátane prepojení na webové lokality tretích strán) ani za aktivity vykonávané používateľmi. Tento obsah a aktivity nemožno pripisovať vydavateľovi aplikácie a nepredstavujú názor vydavateľa aplikácie.
  • b. Vydavateľ aplikácie zodpovedá len za závažné porušenie záväzkov vyplývajúcich z týchto licenčných podmienok.
  • c. Vydavateľ aplikácie, jeho zastupujúci agenti alebo zákonní zástupcovia zodpovedajú za nepredvídateľné škody, atypické škody alebo finančné straty v súvislosti s akoukoľvek nepriamou škodou vrátane ušlých ziskov len v prípade, ak vydavateľ aplikácie, jeho zastupujúci agenti alebo zákonní zástupcovia konali s hrubou nedbalosťou alebo úmyselným pochybením.
  • d. Obmedzenie zodpovednosti nemá vplyv na žiadne zákonné zodpovednosti vydavateľa aplikácie, ktoré nesúvisia s chybami, vrátane, ale nie výhradne, zodpovednosti podľa zákona o zodpovednosti za produkt a zákonnej zodpovednosti za porušenie záruky. To isté platí aj pre zodpovednosť vydavateľa aplikácie, jeho zastupujúcich agentov alebo zákonného zástupcu v prípade podvodu alebo ich nedbalosti vedúcej k ublíženiu na zdraví alebo smrti.
  • e. Z týchto licenčných podmienok pre aplikácie ani z používania aplikácie alebo služieb sprístupnených prostredníctvom aplikácie nevyplývajú žiadne ďalšie zmluvné a zákonné nároky okrem nárokov uvedených v odsekoch (i) až (iv) tohto bodu 11.
Kompletný text
Kryté službyKryté službyserviceslist
Súhrn

Zmluvou o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoft sú kryté nasledujúce produkty, aplikácie a služby, ktoré však nemusia byť na vašom trhu dostupné.

 • Account.microsoft.com
 • Advertising.microsoft.com
 • Arrow Launcher
 • Bing Apps
 • Bing Bots
 • Bing Desktop
 • Bing in the Classroom
 • Bing Input
 • Bing Navigation
 • Bing Reader
 • Bing Search app
 • Bing Toolbar
 • Bing Torque
 • Bing Translator
 • Bing Webmaster
 • Bing Wikipedia Browser
 • Bing.com
 • Bing
 • Bingplaces.com
 • Choice.microsoft.com
 • Citizen Next
 • Conditional Action Programmer
 • Cortana skills by Microsoft
 • Cortana
 • Default Homepage and New Tab Page on Microsoft Edge
 • Dev Center App
 • Device Health App
 • Dictate
 • Docs.com
 • education.minecraft.net
 • forzamotorsport.net
 • Groove Music Pass
 • Groove
 • GroupMe
 • HealthVault
 • Hry, aplikácie a webové lokality pre Xbox a Windows publikované spoločnosťou Microsoft
 • Konto Microsoft
 • LineBack
 • Maps App
 • Mapy Bing
 • Microsoft Add-Ins for Skype
 • Microsoft Bots
 • Microsoft Educator Community
 • Microsoft Filmy a TV programy
 • Microsoft Health
 • Microsoft Pay
 • Microsoft Rodina
 • Microsoft Support and Recovery Assistant pre Office 365
 • Microsoft Translator
 • Microsoft Wallpaper
 • Microsoft XiaoIce
 • MSN Cestovanie
 • MSN Dial Up
 • MSN Explorer
 • MSN Financie
 • MSN Jedlá a nápoje
 • MSN Počasie
 • MSN Premium
 • MSN Šport
 • MSN Správy
 • MSN Zdravie a fitnes
 • MSN.com
 • Next Lock Screen
 • Obchod
 • Odmeny Bingu
 • Office 365 Consumer
 • Office 365 Home
 • Office 365 Personal
 • Office 365 University
 • Office Obchod
 • Office Online
 • Office Sway
 • Office.com
 • OneDrive.com
 • OneDrive
 • OneNote.com
 • Outlook.com
 • Paint 3D
 • Picturesque Lock Screen
 • Pix Lock
 • Pohovory Skype
 • Presentation Translator
 • Remix 3D
 • Ruuh
 • Seeing AI
 • Send
 • Skype in the Classroom
 • Skype Manager
 • Skype Qik
 • Skype.com
 • Skype
 • Slovník Bingu
 • Smart Search
 • Spreadsheet Keyboard
 • Sway.com
 • to-do.microsoft.com
 • Tossup
 • Translator for Microsoft Edge
 • Translator Live
 • Translator
 • UrWeather
 • Video Breakdown
 • Visio Online
 • Windows Fotogaléria
 • Windows Live Mail
 • Windows Live Writer
 • Windows Movie Maker
 • Windows Obchod
 • Xbox Game Pass
 • Xbox Live Gold
 • Xbox Live
 • Xbox Music
 • Xbox Store
Kompletný text
15. júla 20160