Trace Id is missing
Prejsť na hlavný obsah
Microsoft 365

Najčastejšie otázky o poskytovanie licencií na Exchange

V tomto článku nájdete odpovede na bežné otázky o poskytovaní licencií na Exchange.

Prechod na inú verziu Exchange Servera

 • Nie, licencia na klienta Outlook nie je súčasťou licencie Exchange CAL pre novšie verzie ako Exchange Server 2003 a je potrebné ju pre Exchange Server 2019 zakúpiť samostatne. Licencia Standard CAL pre Exchange Server 2019 umožňuje prístup k e-mailu, kalendáru, kontaktom a úlohám cez Outlook na webe alebo cez mobilné zariadenie prostredníctvom protokolu Exchange ActiveSync.

Ceny a poskytovanie licencií na server


 • Nie. Licencie Standard CAL aj licencie Enterprise CAL možno používať s každým vydaním servera.


 • Pre každú spustenú inštanciu Exchange Servera 2019 sa vyžaduje samostatná serverová licencia. Nezáleží na tom, či je nainštalovaná natívne vo fyzickom počítači alebo vo virtuálnom počítači. Ďalšie informácie o podpore virtualizácie


 • Nie. Externí používatelia nepotrebujú na prístup na Exchange Server 2019 licencie CAL. Práva na prístup k štandardným funkciám servera Exchange pre externých používateľov sú súčasťou samotnej licencie na Exchange Server 2019.


 • Zákazníci môžu naďalej poskytovať licencie CAL na Exchange Server 2019 pre používateľa alebo pre zariadenie. Ak niekoľko používateľov zdieľa jeden stolný počítač a nepristupujú na Exchange server individuálne z iných umiestnení, napríklad zo svojich domácich počítačov, potom im možno poskytnúť licenciu CAL pre jedno zariadenie.


 • Áno. Ďalšie informácie nájdete v téme Predpoklady pre Exchange Server 2019.


 • Cez službu Exchange Online – archív pre Exchange Server môžu zákazníci získať funkcie ako miestny archív a miestne blokovanie vymazania a prostredníctvom služby Exchange Online Protection môžu získať pokročilé zabezpečenie. Všetky ďalšie prémiové funkcie sú k dispozícii iba v balíkoch licencií Enterprise CAL alebo E-CAL.


 • Áno. Zákazníkom sa každoročne účtujú poplatky za predplatné na Exchange Online Protection, ktorá v službách Exchange Online chráni používateľov pred vírusmi a nevyžiadanou poštou a zabezpečuje ochranu pred únikom údajov (DLP) (spoločne nazývané „služby“). Ak zákazníci nepotrebujú ochranu pred únikom údajov alebo ochranu pred vírusmi a nevyžiadanou poštou, môžu sa rozhodnúť zakúpiť si licenciu Exchange Enterprise CAL bez služieb.


 • Pri kúpe v programe Open je licencia Exchange Enterprise CAL k dispozícii spolu so službami alebo bez nich. Pri kúpe v programe Select majú zákazníci dve možnosti. Môžu si kúpiť licenciu („L-only“) a získať licenciu CAL bez služieb a členstva v programe Software Assurance. Alebo ak chcú mať Software Assurance („L&SA“), musia si kúpiť aj služby.

Ceny a poskytovanie licencií na Exchange Online


 • Licencie na Exchange Online sa poskytujú cez model predplatného, v ktorom všetci používatelia potrebujú predplatenú používateľskú licenciu (User Subscription License, USL). K dispozícii sú tri typy predplatného: Exchange Online Kiosk, Exchange Online – Plán 1 a Exchange Online – Plán 2. Tieto predplatné možno zakúpiť samostatne alebo ako súčasť plánu Microsoft 365, ktorý zahŕňa SharePoint Online, Microsoft Teams a Aplikácie Microsoft 365 pre veľké organizácie.


 • Porovnanie rôznych plánov nájdete v téme Porovnanie plánov služby Exchange Online. Podrobnejšie informácie nájdete v téme Popis služby Exchange Online.


 • Nie. Poštové schránky zdrojov vrátane poštových schránok konferenčných miestností a poštových schránok zariadení predstavujú špeciálne typy poštových schránok, ktoré sú k dispozícii bezplatne ako súčasť služby Exchange Online. Počet predplatených konferenčných miestností je neobmedzený.

 • Nie. Zdieľané poštové schránky nemajú prihlasovacie poverenia. Sú teda k dispozícii iba licencovaným používateľom, ktorým bol udelený delegovaný prístup (úplné povolenie poštovej schránky, odoslať ako alebo odoslať v mene koho).

  Zdieľané poštové schránky nezahŕňajú funkcie osobného archívu ani blokovania vymazania na právne účely. Ak tieto funkcie potrebujete, môžete si zakúpiť Exchange Online – Plán 1 alebo Plán 2 a priradiť ho k zdieľanej poštovej schránke.

  Počet zdieľaných poštových schránok je neobmedzený, hoci veľkosť je obmedzená na 50 GB. Ak potrebujete zdieľanú poštovú schránku väčšiu ako 50 GB, musíte jej priradiť licenciu na Exchange Online – Plán 2.

 • Ak chcete zapnúť funkciu miestny archív, k zdieľanej poštovej schránke je potrebné priradiť predplatné na Exchange Online (plán 1) a Exchange Online – archív alebo predplatné na Exchange Online (plán 2). Zdieľanú schránku nemožno používať na archiváciu e-mailov organizácie, neplatí to však pre správy odoslané zo zdieľanej poštovej schránky alebo prijaté zdieľanou poštovou schránkou.

  Archívna poštová schránka sa dá použiť iba na archiváciu pošty jedného používateľa alebo subjektu, pre ktorý bola vystavená licencia. Používanie miestneho archívu na ukladanie pošty viacerých používateľov alebo entít je zakázané. IT správcovia nemôžu napríklad vytvárať zdieľané poštové schránky a umožňovať používateľom kopírovať (cez skrytú kópiu alebo pravidlo prenosu) zdieľanú poštovú schránku explicitne na účely archivácie.


 • Ak chcete zdieľanú poštovú schránku vložiť do miestneho blokovania vymazania, je potrebné priradiť k nej predplatné na Exchange Online (plán 2).


 • Áno, tieto poštové schránky je potrebné mať predplatené. Typ predplatného môže byť Exchange Online Kiosk alebo Exchange Online (plán 1) alebo (plán 2).


 • Nie. Ďalšie informácie o poštových schránkach vyhľadávania na zisťovanie nájdete v téme o vytvorení poštovej schránky zisťovania na ukladanie výsledkov hľadania.


 • Poštové schránky s verejným priečinkom sú k dispozícii pre používateľov s predplatným na Exchange Online (plán 1) a (plán 2). Nie sú k dispozícii pre používateľov s predplatným na Exchange Online Kiosk.


 • Nie. Používanie zapisovania denníkov alebo pravidiel automatického preposielania na kopírovanie správ do poštovej schránky služby Exchange Online s cieľom dvojitého doručenia nie je povolené. Ak chcete správy zachovať, je potrebné umiestniť používateľský obsah do miestneho blokovania vymazania alebo zapísať správy do externého denníka.


 • Trvanie politík uchovávania údajov nie je obmedzené. Trvanie uchovávania môžete nastaviť podľa potrieb svojho podniku.


 • Funkcia miestneho archívu v službe Exchange Online (plán 2) poskytuje neobmedzený ukladací priestor pre e-mailové údaje jedného používateľa. Miestny archív má predvolenú kvótu, ktorá je dostatočne veľká na to, aby umožňovala primerané používanie vrátane importovania starších e-mailov jedného používateľa. Ak by používateľ dosiahol túto kvótu, Microsoft 365 automaticky zväčší veľkosť archívu, čo znamená, že používateľom sa neminie ukladací priestor poštovej schránky a správcovia nebudú musieť požiadať o dodatočný ukladací priestor pre archívne poštové schránky.

 • Máte niekoľko možností:
  • Môžete exportovať údaje daného používateľa do PST súboru a uložiť ho lokálne.
  • Údaje môžete uchovať v poštovej schránke používateľa umiestnením používateľa do miestneho blokovania vymazania a označením poštovej schránky ako neaktívnej, ako je opísané tu. Pre neaktívnu poštovú schránku nie je potrebné zachovať predplatenú používateľskú licenciu.
  • Ak používate hybridné nasadenie Exchange Servera a služby Exchange Online, poštovú schránku môžete migrovať späť do lokálneho umiestnenia. Ďalšie informácie o hybridných nasadeniach získate tu.


 • Exchange Online Kiosk je určený pre používateľov, ktorým stačí menej funkcií odosielania správ, keďže nemajú vyhradené počítače. Predplatné poskytuje v poštovej schránke 2 GB priestoru na používateľa a webový prístup cez Outlook na webe. Určité funkcie sú pre používateľov predplatného Kiosk vypnuté. Sú to napríklad pravidlá pre doručenú poštu, poštové schránky s verejným priečinkom, poštové schránky lokalít a delegovaný prístup do iných poštových schránok. Ďalšie informácie nájdete v téme Popis služby Exchange Online.


 • Áno, všetky predplatné služby Exchange Online vrátane predplatného na Exchange Online Kiosk poskytujú funkcie pre celú organizáciu, ako napríklad miestne eDiscovery, zapisovanie denníkov, vlastné politiky uchovávania údajov a prémiové filtrovanie na ochranu proti nevyžiadanej pošte a malvéru prostredníctvom služby Exchange Online Protection.


 • Používateľov s poštovými schránkami s predplatným na Kiosk chráni rovnaká zmluva o úrovni služieb prevádzky a ochrany geografickou redundanciou ako iné poštové schránky služby Exchange Online.


 • Ak chcete pre poštovú schránku s predplatným na Kiosk nastaviť miestne blokovanie vymazania, je potrebné ju inovovať na predplatné na Exchange Online (plán 2) alebo zakúpiť doplnok Exchange Online – archív pre Exchange Online.


 • Áno. Na lokalite Microsoft Online Services Portal môžete používateľovi priradiť nové predplatné a odstrániť staré. Funkcie daného používateľa v službe Exchange Online sa automaticky aktualizujú. Existujú rôzne postupy zakúpenia nových predplatných a zrušenia starých. Podrobné informácie nájdete v konkrétnej licenčnej zmluve.

 • Áno. Na lokalite Microsoft Online Services Portal môžete používateľovi priradiť nové predplatné a odstrániť staré. Funkcie daného používateľa v službe Exchange Online sa automaticky aktualizujú. Najplynulejší prechod dosiahnete odstránením všetkých miestnych blokovaní vymazania z poštovej schránky používateľa ešte pred priradením nového predplatného. Správanie pri prechode na nižšiu verziu je nasledovné:

  • Údaje z poštovej schránky: Zachovajú sa všetky údaje v poštovej schránke a v archíve používateľa. Ak má používateľ v primárnej poštovej schránke a v archíve spolu viac ako 50 GB údajov, konverzia prebehne úspešne. Poštová schránka však nebude v súlade s licenčnými podmienkami, až kým používateľ neodstráni nadbytočné údaje.
  • Miestne blokovanie vymazania: Ak je poštová schránka v miestnom blokovaní vymazania, blokovanie vymazania zostane v platnosti. Poštová schránka nebude v súlade s licenčnými podmienkami, až kým sa miestne blokovanie vymazania nevymaže. Ak používate synchronizáciu adresárov, miestne blokovanie vymazania môžete vymazať aktualizáciou používateľovho objektu adresárovej služby Active Directory. V opačnom prípade bude potrebné o vymazanie požiadať oddelenie podpory.
  • Hosťovaná hlasová schránka: Táto funkcia je pre používateľa ako súčasť prechodu automaticky vypnutá.

  Existujú rôzne postupy zakúpenia nových predplatných a zrušenia starých. Podrobné informácie nájdete v konkrétnej licenčnej zmluve.

 • Áno. Na lokalite Microsoft Online Services Portal môžete používateľovi priradiť nové predplatné a odstrániť staré. Funkcie daného používateľa v službe Exchange Online sa automaticky aktualizujú. Najplynulejší prechod dosiahnete odstránením pravidiel pre doručenú poštu a používateľských oznámení cez SMS ešte pred priradením nového predplatného. Správanie pri prechode na nižšiu verziu je nasledovné:

  •Veľkosť poštovej schránky: Ak veľkosť presiahne 2 GB, akcia zlyhá.
  • Pravidlá pre doručenú poštu: Existujúce pravidlá pre doručenú poštu zostanú v platnosti, nebude ich však možné upravovať. Ak chcete zabezpečiť súlad poštovej schránky s licenčnými podmienkami, môžete zatelefonovať na oddelenie podpory pre Microsoft 365 a požiadať o odstránenie používateľských pravidiel vo vašom mene.
  • Oznámenia cez SMS: Existujúce oznámenia cez SMS zostanú v platnosti, nové sa však nebudú dať vytvoriť. Ak chcete zabezpečiť súlad poštovej schránky s licenčnými podmienkami, môžete zatelefonovať na oddelenie podpory pre Microsoft 365 a požiadať o odstránenie existujúcich používateľských oznámení cez SMS.

  Existujú rôzne postupy zakúpenia nových predplatných a zrušenia starých. Podrobné informácie nájdete v konkrétnej licenčnej zmluve.


 • Ak nehosťujete žiadne poštové schránky na serveroch, ktoré sa používajú na pripojenie k službe Microsoft 365, môžete ich licencovať pomocou sprievodcu hybridnou konfiguráciou (HCW) služby Microsoft 365, ktorý sa nachádza tu. Sprievodca HCW overí vaše predplatné na Microsoft 365 a nainštaluje príslušné licencie na vaše servery.


 • Na zadanie nového kódu Product Key môžete použiť prostredie PowerShell.


 • V hybridnom nasadení môžete MX záznam smerovať na Exchange Online. V tomto prípade Exchange Online Protection (EOP) poskytuje pre lokálnych používateľov filtrovanie na ochranu proti nevyžiadanej pošte a malvéru v prichádzajúcej pošte. Títo lokálni používatelia preto potrebujú predplatné na EOP.


 • Používateľ s licenciou F1 nemôže nakonfigurovať prístup delegátov do ich vlastnej poštovej schránky, ale môžu získať prístup do inej poštovej schránky (vrátane zdieľaných poštových schránok) a vykonávať akcie, ktoré im boli delegované.

Sledujte Exchange 

Logo Twittera

Sledujte Exchange na Twitteri

Logo Exchangeu

Sledujte Exchange na blogu


Sledujte Microsoft 365