Vision hero

Čo je platforma zamestnaneckých skúseností?

Dnešné pracovné prostredie vyžaduje nové nástroje, ktoré pomáhajú vašej organizácii dosiahnuť úspech. Platformy zamestnaneckej skúsenosti (EXP), napríklad Microsoft Viva, pomáhajú ľuďom a tímom dosiahnuť svoj potenciál prostredníctvom komunikácie, vedomostí, učenia, zdrojov informácií a podrobných prehľadov.

Úvodné informácie o platforme EXP

vision empower

Pomôžte ľuďom podávať čo najlepší výkon

94 % zamestnancov hovorí, že by zostali v spoločnosti pracovať dlhšie, ak by investovala do ich vzdelávania a vývoja.4

Pomocou správne nasadených nástrojov na objavovanie vedomostí môžu zamestnanci zvýšiť svoju dennú produktivitu o 11 až 14 %.5

Organizácie s vysoko angažovanými zamestnancami majú o 23 % vyššiu ziskovosť.6

Ste pripravení začať používať platformu EXP?

Microsoft Viva je platforma zamestnaneckej skúsenosti, ktorá pomáha vytvárať pracovné prostredie, v ktorom sú ľudia na prvom mieste, a zlepšuje tak obchodné výsledky.

A person smiling.

1 Spoločnosť Gartner neuprednostňuje žiadneho dodávateľa, produkt ani službu uvedenú vo svojich výskumných publikáciách a neodporúča používateľom technológií, aby si vyberali iba tých dodávateľov, ktorí majú najvyššie hodnotenie či sú inak označení. Výskumné publikácie spoločnosti Gartner obsahujú názory výskumnej organizácie spoločnosti Gartner a nemali by sa interpretovať ako vyhlásenie o skutočnosti. Spoločnosť Gartner odmieta v súvislosti s týmto výskumom všetky záruky, výslovné alebo implicitné, vrátane akýchkoľvek záruk obchodovateľnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel.

 
GARTNER je registrovaná ochranná známka a servisná známka spoločnosti Gartner, Inc. a/alebo jej pridružených spoločnosti v USA a ostatných krajinách a v tomto článku sa používa s povolením vlastníka. Všetky práva vyhradené.
 
2 Deliver on Employee Experience in the New Workplace When HCM Technology Replacement Isn’t an Option (Poskytovanie zamestnaneckých skúseností v novom pracovnom mieste, ak nie je možné nahradiť technológiu HCM), Josh Kostoulas | Ron Hanscome, 19. február 2021.
 
3 Improve Employee Experience to Better Your Business Performance (Zlepšením zamestnaneckej skúsenosti k vyššiemu výkonu v podnikaní), David Johnson | Keith Johnston | Katy Tynan | Emily Stutzman | Diane Lynch, 12. marec 2021.