*
Microsoft Windows Server 2008 R2

Základná infraštruktúra

Windows Server podporuje služby základnej infraštruktúry požadované pre prevádzku siete. Spolu s vývojom systému Windows Server sú vyspelejšie aj jeho roly a funkcie. Windows Server 2008 udržuje a rozširuje služby základnej infraštruktúry, ktoré vždy boli súčasťou systému Windows Server, a predstavuje pevný základ pre každú organizáciu.

Súborové a tlačové služby

Súborové a tlačové služby boli v systéme Windows Server 2008 vylepšené, aby umožňovali lepšiu správu súborov a podporu tlače. Nový balík protokolov TCP/IP zvyšuje prenosovú rýchlosť medzi systémom Windows Server 2008 a klientskymi počítačmi so systémami Windows Vista a Windows XP Service Pack 2. Systém súborov Distributed File System for Replication (DFS-R) umožňuje optimalizovať zaťaženie siete v prípade podpory firemných pobočiek a vzdialených umiestnení.

Windows Server 2008 obsahuje modul snap-in MMC nazvaný Konzola pre správu tlače, ktorý umožňuje inštalovať, prezerať a spravovať všetky tlačiarne v organizácii z ľubovoľného počítača s operačným systémom Windows Server 2003 R2, Windows Vista či Windows Server 2008. Tlačový subsystém obsahuje novú tlačovú architektúru, ktorá používateľom prináša vyšší výkon tlačiarní a tlačových serverov a predstavuje novú základňu pre budúce aplikácie.

Ďalšie informácie nájdete na stránke Windows Server 2008: Riešenia pre úložiská a tlač.

Internetová informačná služba 7 (IIS 7.0)

Internetová informačná služba 7 (IIS 7.0) rozširuje podporu aplikácií v službe IIS 6.0 a predstavuje dokonale zabezpečenú a jednoducho spravovateľnú platformu pre vývoj webových lokalít, webových aplikácií a služieb a ich spoľahlivé hosťovanie. Medzi vylepšenia patria:

 • Efektívnejšia správa servera a webových aplikácií a služieb
 • Rýchlejšie nasadenie/konfigurácia webových aplikácií a služieb v rámci serverových fariem
 • Lepšie zabezpečená, optimalizovaná a prispôsobená webová platforma
 • Vyšší výkon a lepšia škálovateľnosť webových aplikácií a služieb
 • Podrobná kontrola a prehľad, ako a kedy aplikácie a služby využívajú kľúčové prostriedky operačného systému

Ďalšie informácie nájdete na stránke Windows Server 2008: Webová aplikačná platforma.

Domain Name System (DNS)

Domain Name System (DNS) je systém pre správu názvov počítačov a sieťových služieb organizovaný do hierarchie domén. Siete založené na protokoloch TCP/IP, ako je napríklad Internet, využívajú systém DNS na vyhľadávanie počítačov a služieb podľa ich názvov. Názvy sú ľahšie zapamätateľné než numerické adresy, ktoré na komunikáciu medzi sebou v sieti používajú počítače.

Windows Server 2008 teraz podporuje adresovanie protokolu Internet Protocol version 6 (IPv6) a načítanie zón na pozadí, a servery tak môžu rýchlejšie reagovať na žiadosti klientov. Organizácie, ktoré nenasadili systém WINS a používajú názvy DNS bez prípony, môžu na preklad názvov bez prípony používať zónu GlobalNames. Pre organizácie, ktoré nasadia radiče domény len pre čítanie (RODC), môže Windows Server 2008 vytvoriť primárnu zónu len pre čítanie na DNS serveri bežiacom na radiči RODC.

Dynamic Host Control Protocol (DHCP)

Protokol DHCP v systéme Windows Server 2008 bol rozšírený o podporu protokolu IPv6 a technológie Network Access Protection (NAP). Klienti používajúci dlhšie adresy IPv6 sú plne podporovaní DNS serverom systému Windows Server 2008. Pri používaní technológie NAP môže DHCP server klientom nespĺňajúcim požiadavky NAP zapožičať obmedzenú adresu IP. Plnenie zásad stavu je overované a vynucované pri každej žiadosti klienta o obnovenie zapožičania adresy IP.

Windows Internet Name Service (WINS)

WINS už nie je v systéme Windows Server 2008 požadovaný protokol pre preklad adries, je ale stále podporovaný ako sieťová služba. Ak chcete vo svojej sieti používať službu WINS, musíte ju pridať do systému Windows Server 2008 ako doplnkovú funkciu.

Active Directory (AD)

V službe Active Directory v systéme Windows Server 2008 došlo k celému radu vylepšení. Tieto vylepšenia zvyšujú podporu a zabezpečenie sietí používajúcich adresárovú službu Active Directory. Podpora služby Active Directory bola vylepšená a rozšírená a teraz zahŕňa nasledujúce služby:

 • Active Directory Domain Services
 • Active Directory Lightweight Directory Services
 • Active Directory Certificate Services
 • Active Directory Federation Services
 • Active Directory Rights Management Services

Ďalšie informácie nájdete na stránke Windows Server 2008: Správa identít a prístupu.

Zálohovanie a obnovenie pomocou programu Zálohovanie servera

Nástroj Zálohovanie servera predstavuje základné riešenie pre zálohovanie a obnovenie servera, na ktorom je nainštalovaný. Pomocou tohto nástroja je taktiež možné spravovať zálohovanie na vzdialených serveroch. Nová verzia programu Zálohovanie servera v systéme Windows Server 2008 obsahuje oproti predchádzajúcim verziám niekoľko vylepšení:

 • Rýchlejšie zálohovanie
 • Zjednodušené obnovenie
 • Zjednodušené obnovenie operačného systému
 • Možnosť obnovenia aplikácií
 • Vylepšené plánovanie
 • Jednoduché uloženie záloh mimo organizácie pre ochranu v prípade havárie
 • Vzdialená správa
 • Automatická správa využitia diskov
 • Rozsiahla podpora príkazového riadka
 • Podpora DVD médií

Ďalšie informácie nájdete na stránke Windows Server 2008: Riešenia pre úložiská a tlač.

Služba nasadenia systému Windows (Windows Deployment Services, WDS)

Služba nasadenia systému Windows v systéme Windows Server 2008 je aktualizovanou a prepracovanou verziou Služby vzdialenej inštalácie (RIS, Remote Installation Services). Služba nasadenia systému Windows umožňuje efektívne nasadenie operačných systémov Windows, predovšetkým Windows Vista a Windows Server 2008. Medzi vylepšenia patria:

 • Možnosť vysielať dáta a bitové kópie pomocou viacsmerového nasadenia
 • Možnosť vysielať dáta a bitové kópie pomocou viacsmerového nasadenia na samostatný server
 • Nepodporuje bitové kópie RISETUP ani obrazovky OSChooser.
 • Vylepšený TFTP server
 • Možnosť sieťového spúšťania počítačov na platforme x64 s technológiou Extensible Firmware Interface (EFI)
 • Merateľné zostavy inštalácií
 • Možnosť nasadenia systémov Windows Vista a Windows Server 2008
 • Windows PE ako spúšťacie operačné prostredie
 • Inštalácia pomocou súborov bitových kópií systému Windows (WIM)
 • Rozšíriteľný a vysoko výkonný server Pre-Boot eXecution Environment (PXE)
 • Nový formát spúšťacej ponuky pre výber bitových kópií
 • Nové grafické používateľské rozhranie umožňujúce výber a nasadenie bitových kópií a správu serverov a klientov Služby nasadenia systému Windows

Správca prostriedkov systému Windows (Windows System Resource Manager, WSRM)

Správca prostriedkov systému Windows predstavuje nástroj pre správu operačného systému Windows Server umožňujúci riadiť prideľovanie procesorov a operačnej pamäte. Správa prideľovania prostriedkov vylepšuje výkon systému a obmedzuje riziko, že aplikácie, služby či procesy budú medzi sebou kolidovať a spôsobia tak obmedzenie výkonu servera a rýchlosť jeho reakcií.

Bezdrôtové technológie

Windows Server 2008 obsahuje nové funkcie pre podporu overovaných káblových pripojení protokolu 802.1X k sieťam Ethernet 802.3 a bezdrôtových pripojení protokolu 802.11 pre klientov používajúcich systémy Windows Vista a Windows Server 2008. Tieto funkcie umožňujú pomocou zásad skupiny konfigurovať nastavenia klientov, ktorí sú členmi viacerých domén a používajú systém Windows Vista či Windows Server 2008, aby sa mohli pripájať k sieťam Ethernet 802.1X. Ako alternatívu pre konfiguráciu klientov pomocou zásad skupiny pre káblový a bezdrôtový prístup k sieťam pomocou protokolu 802.1X je teraz možné v prihlasovacích skriptoch používať taktiež príkazy Netsh lan pre káblové a Netsh wlan pre bezdrôtové pripojenia. Windows Server 2008 ďalej ponúka ešte viac možností konfigurácie. Správcovia teraz môžu nakonfigurovať viac profilov pre pripojenie k jednej bezdrôtovej sieti použitím spoločného identifikátora SSI (Service Set Identifier), ale nastavením rôznych vlastností zabezpečenia pre každý profil.

Vyrovnávanie zaťaženia siete (NLB)

Vylepšenie Vyrovnávania zaťaženia siete v systéme Windows Server 2008 zahŕňa podporu protokolu Internet Protocol version 6 (IPv6) a rozhrania Network Driver Interface Specification (NDIS) 6.0, rozšírenie rozhrania Windows Management Instrumentation (WMI) a vylepšenie funkcií servera Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server. Medzi vylepšenia patria:

 • Podpora protokolu IPv6
 • Podpora rozhrania NDIS 6.0
 • Rozšírenie rozhrania WMI
 • Vylepšenie funkcií servera ISA
 • Podpora viacerých vyhradených adries IP na jednom uzle

Ďalšie informácie nájdete na stránke Windows Server 2008: Vysoká dostupnosť.

Background Intelligent Transfer Service (BITS)

Služba Background Intelligent Transfer Service (BITS) Server Extensions umožňuje serverom prijímať od klientov súbory pomocou protokolu BITS. Protokol BITS umožňuje klientskym počítačom asynchrónne prenášať súbory na popredí aj na pozadí bez zaťaženia siete obmedzujúceho reakcieschopnosť ostatných aplikácií a obnovovať prenosy súborov v prípade zlyhania siete či reštartovania počítača.

Telnet

Telnet Server umožňuje vzdialeným používateľom vrátane používateľov operačných systémov UNIX vykonávať úlohy správy z príkazového riadka a spúšťať programy pomocou klienta Telnet.

Ďalšie informácie nájdete na stránke Windows Server 2008: Podpora systému Unix.

Služba pre systém súborov NFS

Služba pre systém súborov NFS predstavuje riešenie pre zdieľanie súborov v organizáciách so zmiešaným prostredím systémov Windows a UNIX. Pomocou Služby pre systém súborov NFS je možné prenášať súbory medzi počítačmi so systémami Windows Server 2008 a UNIX pomocou protokolu NFS. Medzi vylepšenia protokolu NFS v systéme Windows Server 2008 patria:

 • Vyhľadávanie v adresári Active Directory
 • Podpora 64-bitovej verzie
 • Vylepšený výkon servera
 • Podpora špeciálnych zariadení v systéme UNIX
 • Vylepšená podpora systému UNIX

Ďalšie informácie nájdete na stránke Windows Server 2008: Podpora systému Unix.