Hosting

Poskytovatelia hostingu sú si dobre vedomí, že ich úspešnosť závisí od poskytovania spoľahlivých a flexibilných služieb za ceny, ktoré sú atraktívne pre zákazníkov a rentabilné pre ich vlastné podnikanie. Platí však, že čím úspešnejšia firma je, tým zložitejšie je taký stav dosiahnuť.

Tradičný prístup dedikovaného hostingu vyžaduje, aby každému zákazníkovi bol poskytnutý jeho vlastný fyzický server. Pre každého nového zákazníka je potrebné vytvoriť nový hardvér a vyhradiť čas správcov pre sprevádzkovanie a správu všetkých týchto serverov. Pri zdieľanom hostingu je potrebné pripraviť stratégiu pre minimalizáciu výpadkov a prerušenia služieb pre prípady, kedy aplikácia jedného zákazníka spôsobí haváriu servera používaného mnohými ďalšími zákazníkmi.

Virtualizácia zvyšuje úroveň poskytovaných služieb a zároveň znižuje vaše náklady

Virtualizácia vám umožní poskytovať služby dedikovaného hostingu aj nad zdieľanými fyzickými prostriedkami, pričom také služby sú spoľahlivejšie, rýchlejšie sa prispôsobujú meniacim sa potrebám zákazníka, jednoduchšie sa spravujú a sú pre vašu firmu rentabilnejšie.

  • Vyššia dostupnosť pre zákazníkov: Zaistia dostupnosť a zvýšia spoľahlivosť pri plánovaných aj neočakávaných výpadkoch servera. Virtuálne počítače (VM) je možné presúvať z jedného fyzického hostiteľa na iný pomocou funkcií rýchlej migrácie, ktoré zaistia kontinuitu služieb pre vašich zákazníkov aj počas aktualizácií a inovovania. VM každého zákazníka sú vo fyzickom počítači oddelené od ostatných zákazníkov, takže každý z nich má k dispozícii vlastný vyhradený operačný systém a výpadky u jedného zákazníka sa nikdy neprejavia u žiadnych ďalších zákazníkov. Ak transformujeme navyše inštancie operačného systému a aplikácií na dátové súbory, zjednoduší a zautomatizuje sa zálohovanie, replikácia a presúvanie informácií. Výsledkom je rýchlejšie zotavenie po havárii.
  • Širšia a flexibilnejšia ponuka služieb na základe zaťaženia: Zákazníci uvítajú schopnosť virtuálneho fondu prostriedkov automaticky sprevádzkovať dodatočnú kapacitu v prípade nárastu zaťaženia a neskôr, až už nebude potrebná, ju opäť vyradiť.
  • Zníženie nákladov: Náklady na hardvér sa znížia vďaka vyššiemu vyťaženiu a konsolidácii serverov, čo vedie k nižším nákladom na napájanie a chladenie. Pomocou integrovaných nástrojov pre správu virtualizácie je možné znížiť mzdové a prevádzkové náklady, lebo všetky úlohy od sprevádzkovania a sledovania až po zálohovanie a ochranu dát budú optimalizované.

Hostingové riešenia od spoločnosti Microsoft

Technológie spoločnosti Microsoft pre virtualizáciu umožňujú ponúkať výpočtovú kapacitu flexibilnejšie a zároveň zaistiť vysokú úroveň poskytovaných služieb aj maximálnu rentabilitu. Windows Server 2008 Hyper-V umožňuje konsolidovať rôzne roly servera formou oddelených virtuálnych počítačov, ktoré bežia v jedinom fyzickom počítači. Na jedinom serveri môžete taktiež súčasne prevádzkovať rôzne operačné systémy (Windows, Linux aj iné) a presúvať virtualizované serverové úlohy medzi hostiteľskými servermi pomocou funkcie Rýchla migrácia.

Kontinuitu prevádzky aplikácií je možné zaistiť pomocou produktu Microsoft Application Virtualization. Transformuje aplikácie na dátové súbory, ktoré je možné uchovávať (a replikovať) ako akékoľvek iné dáta v podnikovej sieti.

V produkte Microsoft System Center je možné spravovať celú virtuálnu aj fyzickú infraštruktúru pomocou jednotného balíka nástrojov:

  • System Center Virtual Machine Manager: Zaisťuje vysoké využitie fyzických serverov, rýchle sprevádzkovanie a centralizovanú správu virtuálnych počítačov.
  • System Center Operations Manager: Poskytuje prehľadné prostredie pre sledovanie stavu a umožňuje rýchlu reakciu na výpadky.
  • System Center Configuration Manager: Zaobchádza s virtuálnymi počítačmi rovnako ako s fyzickými. Do virtuálnych počítačov je možné inštalovať softvér, podľa potrieb ho aktualizovať a zobraziť ho v inventári aktív.
  • System Center Data Protection Manager: Poskytuje rýchle obnovenie dát a ich nepretržitú ochranu na aplikačných a súborových serveroch na platforme Microsoft.