*
Microsoft Windows Server 2008 R2

Podnikové riešenia

Windows Server 2008 ako pokrokové podnikové riešenie

Hoci si väčšina riadiacich pracovníkov uvedomuje, že technológie sú nutné pre riadenie a úspech ich podniku, mnoho z nich pripúšťa, že stav ich IT systémov nie je práve optimálny. Ako príklad je možné uviesť nejednotnosť verzií softvéru a aktualizácií zabezpečenia v pracovných staniciach, problémy so sieťou, ktoré zamestnancom bránia vo výkone ich práce, a pracovníci IT oddelenia, ktorí strácajú drahocenný čas ručnou inštaláciou aktualizácií a vymýšľaním rôznych náhradných riešení problémov. Podľa analytikov sa viac než 70 % typického rozpočtu IT oddelenia spotrebuje na infraštruktúru, ako sú servery, operačné systémy, úložiská a siete. Ďalšie náklady vyžaduje obnova a správa počítačov a mobilných zariadení.

Problémy veľkých podnikov

Veľké firmy potrebujú zvládať pomerne zložité problémy, ktoré sa môžu týkať tisícov počítačov po celom svete. Tieto firmy majú niekoľko IT oddelení na rôznych miestach a používajú rôznorodé platformy, aplikácie a hardvér. Objemy dát môžu byť obrovské. Rýchly rast a rozvoj nových technológií mohol vyústiť do vybudovania neúmerne zložitých, nepružných a náročne spravovateľných dátových centier a počítačovej infraštruktúry s nákladmi, ktoré sú nielen vysoké, ale viac-menej fixné bez ohľadu na meniace sa potreby firmy. Vzhľadom na veľký počet počítačov, zamestnancov, partnerov a zákazníkov veľkej spoločnosti sú nároky na zabezpečenie oveľa vyššie.

Úlohy veľkých podnikov

 • Posilnenie zabezpečenia
  Riešenie: Integrované riešenie s centrálnou správou opráv a aktualizácií.
 • Zníženie nákladov
  Riešenie: Zjednodušenie prostredníctvom centrálnej a vzdialenej správy.
 • Enhancing Productivity
  Riešenie: Podpora používateľov prostredníctvom zabezpečeného prístupu k aplikáciám a dátam, ktoré potrebujú, kedykoľvek ich potrebujú

Úlohy veľkých podnikov

 • Posilnenie zabezpečenia
  Mnoho podnikov používa rôzne bezpečnostné produkty, pomocou ktorých chránia svoje počítače pred spamom, vírusmi a hackermi. Medzi každodenné úlohy prevažnej väčšiny pracovníkov IT oddelenia patrí správa niekoľkých aplikácií, sledovanie aktualizácií a zaistenie kompatibility aktualizácií od iných výrobcov s existujúcim softvérom. Integrované riešenie zabezpečenia umožňuje ochranu základnej infraštruktúry, siete a aplikácií bežiacich v rámci tejto siete. Vďaka distribúcii opráv a aktualizácií zabezpečenia z centrálneho miesta a jednoduchej správe majú IT manažéri istotu, že v počítačoch sú nainštalované najnovšie aktualizácie. Integrované riešenie znamená, že opravy zabezpečenia sú súčasťou každodennej správy infraštruktúry, nie ručne pripísanou pripomienkou na zozname dnešných úloh.
 • Zníženie nákladov
  Každá úloha, ktorú pracovníci IT oddelenia musia urobiť navyše, stojí peniaze. Každý neúspešný pokus zamestnancov o prístup k potrebným nástrojom a informáciám stojí peniaze. Každá minúta, kedy je sieť nefunkčná z dôvodu poruchy technológie alebo narušenia zabezpečenia, stojí peniaze. Kľúč k zníženiu týchto nákladov spočíva v jednoduchosti. Zjednodušenie správy IT umožňuje správcom vykonávať správu počítačov a serverov z centrálneho miesta a ušetriť tak čas strávený cestovaním do odľahlých pracovísk a vykonávaním týchto úloh. Pri aktualizácii pracovných staníc a serverov z jedného miesta majú pracovníci IT oddelenia navyše istotu, že všetky systémy sú rýchle uvedené do aktualizovaného stavu, čo obmedzuje zraniteľnosť podniku voči chybám zabezpečenia.
 • Zvýšenie produktivity
  Pri nasadení optimálne spravovanej a lepšie zabezpečenej infraštruktúry dochádza v celom podniku k zvýšeniu produktivity. Vyššia produktivita a spokojnosť zamestnancov sa môže prejaviť tým, že zamestnanci môžu bezpečnejšie pracovať so svojimi e-mailami, súbormi či aplikáciami z prakticky ľubovoľného miesta, pracovníci IT oddelenia môžu proaktívne spravovať infraštruktúru z centrálneho pracoviska alebo manažér zostavujúci strategickú ponuku môže obnoviť svoj stratený súbor.


Prispôsobenie infraštruktúry potrebám podniku pomocou systému Windows Server 2008

Windows Server 2008 ponúka kľúčové riešenia a funkcie, ktoré organizácie potrebujú pre zvládanie každodenných úloh pri posilňovaní zabezpečenia, znižovaní nákladov a zvyšovaní produktivity.

Posilnenie zabezpečenia

 • Správa identít a prístupu
  Chrbticou akejkoľvek podnikovej IT infraštruktúry je správa identít – zaistenie, aby každý používateľ mal prístup k dátam, ktoré potrebuje, a zároveň aby tieto dáta boli chránené pred neoprávnenými používateľmi. Riešenia pre správu identít a prístupu v systéme Windows Server 2008 prinášajú ďalšie vylepšenia adresárových služieb a súvisiacich služieb, ako je napríklad správa prístupových práv a certifikátov. Riešenia pre správu identít a prístupu v systéme Windows Server 2008 sa dlhodobo vyvíjajú, aby sa prispôsobili neustálym zmenám od interného a externého prístupu po rastúce požiadavky na podporu prístupu „kedykoľvek, kdekoľvek a z akéhokoľvek zariadenia“.
 • Vynútenie zabezpečenia a zásad
  Prioritou pre súčasné podnikanie je zaistiť používateľom a počítačom v sieti súlad so zásadami zabezpečenia organizácie. Okrem štandardného vynucovania zásad, ktoré Windows Server poskytoval už predtým, tieto kľúčové funkcie Windows Server 2008 ďalej rozširuje a navyše podporuje nové platformy, ako napríklad Network Access Protection (NAP). Platforma NAP pomáha zaistiť, aby počítače pokúšajúce sa o prístup k sieti boli vždy pod kontrolou. Technológia NAP overuje, či pripájajúce sa počítače obsahujú najnovšie dôležité aktualizácie zabezpečenia, antivírusový softvér, funkčnú hostiteľskú bránu firewall a pod. v opačnom prípade NAP umožňuje také počítače umiestniť do karantény a vynútiť, aby boli pred povolením prístupu k sieti aktualizované.

Zníženie nákladov

 • Virtualizácia a konsolidácia serverov
  Ak má zákazník v prevádzkovom prostredí nasadený server, ktorého procesor je v priemere vyťažený len na 5 %, mrhá peniazmi aj časom. Windows Server 2008 obsahuje prelomovú virtualizačnú technológiu Windows Server Hyper-V, ktorá umožňuje konsolidovať rôzne roly servera formou oddelených virtuálnych počítačov bežiacich na jedinom fyzickom počítači. Tento prístup umožňuje obmedziť rastúci počet serverov a maximalizovať využitie existujúceho serverového hardvéru. Každý server pritom beží vo svojom vlastnom izolovanom prostredí a je teda zaistené jeho zabezpečenie a jednoduchá správa.
 • Webová a aplikačná platforma
  Snahou systému Windows Server 2008 je lepšia podpora webových aplikácií (a aplikácií všeobecne). Bolo dosiahnuté významné vylepšenie v oblastiach zabezpečenia a inštalácie opráv, nástrojov pre správu, konfiguráciu a nasadenie, diagnostiky a rozšíriteľnosti. Každá z týchto oblastí zaisťuje, že webová aj aplikačná platforma bude predstavovať pevný základ pre bezproblémovú prevádzku organizácie.

Zvyšovanie produktivity

 • Firemné pobočky
  Súčasné podniky sú bežne tvorené podnikovým vedením, zastúpeniami, pobočkami, vzdialenými kanceláriami aj satelitnými lokalitami roztrúsenými po celom svete. Mnoho z nich nemá vlastnú miestnu správu IT a osoby, ktoré nemajú žiadnu skúsenosť s údržbou IT, majú bežný prístup k vzdialeným serverom. Udržanie kontroly nad zabezpečením, správou a spoľahlivosťou je nutná požiadavka. Windows Server 2008 je založený na súčasných platformách pre globálne organizácie a ďalej predstavuje nové technológie zamerané na prostredie firemných pobočiek a vzdialených kancelárií. Medzi ne patria radiče domény len pre čítanie zaisťujúce zabezpečenú správu identít, BitLocker Drive Encryption chrániaci citlivé dáta pred krádežou alebo trebárs vylepšenia replikácie a ukladania súborov.
 • Vysoká dostupnosť a klastering
  Zaistenie, že systémy budú k dispozícii vždy, kedy je potrebné, je kľúčom k úspechu každej organizácie, a Windows Server 2008 pomáha dosahovať ešte vyššiu spoľahlivosť a dostupnosť než predtým. Ďalšie vylepšenia v technológiách vyrovnávania zaťaženia siete a klasteringu zaručujú, že nenahraditeľné aplikácie a služby sú k dispozícii vždy, kedy sú potrebné.
 • Správa servera
  Windows Server 2008 obsahuje množstvo nových a vylepšených nástrojov pre správu prostredia Windows Server v organizácii. Medzi ne patria Správca servera, ktorý je teraz jediným nástrojom pre správu všetkých rolí a funkcií serverov (vrátane verzie pre príkazový riadok), a prostredie Windows PowerShell, ktoré predstavuje novú technológiu ponúkajúcu programovateľné prostredie príkazového riadka a skriptovací jazyk pre správu najrôznejších funkcií servera.
 • Riešenia pre úložiská a tlač
  Aj keď riešenia pre úložiská a tlač sú k dispozícii už veľmi dlho, Windows Server 2008 prináša ďalšie vylepšenia v týchto dvoch kľúčových technológiách. Uľahčuje tlač v prostredí Terminálového servera, ponúka nových sprievodcov pre aktivity ako vytváranie úložísk či správa zväzkov a zdieľaných priečinkov a prináša nového Prieskumníka úložísk, ktorý zjednodušuje správu sietí SAN (Storage Area Network) s technológiami Fibre Channel a Internet Small Computer System Interface (iSCSI).