*
Microsoft Windows Server 2008 R2

Vylepšenie webovej aplikačnej platformy

Vylepšenie webovej aplikačnej platformy

Windows Server 2008 R2 zahŕňa množstvo vylepšení, vďaka ktorým toto vydanie predstavuje vôbec najrobustnejšiu webovú aplikačnú platformu Windows Server. Ponúka aktualizovanú rolu webového servera, službu Internet Information Services (IIS) 7.5 a širšiu podporu technológií .NET v serverovom jadre. Ciele pri návrhu služby IIS 7.5 sa sústredili na vylepšenia, ktoré umožnia správcom webových serverov ľahšie nasadzovať a spravovať webové aplikácie, ktoré zvyšujú výkon aj škálovateľnosť. Okrem toho služba IIS 7.5 obsahuje zjednodušené funkcie pre správu a ponúka viac spôsobov prispôsobenia prostredia webového servera vašim potrebám.

Systém Windows Server 2008 R2 obsahuje nasledujúce vylepšenia služby IIS a webovej platformy Windows:

Jednoduchšia správa a podpora webových aplikácií

Zjednodušenie úsilia potrebného pre správu a podporu webových aplikácií je pre službu IIS 7.5 jedným z kľúčových odlišujúcich prvkov. Súčasťou tejto verzie je podpora vyššej úrovne automatizácie, nové scenáre vzdialenej správy a vylepšené publikovanie obsahu pre vývojárov a autorov. Medzi tieto funkcie patria:

 • Rozšírenie možností Správcu služby IIS prostredníctvom nových modulov pre správu
 • Automatizácia bežných úloh správy prostredníctvom modulu Windows PowerShell Provider for IIS
 • Podpora .NET už v základnej inštalácii Server Core, umožňujúca správu ASP.NET a vzdialenú správu prostredníctvom Správcu služby IIS

Automatizácia bežných úloh prostredníctvom modulu PowerShell Provider

Windows PowerShell Provider for IIS predstavuje modul snap-in pre prostredie Windows PowerShell. Umožňuje vykonávať rôzne úlohy správy služby IIS rovnako ako riadiť konfiguráciu služby IIS a run-time dát. Kolekcia rutín cmdlet navyše predstavuje jednoduchý spôsob správy webových stránok, webových aplikácií a webových serverov.

Používanie prostredia PowerShell umožňuje správcom využívať niekoľko dôležitých funkcií:

 • Zjednodušenie správy prostredníctvom skriptov pre bežné úlohy správy
 • Automatické vykonávanie opakujúcich sa úloh
 • Konsolidácia hlavných webových metrík zo všetkých webových serverov v reálnom čase

Rutiny cmdlet pre IIS, ktoré sú súčasťou systému Windows Server 2008 R2, obmedzujú zaťaženie správcov nenáročnými každodennými opakujúcimi sa úlohami. Tieto rutiny napríklad umožňujú správcom pridávať či meniť konfiguračné nastavenie webových lokalít a webových aplikácií, rovnako ako virtuálnych adresárov a fondov aplikácií. Používatelia, ktorí majú viac skúseností s prostredím Windows PowerShell, budú môcť vykonávať pokročilé konfiguračné úlohy a dokonca integrovať existujúce skripty pre Windows PowerShell s ďalšími poskytovateľmi Windows PowerShell v rôznych funkčných oblastiach systému Windows Server 2008 R2. Medzi bežné scenáre využitia prostredia PowerShell pre správu služby IIS 7.5 patrí:

 • Pridávanie, úpravy a odstraňovanie webových lokalít a aplikácií
 • Migrácia nastavení webových lokalít
 • Konfigurácia SSL a ďalších nastavení zabezpečenia
 • Obmedzenie prístupu na základe adresy IP
 • Zálohovanie konfigurácie a obsahu služby IIS

Vylepšenia Správcu služby IIS

Správca služby IIS 7.5 bol doplnený o viacero nových funkcií. Medzi ne patrí správa nastavení webových serverov a webových aplikácií pomocou Editora konfigurácií.

 • Ľahší prístup k predtým skrytým nastaveniam ako napríklad pre FastCGI a aplikácie ASP.NET
 • Pridávanie a úpravy pravidiel filtrovania požiadaviek prostredníctvom grafického používateľského rozhrania

Editor konfigurácií

 • Editor konfigurácií umožňuje spravovať akúkoľvek oblasť, ktorá je k dispozícii v konfiguračnom systéme. Editor konfigurácií sprístupňuje celý rad nastavení, ktoré nie sú inde v Správcovi služby IIS prístupné.

Rozšírenie používateľského rozhrania Správcu služby IIS

 • S využitím rozšíriteľnej a modulárnej architektúry, prvýkrát predstavenej vo verzii IIS 7.0, integruje a vylepšuje služba IIS 7.5 existujúce rozšírenia a umožňuje ďalšie vylepšenia a prispôsobenia v budúcnosti. Modul FastCGI napríklad umožňuje správu nastavení FastCGI, zatiaľ čo modul ASP.NET je určený pre správu nastavení autorizácie a chýb.

Filtrovanie požiadaviek

 • Modul Filter požiadaviek v systéme Windows Server 2008 R2 bude obsahovať funkcie filtrovania, ktoré boli predtým k dispozícii v nástroji URLScan 3.1. Blokovaním určitých požiadaviek protokolu HTTP napomáha nástroj Filter požiadaviek zabraňovať spracovaniu potenciálne škodlivých požiadaviek webových aplikácií. Konfigurácia modulu Filter požiadaviek je možná pomocou grafického používateľského rozhrania.

Spravované kontá služieb

 • Windows Server 2008 R2 umožňuje pre doménové kontá služieb nastavovať heslá spravované službou Active Directory. Tento nový typ kont obmedzuje neustále sa opakujúcu potrebu aktualizovať heslá procesov využívajúcich tieto kontá. IIS 7.5 podporuje používanie spravovaných kont služieb pre identity fondov aplikácií.

Hosťovateľné webové jadro

 • Vývojári môžu obsluhovať požiadavky protokolu HTTP priamo vo svojich aplikáciách prostredníctvom funkcie hosťovateľného webového jadra. Táto funkcia, prístupná cez balík rozhraní API, umožňuje využívanie či hosťovanie základného webového jadra služby IIS ďalšími aplikáciami, ktoré potom môžu požiadavky HTTP obsluhovať priamo. Hosťovateľné webové jadro je užitočné pre sprístupnenie základných funkcií webového servera pre vlastné aplikácie a pre ladenie aplikácií.
 • Späť na začiatok stránky

Ľahšia podpora a odstraňovanie ťažkostí

Windows Server 2008 R2 uľahčuje podporu a odstraňovanie ťažkostí nasledujúcimi spôsobmi:

 • Nová funkcia Protokolovanie konfigurácie v IIS 7.5 poskytuje možnosti rozšíreného auditovania zmien v službe IIS a konfigurácie aplikácií, čo umožňuje sledovanie zmien konfigurácie vykonaných v testovacích aj produkčných prostrediach. Je tak zaistené protokolovanie čítania aj zápisu a ďalej pokusov o prihlásenie, zmien mapovania ciest, vytvorenia súborov a pod.
 • V IIS 7.5 môžu vývojári PHP použiť modul FastCGI na pridanie trasovacích volaní IIS do svojich aplikácií. Tým sa zjednodušuje ladenie kódu v priebehu vývoja a odstraňovanie ťažkostí po nasadení aplikácií.
 • BPA pre IIS 7.5 predstavuje nástroj pre správu umožňujúci potlačovať porušenia osvedčených postupov. Kontroluje a prípadne hlási potenciálne problémy v konfigurácii webových serverov IIS 7.5. Nástroj BPA je k dispozícii prostredníctvom Správcu servera a prostredia Windows PowerShell.
 • Späť na začiatok stránky

Vylepšené služby FTP

Windows Server 2008 R2 obsahuje novú verziu serverových služieb FTP. Tieto nové služby ponúkajú nasledujúce vylepšenia:

 • Nový server FTP je plne integrovaný s rozhraním pre správu IIS 7.5 a ukladacím priestorom konfigurácie. To správcom umožňuje vykonávať bežné úlohy správy v rámci jedinej konzoly.
 • Zlepšené zabezpečenie prostredníctvom podpory FTP over SSL
 • Podpora rozšírených tabuliek znakov prostredníctvom podpory kódovania UTF 8
 • Rozšírení adresovanie IP pomocou protokolu IPv6
 • Vďaka novému serveru FTP je možné určiť názov virtuálneho hostiteľa lokality FTP. Je preto možné vytvoriť viac lokalít FTP používajúcich rovnakú adresu IP, ale odlíšených jedinečnými názvami virtuálnych hostiteľov. Vďaka tomu je možné poskytovať FTP a webový obsah z rovnakého webového servera jednoduchým naviazaním lokality FTP na webový server.
 • Vylepšené protokolovanie teraz podporuje všetku prevádzku súvisiacu s FTP, jedinečné sledovanie relácií FTP, substavov FTP, doplnkových polí v protokoloch FTP atď.
 • Späť na začiatok stránky

Možnosť rozširovať funkcie a vlastnosti

Jedným z cieľov návrhu novej verzie IIS 7.5 bolo uľahčiť rozširovanie základných funkcií a vlastností. Modul IIS Extensions umožňuje vytváranie či dokupovanie softvéru, ktorý je možné integrovať do služby IIS 7.5 tak, aby sa následne správal ako jej neoddeliteľná súčasť.

Rozšírenia môžu byť vytvárané spoločnosťou Microsoft, partnermi, nezávislými výrobcami softvéru aj vlastnou organizáciou. Spoločnosť Microsoft vyvinula modul IIS Extensions po vydaní finálnej verzie systému Windows Server 2008. Tento modul je k dispozícii na prevzatie z webovej lokality http://www.iis.net. Celý rad týchto rozšírení pre IIS vyvinutých spoločnosťou Microsoft, ako napríklad WebDAV, Integrated & Enhanced Administration Pack a Windows PowerShell Provider for IIS, bude súčasťou verzie Windows Server 2008 R2.

Vylepšená podpora .NET

Rozhranie .NET Framework (verzia 2.0, 3.0, 3.5.1 a 4.0) je teraz k dispozícii ako inštalačná možnosť verzie Server Core. Využitím tejto funkcie môžu správcovia povoliť ASP.NET vo verzii Server Core, takže budú môcť plne využívať rutiny cmdlet pre prostredie PowerShell. Podpora rozhrania .NET navyše taktiež znamená možnosť vykonávať vzdialenú správu zo Správcu služby IIS a hosťovanie ASP.NET webových aplikácií na serveri vo verzii Server Core.

Vylepšené zabezpečenie fondu aplikácií

S využitím možností izolácie fondu aplikácií v službe IIS 7.0, ktorá zvýšila zabezpečenie a spoľahlivosť, teraz každý fond aplikácií v IIS 7.5 beží pod samostatnou identitou s nižšími oprávneniami. Táto skutočnosť zvyšuje zabezpečenie aplikácií a služieb prevádzkovaných v IIS 7.5.

Komunitný portál pre IIS.NET

Aby ste vždy mali prehľad o nových doplnkoch pre IIS v systémoch Windows Server 2008 a Windows Server 2008 R2, navštevujte pravidelne komunitný portál pre IIS.NET (http://www.iis.net). Na tejto webovej lokalite nájdete novinky, články s podrobnými postupmi, centrum preberania nových riešení pre IIS a bezplatné poradenstvo prostredníctvom blogov a technických fór.

Súvisiace prepojenia