Na základe údajov Microsoftu, očakávame, že 81% najväčších firiem z Fortune 100 používa Exchange server ako primárnu platformu pre email a zdielanie kalendárov

Prehľad

V čase, kedy vaša organizácia vyžaduje nákladovo efektívne a flexibilné nástroje komunikácie, umožňuje Microsoft Exchange Server 2010 zaistiť vyššiu spoľahlivosť a výkon prostredníctvom funkcií, ktoré zjednodušujú správu, chránia komunikáciu a spĺňajú požiadavky používateľov na širšie možnosti práce v mobilnom režime. Organizácie ako vaša už dlho volia systém Microsoft Exchange. Predstavuje totiž základ riešenia zjednotenej komunikácie od spoločnosti Microsoft a prináša svojim používateľom plnohodnotné a produktívne možnosti vzájomnej spolupráce. Vďaka najnovšej verzii systému Exchange môžete dosiahnuť lepšie obchodné výsledky a zároveň získať kontrolu nad nákladmi na nasadenie, správu a dodržiavanie predpisov. Systém Exchange ponúka najširšiu paletu možností nasadenia, integrované funkcie ochrany pred únikom informácií a pokročilé funkcie pre zaistenie dodržiavanie predpisov, ktoré dohromady tvoria najlepšie riešenie pre zasielanie správ a spoluprácu dostupné na trhu.

Flexibilita a spoľahlivosť

Tlak na optimalizáciu IT infraštruktúry s ohľadom na neustále sa meniace obchodné podmienky vyžaduje pohotovosť reagovať, čo znamená investíciu do riešení ponúkajúcich možnosti voľby. Exchange Server 2010 vám zaistí flexibilitu pri prispôsobení nasadenia na základe jedinečných potrieb a poskytne zjednodušený spôsob zachovania nepretržitej dostupnosti e-mailu pre používateľov.

V prípade systému Exchange si môžete zvoliť lokálne nasadenie prostredníctvom produktu Exchange Server 2010, hosťovanú službu spoločnosti Microsoft v podobe riešenia Exchange Online alebo praktickú kombináciu oboch týchto možností. Záväzky spoločnosti Microsoft spojené s modelom Softvér plus služby vám zaisťujú, že sa môžete rozhodnúť využiť počas stanoveného obdobia výhody flexibility a výkonu oboch možností bez toho, aby došlo k prerušeniu práce alebo zmene pracovného prostredia používateľov.

Exchange Server vždy prinášal (a aj naďalej prináša) širšiu ponuku možností hardvérových ukladacích priestorov než akékoľvek iné riešenia, a to od tradičných sietí SAN (Storage Area Networks) až po nízkonákladové priamo pripojené ukladacie priestory pre klientske počítače. Ďalšie inovácie poslednej verzie v oblasti databázy poštových schránok servera Exchange znamená 50 %-né zníženie počtu vstupno-výstupných operácií za sekundu v porovnaní s produktom Exchange Server 2007 a súčasne vyššiu odolnosť voči poškodeniu údajov.

Zjednodušený prístup k vysokej dostupnosti a zotaveniu po havárii v kombinácii so zdokonalenými nástrojmi údržby vychádza z predchádzajúcich investícií do technológií priebežnej replikácie v systéme Exchange 2007 a pomôže vám dosiahnuť nebývalú úroveň spoľahlivosti a významne zjednodušiť zaistenie nepretržitého chodu organizácie.

Zníženie vášho zaťaženia aj zaťaženia pracovníkov helpdesku predstavuje kľúčový spôsob získania lepších výsledkov a zníženia nákladov. Motivované investície do nových samoobslužných funkcií sú zamerané na to, aby používatelia mohli vykonávať bežné úlohy bez nutnosti akejkoľvek podpory zo strany helpdesku.

Prístup odkiaľkoľvek

Úspech firmy sa odvíja od vašej schopnosti zaistiť vyššiu produktivitu a efektivitu používateľov prostredníctvom vami poskytnutých technologických riešení. Exchange Server 2010 prispieva k vyššej produktivite používateľov, pretože im ponúka voľnosť vo forme zabezpečeného prístupu k všetkej komunikácii (ako je e-mail, hlasová pošta, zasielanie okamžitých správ a ďalšie možnosti) z takmer akejkoľvek platformy, webového prehľadávača alebo zariadenia pomocou štandardných odborových protokolov. Centrom práce používateľov je ich priečinok doručenej pošty. Pre mnohé organizácie predstavuje systém Exchange základ univerzálneho priečinka s doručenou poštou.

Zdokonalené funkcie poslednej verzie systému Exchange umožňujú používateľom prístup k všetkej komunikácii z jediného miesta a uľahčujú im vzájomnú spoluprácu s kolegami a obchodnými partnermi. Stále narastajúci objem prichádzajúcich aj odchádzajúcich informácií v priečinkoch s doručenou poštou jednotlivých používateľov môže spôsobiť preťaženie a ovplyvniť produktivitu aj ziskovosť. Exchange 2010 obsahuje nové funkcie pre produktivitu, ktoré používateľom uľahčia usporiadanie všetkých položiek komunikácie v priečinkoch s doručenou poštou a nastavenie ich priorít.

Používatelia denne využívajú stále sa rozrastajúci balík komunikačných nástrojov. Tradičná hlasová pošta aj naďalej zostáva vôbec najdôležitejším a najviac používaným spôsobom komunikácie v organizáciách. Požiadavka na prevádzku tradičného systému hlasovej pošty nezávisle od investícií do rozsiahlejších riešení zjednotenej komunikácie generuje pre organizáciu zbytočné náklady a komplikuje prácu používateľom. Exchange 2010 ponúka nahradenie tradičného systému hlasovej pošty zjednoteným riešením, ktoré je integrované do jadra komunikačnej platformy. Tento nový systém umožní používateľom prijímať správy hlasovej pošty priamo do priečinkov s doručenou poštou a spravovať ich rovnakým spôsobom ako e-mail pomocou známych nástrojov, ako je aplikácia Office Outlook a Outlook Web Apps.

Ochrana a dodržiavanie predpisov

V dnešnom svete riadenom stále vyšším počtom rôznych predpisov je veľmi zásadné efektívne uchovávanie obchodných záznamov. Uvedený proces sa vzťahuje taktiež na e-mail, ktorý sa rýchlo stal hlavným zdrojom údajov pri právnom zisťovaní a iných šetreniach súvisiacich s dodržiavaním predpisov.

Pre väčšinu organizácií však správa e-mailov s ohľadom na dodržiavanie predpisov predstavuje nebývalý problém. Ide o to, že objem e-mailov narastá a prekračuje obmedzenie ukladacieho priestoru priečinka s doručenou poštou, takže používatelia sú často nútení presunúť takú poštu mimo e-mailových serverov alebo do stolových či prenosných počítačov ako súbory PST. Týmto spôsobom dochádza k izolácii e-mailov, čo sťažuje zaistenie správy a hľadanie spôsobom, ktorý by vyhovoval požiadavkám na dodržiavanie predpisov.

Exchange 2010 zmierňuje záťaž vyplývajúcu z dodržiavania predpisov a rieši uvedený problém so súbormi PST pomocou nových integrovaných funkcií archivácie a uchovávania e-mailov, vrátane podrobného vyhľadávania vo viacerých schránkach a okamžitého zadržania obsahu pre právne účely. Po spojení uvedených funkcií s flexibilitou architektúry ukladacieho priestoru systému Exchange získate dokonalejší prehľad o podnikových informáciách a zaistíte používateľom zjednodušené prostredie, ktoré nenarušuje ich spôsob každodennej správy priečinkov s doručenou poštou.

Navzdory všetkým dobrým snahám sa môžu používatelia pri každodennom spracovávaní citlivých podnikových informácií dopustiť nechcených chýb. Zároveň stále existuje riziko, že k nechráneným citlivým údajom získajú prístup neoprávnení používatelia. K stálej vyššej naliehavosti daného problému prispieva neustále rastúci počet nariadení vzťahujúcich sa na osobné informácie zákazníkov a zamestnancov.

Exchange 2010 umožňuje dokonalejšiu ochranu podnikovej komunikácie a e-mailov pomocou centrálne spravovaných funkcií riadenia informácií. Medzi ne patrí možnosť efektívnejšieho zachytenia, moderovania, šifrovania a blokovania e-mailov. Uvedené funkcie spoločne ponúkajú flexibilný rozsah možností ochrany a riadenia bez ohľadu na to, či ich chcete vynútiť automaticky alebo či používateľom umožníte implementáciu vlastnej ochrany údajov.