Hälsa och säkerhet

Användarvillkor


Ett pupillavstånd (mått av avståndet mellan pupillerna) på 51 till 74 behövs för att kunna se hologram med HoloLens på ett korrekt och bekvämt sätt. Intervallet stämmer överens med de flesta vuxna och barn som är 13 år och äldre. HoloLens ska inte användas av barn under 13 år. God binokulär syn krävs för att se stereoskopiskt 3D-innehåll. HoloLens kan bäras över de flesta glasögon och kan användas med kontaktlinser. Om du har ett binokulärt synfel, som skelning (feljustering av ögat, korsade eller vandrande ögon), kanske du inte kan titta på 3D-bilder på ett sätt som är bekvämt. En liten andel av befolkningen har ett existerande binokulärt synfel som de kanske inte är medvetna om förrän de försöker titta på 3D-bilder. Om du inte kan se 3D-effekten tydligt och på ett bekvämt sätt bör du uppsöka en ögonläkare.

Säkerhet och bekvämlighet


Symbolen anger säkerhets- och hälsomeddelanden i den här enhetsguiden

VARNING


Om HoloLens inte konfigureras, används och sköts på rätt sätt kan risken för allvarlig personskador, dödsfall, skador på egendom eller skador på produkten eller dess tillbehör öka. Om du lånar ut din HoloLens till någon ska du försäkra dig om att de förstått hälso- och säkerhetsinformationen i den här guiden och genomför kalibreringen.

Varning: Använd i säkra miljöer


Du kan bli distraherad när du använder HoloLens och kanske inte ser omgivningen. Hologram kan se ut som att de befinner sig på avstånd men kan ändå blockera sikten av verkliga föremål i närheten.
Använd endast på säkra platser som är lämpliga för aktiviteten. Undvik att använda HoloLens på platser där du riskerar att snubbla, som i trappor, där det är lågt i tak, finns ömtåliga eller värdefulla föremål som kan gå sönder osv. Använd inte HoloLens när full sikt och uppmärksamhet krävs för din och andras säkerhet, som när du kör ett fordon eller ägnar dig åt andra potentiellt farliga aktiviteter.

Varning: Obehag


Du kan uppleva obehag när du använder HoloLens. Använd HoloLens endast korta stunder de första gångerna och tänk på att ta pauser. Om du upplever obehag ska du sluta använda HoloLens tills du mår bättre. Obehag kan innebära tillfälligt illamående, åksjuka, yrsel, desorientering, huvudvärk, utmattning, överansträngning av ögonen eller torra ögon. Mer information finns på hololens.com/support/comfort.

Varning: Använda Mixed Reality på ett bekvämt sätt


Vissa kan uppleva obehag som tillfälligt illamående, åksjuka, yrsel, desorientering, huvudvärk, utmattning, överansträngning av ögonen eller torra ögon av Mixed eller Virtual Reality, särskilt precis i början när man inte är van. Vanligtvis uppstår åksjuka och liknande symtom när det du ser inte stämmer överens med det som kroppen uppfattar. Om du har benägenhet för åksjuka i andra situationer, är höjdrädd, har migrän, har en inre öronstörning eller andra åkommor kan risken för obehag öka.
I vissa situationer kan risken för obehag öka.
Exempelvis:
 • Om du är en ny användare – symtomen tenderar att öka när synen anpassar sig.
 • Om skärmen inte är kalibrerad eller om headsetet inte är ordentligt placerat på huvudet. Kontrollera att HoloLens är ordentligt kalibrerad och korrekt justerad med hjälp av kalibreringsverktyget.
 • Vissa typer av innehåll, särskilt spel eller filmer där det känns som att du rör dig i rymden, tittar nedåt högt uppifrån eller interaktioner som innebär att du följer föremål i rörelse.
 • Om du använder HoloLens under längre perioder utan paus.
 • Om du använder HoloLens i en helt mörklagd omgivning så att synen inte uppfattar saker i det perifera synfältet.
Försök hålla de första tillfällena korta. Börja sakta och titta omkring dig, så att du får en känsla av hur virtuella föremål känns och hur de interagerar med omvärlden. Ju mer man övar och ju fler tillfällen man testar, desto mer minskar obehaget för de flesta.
Ta regelbundna pauser och stanna upp och vila om du upplever obehag. När och hur lång tid man behöver pausa beror på användaren och vad man gör med HoloLens.
Om du upplever obehag ska du sluta använda HoloLens och vila tills du mår bättre. Om du sitter still i en upplyst miljö kan det hjälpa dig att bli av med känslan av desorientering. Om du känner dig desorienterad ska du undvika aktiviteter som kräver balans, koordination och andra förmågor tills du känner dig bättre. Säkerställ att skärmen är ordentligt kalibrerad. Notera vilken typ av innehåll som du tittade på och andra aspekter som kan ha orsakat att du kände obehag, så att du kan anpassa eller underlätta situationen nästa gång. Alla behöver olika lång tid till att anpassa sig. Försök att ta längre pauser oftare.
Om du upplever symtom som består ska du uppsöka en läkare. Det är inte känt att 3D eller Mixed Reality skulle skada synen eller orsaka binokulära synfel. Om du inte kan se 3D-effekten tydligt och på ett bekvämt sätt bör du uppsöka en ögonläkare, eftersom du kan ha ett odiagnostiserat binokulärt synfel.

Varning: Var fysisk kapabel för hur HoloLens ämnas användas


Se till att din balans och fysiska förmågor är tillräckliga för att röra dig medan du använder HoloLens. Ta regelbundna pauser och stanna upp och vila när du blir trött, öm eller om du upplever obehag.

Varning: Säkerhet för hörsel


Ställ in volymen så pass att du hör tydligt i tysta miljöer och inte högre än så.

 • Öka inte volymen efter att du börjat lyssna. Öronen anpassar sig över tid så att starkare ljud låter normalt, men det starka ljudet kan ändå skada din hörsel.
 • Öka inte volymen för att stänga annat ljud ute. Kombinationen av ljud utifrån och ljud från hörlurarna kan skada din hörsel. Brusreducerande eller ljuddämpande hörlurar kan minska ljudet utifrån, så att du inte måste öka volymen.
 • Om du inte hör när någon pratar med normalt tonfall i närheten ska du sänka volymen. Ljud som överröstar tal i normalt tonfall kan skada din hörsel. Även med brusreducerande eller ljuddämpande hörlurar ska du kunna höra när någon i närheten pratar i normalt tonfall.

Varning: Minimera tiden då du lyssnar på starkt ljud


Ju längre tid du utsätts för starkt ljud, desto troligare är det att du skadar hörseln. Ju starkare ljud, desto kortare tid tar det att skada hörseln.

 • Om du lyssnar på musik med hörlurar med maximal volym på enheten kan du skada hörseln permanent på 15 minuter.
 • Även lägre volymer kan skada hörseln om du utsätts under många timmar.
 • Allt ljud som du utsätts för under en dag ansamlas. Om du utsätts för starkt ljud tar det kortare tid av höga volymer att orsaka en hörselskada.
 • För säker användning utan tidsbegränsning av enheten ska volymen vara så pass låg att du kan samtala med någon i närheten.

Varning: Var medveten om symtom på skadad hörsel


Sluta använda enheten och låt din hörsel undersökas om:
 • Du upplever försämrad hörsel.
 • Du hör ett ringande ljud i öronen.
 • Ditt tal låter dämpat.
 • Ljud låter matt eller platt.
Det är en bra idé att låta hörseln undersökas regelbundet av en audionom.

Varning: Försök inte reparera produkten


Varning: Försök inte ta isär, öppna, utföra service på eller modifiera produkten, dess tillbehör eller dess strömförsörjning.


Detta kan leda till risk för elektriska stötar och andra faror.

Varning: Säker användning av AC-adaptern


Underlåtenhet att följa säkerhetsåtgärderna kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall till följd av elektriska stötar, brand eller skador på enheten. Välja en lämplig strömkälla till din enhet:
 • Använd endast den strömförsörjningsenhet och AC-strömkabel som medföljer enheten eller som du införskaffar från en auktoriserad Microsoft- återförsäljare.
 • Använd inte strömkällor som inte är standardenliga, så som generatorer eller växelriktare, även om spänning och frekvens är synbart lämpliga. Använd endast AC-ström från ett standard vägguttag .
 • Överbelasta inte vägguttaget, förlängningssladden, grenuttaget eller andra eluttag. Bekräfta att dessa är lämpliga för hantering av den totalström (i ampere [A]) som enheten använder (anges på strömförsörjningsenheten) och andra enheter som använder samma strömkrets.
 • På enheter där AC-kontakterna kan vikas för förvaring ska du se till att kontaktstiften är helt utfällda innan du sätter i AC-adaptern i uttaget.
På enheter där AC-kontakterna kan tas bort och där en universaladapter används för strömförsörjningen, ska du se till att kontaktstiften är korrekt konfigurerade för eluttaget och ordentligt isatta i adaptern innan du sätter i AC-adaptern i ett vägguttag.

Varning: Kabel- och sladdsäkerhet


Ordna alla kablar och sladdar så att människor och husdjur inte snubblar över dem eller råkar dra i dem när de rör sig i området. Tillåt inte barn att leka med kablar och sladdar. Se till att inte dra i strömsladdar när du transporterar enheten.

Undvik skador på strömsladdar och eluttag genom att:

 • Se till att strömsladdar inte trampas på.
 • Se till att strömsladden inte kläms åt eller böjs överdrivet, särskilt när den är ansluten till ett eluttag, strömförsörjningsenheten och enheten.
 • Undvika att rycka i, knyta, böja eller på annat sätt missbruka strömsladdarna .
 • Utsätt inte strömsladdar för värmekällor.
 • Se till att strömsladdar hålls utom räckhåll för barn och husdjur. Se till att de inte biter eller tuggar på dem.
 • När en strömsladd kopplas ur ska du dra i enhetsdosan, inte i sladden.
 • Om en strömsladd eller strömförsörjningsenhet skadas på något sätt ska du sluta använda den omedelbart.
 • Koppla ur enheten om det åskar ute eller om den inte används under en längre tid.

Varning: Batterisäkerhet


Den här enheten har ett inbyggt batteri. Olämplig användning av batteriet kan leda till explosion. Produkten får in överhettas, öppnas, stickas hål på, skadas eller placeras i eld. Lämna inte enheten i direkt solljus under en längre tid. Det kan leda till att den smälter eller att batteriet skadas. Batteriet i den här enheten ska inte bytas ut av användare, utan får endast bytas ut av Microsoft eller Microsoft-auktoriserad servicepersonal. Mer information finns på www.hololens.com/support.

Varning: Användning nära vatten


Minska risken för eld och stötar genom att inte använda enheten i närheten av vatten och utsätt den inte för regn eller fukt. Försök inte torka enheten med en hårtork eller mikrovågsugn.

Varning: följ instruktionerna för att undvika problem med störningar


Stäng av HoloLens på platser där du uppmanas att göra så. På flygplan ska enheten vara avstängd när detta uppmanas av flygplanspersonalen eller innan du packar ned en trådlös enhet i bagaget.

Varning: Potentiellt explosiva atmosfärer


Områden med potentiellt explosiva atmosfärer meddelas oftast, men inte alltid, och kan innefatta områden där bränsle finns, som under däck på båtar, lagrings- eller överföringsanläggningar för bränsle- och kemikalier eller på platser där luften innehåller kemikalier eller partiklar, så som dammkorn eller metallstoft. När du befinner dig på en sådan plats ska du stänga av HoloLens och inte ta ur eller sätta i batteriladdare, AC-adapter eller andra tillbehör. På sådana platser kan gnistor uppstå och orsaka explosion eller brand.

Varning: Personlig medicinsk utrustning


Radiofrekvenssändning från elektronisk utrustning kan ha negativ påverkan på funktionen för annan elektronisk utrustning och leda till att dessa inte fungerar. Trots att enheten är utvecklad, testad och tillverkad för att uppfylla lagstiftade krav för radiofrekvenssändning i länder som USA och Kanada, kan enhetens trådlösa sändare och elkretsar orsaka störningar i annan elektronisk utrustning. Därför ska du vidta följande säkerhetsåtgärder: Pacemaker: HIMA (Health Industry Manufacturers Association) rekommenderar ett minsta avstånd på 15 cm (6 tum) mellan en trådlös enhet och en pacemaker, för att undvika eventuella störningar på pacemakern.
Personer med pacemaker:

 • Bör alltid hålla ett avstånd till enheten på över 15 cm (6 tum) när enheten är påslagen .
 • Om du har anledning att tro att störning uppstått ska du stänga av enheten omedelbart.

Varning: Hälsorelaterad oro


Enheten kan bli väldigt varm under normal användning. Enheten uppfyller de yttemperaturer för användaråtkomst som definierats i SS-EN 60950-1. Minimera värmerelaterade problem genom att följa riktlinjerna:
 • Se till att luftflödet är tillräckligt under och runt enheten.
 • Var försiktig när du använder enheten i närheten av kuddar, filtar, hattar eller andra mjuka material som kommer i kontakt med enheten, eftersom dessa kan blockera luftflödet och leda till att enheten överhettas.
 • Om enheten blir för varm ska du stänga av den och ta en paus.

Varning: Ljuskänslighet och anfall


En liten del av befolkningen kan uppleva anfall till följd av vissa visuella bilder, inklusive blinkande ljus eller mönster som kan finnas i videospel. Även personer som aldrig upplevt sådana anfall eller epilepsi kan ha odiagnostiserade besvär som kan leda till ”epileptiska anfall till följd av ljuskänslighet” när de tittar på ett videospel .
Dessa anfall kan bestå av en rad symtom, inklusive huvudvärk. förändrad syn, ryck i ögon eller ansikte, ryck eller kramper i armar eller ben, desorientering, förvirring eller tillfällig medvetandeförlust. Anfallen kan också leda till att man förlorar medvetandet eller får kramper som kan leda till personskador om man faller eller slår emot föremål i närheten.
Om dessa symtom uppstår ska du omedelbart sluta använda enheten och uppsöka en läkare. Föräldrar ska bevaka sina barn och vara uppmärksamma på symtomen som nämns ovan – risken är större för barn och tonåringar att drabbas av sådana här anfall. Risken för epileptiska anfall till följd av ljuskänslighet kan minimeras genom att vidta följande säkerhetsåtgärder:
 • Använd HoloLens i en väl upplyst omgivning.
 • Använd inte HoloLens om du är dåsig eller trött.
Om du eller någon i din släkt har upplevt anfall eller epilepsi ska du konsultera en läkare innan du använder HoloLens.

Varning: Kvävningsrisk


Enheten kan innehålla små delar som kan utgöra en kvävningsrisk för barn under 3 år. Förvara enheten utom räckhåll för barn.

Varning: Hudirritation


Enheten består av material som vanligtvis används i bärbara elektroniska enheter. Däremot kan vissa människor utveckla hudirritation till följd av allergier eller känslighet.
Så här kan du minimera risken för hudirritation:
 • Torka av enheten med en torr trasa om den blir fuktig.
 • Undvik att använda hudkrämer eller andra produkter på de områden där HoloLens kommer i kontakt med på ditt huvud.
 • Bär inte HoloLens över skadad hud.
 • Justera pannbandet tills det sitter åt – undvik att dra åt pannbandet så att det blir obekvämt.
Om huden blir irriterad ska du sluta använda HoloLens. Om symtomen är allvarliga eller består ska du uppsöka en läkare.

Varning: Bedöm behovet av ögonskydd beroende på din omgivning


HoloLens syftar inte till att skydda ögonen mot kraftiga stötar (Z87.1+), splitter, kemikalier, UV-ljus, osv. HoloLens har testats och bedömts uppfylla de grundläggande kraven för skydd mot stötar i enlighet med ANSI Z87.1, CSA Z94.3 och EN 166.