*
Microsoft Windows Server 2008 R2

Správa servera

Windows Server 2008 obsahuje niekoľko nových funkcií uľahčujúcich nasadenie a správu serverov. V prípade správy jedného servera ponúka Správca servera, integrovaná konzola Microsoft Management Console, IT špecialistom bezproblémové, integrované prostredie pre správu. Vo väčších organizáciách je možné správu viacerých serverov automatizovať pomocou prostredia Windows PowerShell, ktoré sa skladá z nového prostredia príkazového riadka a skriptovacieho jazyka vyvinutého špeciálne pre automatizáciu úloh správy rolí servera, ako je napríklad služba IIS a Active Directory. Služba pre nasadenie systému Windows a Sledovanie spoľahlivosti a výkonu prinášajú výhody všetkým organizáciám.

Správca servera

Nová konzola Správca servera v systéme Windows Server 2008 uľahčuje správu a zabezpečenie rolí servera v organizácii. Správca servera sprevádza správcov procesmi inštalácie, konfigurácie a správy rolí servera a funkcií systému Windows Server 2008. V systéme Windows Server 2008 popisuje rola servera primárnu funkciu daného servera.

Správca servera nahradzuje niekoľko funkcií systému Windows Server 2003, medzi ktoré patria Správa servera, Konfigurácia servera a Pridať alebo odstrániť súčasti systému Windows. Správca servera taktiež odstraňuje požiadavku, aby správcovia pred nasadením servera použili Sprievodcu konfiguráciou zabezpečenia. Roly servera sú nakonfigurované na odporúčané nastavenia zabezpečenia vo východiskovom nastavení a sú pripravené na nasadenie okamžite po inštalácii a konfigurácii.

Správca servera predstavuje pre správcov jediné centrálne umiestnenie, kde môžu nájsť prehľadné informácie o serveri, zmeniť vlastnosti servera a nainštalovať či odstrániť jeho roly a funkcie. Pomocou Správcu servera môžu správcovia jednoducho vykonávať nasledujúce činnosti:

 • Prezerať a vykonávať zmeny v rolách servera a funkciách nainštalovaných na serveri
 • Vykonávať úlohy správy súvisiace s prevádzkou servera, ako sú napríklad spúšťanie a zastavovanie služieb či správa miestnych účtov používateľov
 • Vykonávať úlohy správy súvisiace s prevádzkou rolí nainštalovaných na serveri
 • Sledovať stav servera, identifikovať kritické udalosti a analyzovať a odstraňovať problémy s konfiguráciou či zlyhania
 • Z príkazového riadka inštalovať a odstraňovať roly, služby rolí a funkcie

Inštalácia a počiatočná konfigurácia je Správcom servera zjednodušená vďaka novým Úlohám počiatočnej konfigurácie. Úlohy počiatočnej konfigurácie sprevádzajú správcov procedúrami nutnými pre dokončenie inštalácie a počiatočnej konfigurácie nového servera, ako napríklad zadanie hesla správcu a názvu počítača, pridanie počítača do domény, povolenie služby Windows Update a určenie rolí servera.

Sprievodcovia v Správcovi servera zjednodušujú nasadenie serverov v organizácii, pretože skracujú čas potrebný na inštaláciu, konfiguráciu, nastavenie či odstránenie rolí servera, služieb rolí a funkcií. V jedinej relácii je možné pomocou sprievodcov Správcu servera nainštalovať či odstrániť niekoľko rolí, služieb rolí a funkcií. Sprievodcovia Správcu servera vykonávajú priebežne kontrolu závislostí a zaisťujú, že sú nainštalované všetky roly a služby rolí požadované pre vybrané roly a že nie sú odstránené žiadne roly či služby rolí, ktoré by mohli byť požadované ostatnými rolami či službami rolí.

Správca servera taktiež ponúka nástroj pre príkazový riadok ServerManagerCmd.exe, ktorý umožňuje inštalovať a odstraňovať roly a funkcie priamo z príkazového riadka či pomocou skriptov. Pomocou nástroja ServerManagerCmd.exe je možné inštalovať a odstraňovať roly, služby rolí a funkcie. Ďalej taktiež umožňuje vyžiadať si od servera zoznam rolí a funkcií, ktoré sú aktuálne k dispozícii, a taktiež všetkých, ktoré sú na serveri nainštalované.

Prostredie Windows PowerShell

Windows PowerShell je nové prostredie príkazového riadka a skriptovací jazyk pomáhajúci IT špecialistom jednoduchšie dosiahnuť vyššiu produktivitu a získať kontrolu nad správou systému. Nástroj Windows PowerShell urýchľuje automatizáciu úloh správy systému a pomáha organizácii reagovať na najrôznejšie problémy súvisiace so správou serverového prostredia.

Prostredie Windows PowerShell je možné jednoducho implementovať a používatelia sa s ním naučia jednoducho pracovať a jednoducho ho dokážu používať, pretože na jeho použitie nie sú nutné hlbšie znalosti z oblasti programovania. Navyše funguje v existujúcej IT infraštruktúre s existujúcimi skriptami a existujúcimi nástrojmi pre príkazový riadok. Na rozdiel od väčšiny iných prostredí, ktoré podporujú iba prácu s textovými príkazmi a poskytujú textové výstupy, je prostredie Windows PowerShell založené na module .NET Common Language Runtime (CLR) a rozhraní .NET Framework, takže pracuje s objektmi .NET. Táto zásadná zmena v prostredí prináša úplne nové nástroje a metódy správy a konfigurácie systému Windows.

Windows PowerShell prináša nový koncept rutín (cmdlet), jednoduchých jednoúčelových nástrojov pre príkazový riadok. Windows PowerShell obsahuje viac ako 130 týchto rutín, pričom ďalšie si môžu správcovia vytvoriť sami. Každá rutina cmdlet môže byť používaná samostatne, avšak ich sila spočíva vo vzájomnej kombinácii, kedy umožňujú vykonávať komplexné úlohy.

Prostredie Windows PowerShell je užitočný nástroj pre správu rolí systému Windows Server 2008, napríklad Internetovej informačnej služby (IIS) 7.0 a Terminálového servera, ale taktiež produktov Microsoft Exchange Server 2007 a Microsoft Operations Manager 2007.

 • Správa Terminálového servera
  Pretože Terminálový server ukladá veľké množstvo dát v rozhraní WMI (Windows Management Instrumentation), správcovia môžu automatizovať zmeny v konfigurácii Terminálového servera pomocou skriptov prostredia Windows PowerShell a skúmať podobnosti a rozdiely v konfigurácii v rámci farmy Terminálových serverov. Na lokalite TechNet ScriptCenter nájdete množstvo príkladov skriptov.
 • Nasadenie a konfigurácia Internetovej informačnej služby 7.0 (IIS 7.0)
  Prostredie Windows PowerShell je optimalizované pre správu služby IIS 7.0, vrátane nasadenia a konfigurácie služby IIS 7.0 v rámci webovej farmy. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite IIS.net a Channel 9. Odošlite svoj skript pre službu IIS do súťaže Windows PowerShell Script Contest a vyhrajte hernú konzolu Xbox alebo výlet do Redmondu, kde sa nachádza centrála spoločnosti Microsoft.
 • Správa služieb, procesov, registra a dát rozhrania WMI z príkazového riadka
  Bežné úlohy správy servera, napríklad identifikácia spustených služieb alebo procesov, zobrazenie registra a čítanie a zmena nastavení uložených v rámci rozhrania Windows Management Instrumentation (WMI), boli výrazne zjednodušené pomocou integrovaných rutín pre príkazový riadok (cmdlet) get-service, get-process, get-wmiobject a sprostredkovateľa registra pre prostredie Windows PowerShell.

Služba nasadenia systému Windows

Služba nasadenia systému Windows (WDS), aktualizovaná a prepracovaná verzia služby Remote Installation Services (RIS), predstavuje balík komponentov umožňujúcich spoločne so systémom Windows Server 2008 rýchlo inštalovať a nasadzovať operačné systémy Windows a predovšetkým Windows Vista. Služba nasadenia systému Windows ponúka rýchlu inštaláciu a nasadenie operačných systémov Windows. Pomocou tejto služby je možné pripravovať nové počítače prostredníctvom sieťovej inštalácie. To znamená, že nie je nutná fyzická prítomnosť pri každom počítači ani inštalácia z disku CD či DVD. Pomocou Služby nasadenia systému Windows je taktiež možné preinštalovať súčasné počítače a pripraviť ich na iné využitie.

Sledovanie spoľahlivosti a výkonu

Windows Server 2008 obsahuje nástroj Sledovanie spoľahlivosti a výkonu, ktorý IT špecialistom ponúka možnosť monitorovania a hodnotenia výkonu a spoľahlivosti systému. Nástroj Sledovanie spoľahlivosti a výkonu je modul snap-in MMC kombinujúci funkcie predchádzajúcich samostatných nástrojov ako Výstrahy a protokolovanie výkonu, Poradca pre výkon servera a Sledovanie systému. Ponúka grafické rozhranie pre nastavenie zberu dát s výkonom a relácie sledovania udalostí. Ďalej taktiež obsahuje nástroj Sledovanie spoľahlivosti, modul snap-in MMC, ktorý sleduje zmeny v systéme a porovnáva ich so zmenami v stabilite systému. Vzťah medzi týmito zmenami potom zobrazuje v grafickej forme.