Spravované identity pre zdroje v službe Azure

Vytvárajte aplikácie a cloudové služby bez toho, aby bolo potrebné spravovať prihlasovacie údaje.

Čo sú spravované identity?

Spravované identity pre zdroje v službe Azure vám pomôžu bezpečne získať prístup ku cloudovým službám. V prípade spravovaných identít sú prihlasovacie údaje úplne spravované, pravidelne sa menia a sú chránené službou Azure.

Používanie spravovaných identít na prístup k službám Azure

Spravované identity sa používajú na komunikáciu medzi cloudovými službami, ktoré podporujú overovanie v službe Azure Active Directory (Azure AD).

Spravovaná identita priradená systémom

Povoľte spravovanú identitu priradenú systémom pre zdroj v službe Azure. Životný cyklus spravovanej identity priradenej systémom je viazaný na životný cyklus zdroja v službe Azure, ktorý predstavuje.

Spravovaná identita priradená používateľom

Vytvorte spravovanú identitu priradenú používateľom a priraďte ju k niektorým zdrojom v službe Azure. Životný cyklus spravovanej identity priradenej používateľom je nezávislý od zdrojov v službe Azure.

Zdroje v službe Azure podporujúce spravovanú identitu

Vytvorte aplikáciu pomocou zdrojov v službe Azure, ktoré sa pripájajú k službe Azure Key Vault, Azure SQL a ďalším službám.

Zdroje v službe Azure podporujúce spravované identity

Preskúmajte, ako overovať služby Azure bez nutnosti používať prihlasovacie údaje.

Podrobné oboznámenie sa so spravovanými identitami pre zdroje v službe Azure

Ďalšie zdroje spravovaných identít

Príručky pre rýchly začiatok

Začíname so spravovanými identitami.

Kurzy

Naučte sa používať spravované identity.

Najčastejšie otázky

Nájdite odpovede na najčastejšie otázky.

Zabezpečenie organizácie bezproblémovým riešením identity