*
Microsoft Windows Server 2008 R2

Vysoká dostupnosť

Poskytnutie vysokej dostupnosti nenahraditeľným aplikáciám, službám a dátam predstavuje primárny cieľ úspešného IT oddelenia. Akýkoľvek výpadok či zlyhanie služieb znamená prerušenie prevádzky organizácie, čo môže viesť aj k významným stratám. Windows Server 2008 podporuje dve kľúčové funkcie pre vysokú dostupnosť, ktoré organizáciám pomáhajú dosahovať vysokú dostupnosť ich nenahraditeľných systémov: klastering s podporou prevzatia služieb pri zlyhaní a vyrovnávanie zaťaženia siete (NLB). Klastering s podporou prevzatia služieb pri zlyhaní a vyrovnávanie zaťaženia siete boli v systéme Windows Server 2008 významne vylepšené a ponúkajú zjednodušenie správy a robustnejšie fungovanie. Nástroj Zálohovanie servera predstavuje základné riešenie pre zálohovanie a obnovenie pre prípad zlyhania hardvéru.

Klastering s podporou prevzatia služieb pri zlyhaní

Klastering s podporou prevzatia služieb pri zlyhaní umožňuje implementovať v sieti redundanciu a odstrániť tak potenciálny jediný bod zlyhania. Vylepšenia klastrov s podporou prevzatia služieb pri zlyhaní (predtým označované ako serverové klastre) v systéme Windows Server 2008 sú zamerané na zjednodušovanie klastrov, ich lepšie zabezpečenie a zvýšenie ich stability.

 • Nástroj pre overovanie klastrov
  Pomocou nového nástroja pre overovanie klastrov je možné vykonávať testy umožňujúce zistiť, či je konfigurácia systému, úložiska a siete pre klaster vhodná. Nástroj pre overovanie klastrov zisťuje, či jednotlivé uzly spĺňajú všetky požiadavky operačného systému, či je nastavená správna konfigurácia siete, či je každý uzol z dôvodu zaistenia redundancie pripojený k aspoň dvom samostatným sieťam a či subsystém úložiska podporuje nutné príkazy rozhrania SCSI umožňujúce spracovanie akcií klastra.
 • Vylepšená inštalácia
  Ihneď ako je klaster preverený pomocou nástroja pre overovanie klastrov, môžu správcovia vďaka vylepšeniam v inštalácii vytvoriť klaster v jedinom kroku. Inštaláciu klastra je možné plne automatizovať pomocou skriptov, čo správcom umožňuje nasadenie klastra plne automatizovať.
 • Vylepšená migrácia
  Pri migrácii klastrovanej služby z jedného klastra do iného môžu byť nastavenia klastra uložené a skopírované. Tým sa skracuje čas potrebný na vytvorenie nového klastra a konfiguráciu služieb.
 • Vylepšená správa a prevádzka klastrov
  Rozhranie pre správu klastrov bolo optimalizované pre ľahšiu a intuitívnejšiu správu klastrov. Správu klastrov je možné vykonávať z príkazového riadka aj z konzoly rozhrania WMI (Windows Management Instrumentation). Správa zdieľaných priečinkov v klastri je teraz ľahšia, pretože je možné vytvoriť prispôsobené zobrazenia pre rýchly prehľad, ktoré zdieľané priečinky sú umiestnené v klastri a v ktorom klastri sú umiestnené jednotlivé zdieľané priečinky.
 • Vylepšené zálohovanie a obnovenie
  Úplná integrácia so službou Tieňová kópia zväzku uľahčuje zálohovanie a obnovovanie konfigurácií klastra.
 • Vylepšená infraštruktúra klastrov
  Kvórum klastra obsahuje nastavenia konfigurácie celého klastra. Windows Server 2008 umožňuje pomocou majoritnej skupiny uzlov či implementáciou hybridnej konfigurácie majoritnej skupiny uzlov a modelu prostriedkov kvóra nakonfigurovať klaster tak, aby prostriedok kvóra nepredstavoval jediný možný bod zlyhania. Klastrová služba taktiež môže izolovať knižnice DLL, ktoré nesprávne vykonávajú akcie, a minimalizovať tak možný dopad na klaster a zároveň zaistiť konzistenciu medzi jednotlivými kópiami prostriedku kvóra.
 • Vylepšené ukladanie dát
  Správcovia majú lepšiu kontrolu a môžu dosiahnuť lepšie výsledky z hľadiska výkonu úložiska než v predchádzajúcich verziách. Klastre s podporou prevzatia služieb pri zlyhaní teraz podporujú disky s oblasťami GPT (GUID partition table), ktoré môžu dosahovať kapacít vyšších než 2 terabajty, a ponúkajú tak vyššiu kapacitu a robustnosť diskov. Správcovia môžu upravovať závislosti prostriedkov v čase, kedy sú prostriedky online, čo znamená, že môžu napríklad sprístupniť ďalší disk bez prerušenia prístupu k aplikácii, ktorá ho bude používať. Správcovia môžu používať nástroje v režime údržby pre ľahšiu kontrolu, opravy, zálohovanie a obnovovanie diskov s ďaleko menším narušením prevádzky klastra.
 • Vylepšená podpora sietí
  Podpora sietí bola doplnená o protokol Internet Protocol version 6 (IPv6) a Domain Name System (DNS) pre preklad adries a názvov, takže už nie je potrebné využívať služby WINS a NetBIOS. Medzi ďalšie vylepšenia podpory sietí patrí správa závislostí medzi sieťovými názvami a adresami IP: ak je k dispozícii akákoľvek z adries IP pridružených k sieťovému názvu, zostáva sieťový názov k dispozícii.
 • Vylepšené zabezpečenie
  Medzi klientmi a uzlami klastra a taktiež medzi jednotlivými uzlami je možné používať protokol IPsec (Internet Protocol security), takže je možné overovať a šifrovať dáta. Prístup ku klastru môže byť auditovaný, aby bolo zrejmé, kto a kedy sa ku klastru pripojil.

Vyrovnávanie zaťaženia siete

Vyrovnávanie zaťaženia siete (NLB) umožňuje distribuovať žiadosti protokolov TCP/IP do viacerých systémov a optimalizovať tak využitie prostriedkov, skrátiť výpočtový čas a zaistiť dostupnosť systémov. Medzi vylepšenia vo vyrovnávaní zaťaženia siete v systéme Windows Server 2008 patria:

 • Nová generácia balíka protokolov TCP/IP
  Balík protokolov TCP/IP bol pre systém Windows Server 2008 kompletne prepracovaný. Vyrovnávanie zaťaženia siete rozširuje plnú podporu na protokol IPv6 pre všetku komunikáciu a zároveň si zachováva podporu protokolu IPv4.
 • Podpora viacerých adries IP
  Každý uzol v klastri NLB môže teraz mať viac vyhradených adries IP.
 • Integrácia produktu Microsoft ISA Server
  Microsoft ISA Server môže podporovať zmiešanú infraštruktúru využívajúcu protokoly IPv4 aj IPv6 tak, že každý uzol NLB môže mať viac adries IP pre rôznych klientov, ktorí používajú protokol IPv4 či IPv6. ISA Server taktiež ponúka služby rozpoznávania pokusov o prienik a chráni tak klaster NLB.

Zálohovanie servera

Nástroj Zálohovanie servera v systéme Windows Server 2008, k dispozícii úplne zdarma, predstavuje základné riešenie pre zálohovanie a obnovenie servera, na ktorom je nainštalovaný. Pomocou tohto nástroja je taktiež možné spravovať zálohovanie na vzdialených serveroch.

Nová verzia nástroja Zálohovanie servera umožňuje efektívne a spoľahlivo chrániť celý server bez potreby znalosti technológií zálohovania a obnovenia. Jednoduchší sprievodcovia uľahčujú nastavenie plánu automatického zálohovania, umožňujú v prípade potreby ručné zálohovanie a v prípade havárií, ako trebárs porucha pevného disku, ponúkajú rýchle obnovenie jednotlivých súborov aj celých diskových zväzkov.