STANDARDLICENSVILLKOR FÖR APPAR

FÖR APPAR SOM TILLHANDAHÅLLS I EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

MICROSOFT STORE, WINDOWS STORE OCH XBOX STORE

Uppdaterad i oktober 2017

Dessa licensvillkor utgör ett avtal mellan dig och apputgivaren. Läs igenom villkoren. De gäller de appar som du laddar ned från Microsoft Store, Windows Store eller Xbox Store (”Store”), inklusive eventuella uppdateringar eller tillägg, såvida inte appen omfattas av separata villkor, i vilket fall de villkoren gäller.

OM DU INTE ACCEPTERAR DESSA VILLKOR HAR DU INGEN RÄTT TILL OCH FÅR INTE LADDA NED APPEN.

Med apputgivaren avses den fysiska eller juridiska person som licensierar appen till dig via Store.

Om du accepterar dessa licensvillkor har du följande rättigheter.
1. INSTALLATION OCH ANVÄNDNINGSRÄTTIGHETER. Du får installera och använda appen på Windows-enheter och Xbox-konsoler enligt beskrivningen i våra Användningsregler. Microsoft förbehåller sig rätten att ändra Användningsreglerna när som helst.
2. INTERNETBASERADE TJÄNSTER.

a. Medgivande för internetbaserade eller trådlösa tjänster. Om appen ansluter till datorsystem via internet, inräknat trådlöst nätverk, innebär din användning av appen att du samtycker till överföring av standardinformation om enheten (inklusive men inte begränsat till teknisk information om enhet, system, programvara och kringutrustning) för internetbaserade eller trådlösa tjänster. Om andra villkor tillkännages i samband med din användning av de tjänster som görs tillgängliga via appen gäller även sådana villkor.

b. Missbruk av internetbaserade tjänster. Du får inte använda någon internetbaserad tjänst på något sätt för att avsiktligt skada den eller hindra andras användning av tjänsten eller det trådlösa nätverket. Du får inte på något sätt använda tjänsten för att försöka få obehörig åtkomst till tjänster, data, konton eller nätverk.
3. LICENSENS OMFATTNING. Appen endast licensieras, den säljs inte. Detta avtal ger dig vissa rättigheter att använda appen. Om Microsoft inaktiverar möjligheten att använda apparna på dina enheter enligt ditt avtal med Microsoft upphör alla relaterade licensrättigheter. Apputgivaren förbehåller sig alla övriga rättigheter. Du får använda appen endast på det sätt som uttryckligen tillåts i detta avtal, såvida du inte har ytterligare rättigheter enligt tillämplig lag. Du måste följa alla tekniska begränsningar i appen som endast tillåter att du använder den på vissa sätt. Du får inte

a. kringgå tekniska begränsningar i appen.

b. bakåtkompilera, dekompilera eller demontera appen, utom och endast i den utsträckning detta uttryckligen är tillåtet enligt tillämplig upphovsrättslagstiftning gällande datorprogram.

c. skapa fler kopior av appen än vad som anges i detta avtal eller enligt tillämplig lag.

d. publicera eller på annat sätt göra appen tillgänglig för kopiering av andra.

e. hyra ut, leasa eller låna ut appen.

f. överlåta appen eller detta avtal till tredje man.
4. DOKUMENTATION. Om dokumentation tillhandahålls med appen får du kopiera och använda dokumentationen för personligt bruk.
5. TEKNIK- OCH EXPORTBEGRÄNSNINGAR. Appen kan omfattas av amerikanska eller internationella lagar och förordningar avseende teknikkontroll och export. Du måste följa alla inhemska och internationella exportlagar och förordningar som gäller den teknik som används eller stöds av appen. Detta inbegriper restriktioner avseende destinationer, slutanvändare och slutanvändning. För information om Microsoft-märkta produkter, besök Microsofts exportwebbplats (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=242130).
6. SUPPORTTJÄNSTER. Kontakta apputgivaren för information om eventuella tillgängliga supporttjänster. Microsoft, maskinvarutillverkaren och mobiloperatören (såvida ingen av dem är apputgivaren) ansvarar inte för att tillhandahålla supporttjänster för appen.
7. HELA AVTALET. Detta avtal samt eventuell tillämplig sekretesspolicy, eventuella ytterligare villkor som bifogas appen och villkoren för tillägg och uppdateringar utgör det fullständiga licensavtalet mellan dig och apputgivaren.
8. TILLÄMPLIG LAG.

a. USA och Kanada. Om du har köpt appen i USA eller Kanada reglerar lagarna i den delstat eller provins där du bor (eller, om du representerar ett företag, din huvudsakliga verksamhetsort) tolkningen av dessa villkor, yrkanden avseende avtalsbrott och alla övriga anspråk (inklusive konsumentskydd, illojal konkurrens och skadeståndsansvar), oavsett lagvalsprinciper.

b. Utanför USA och Kanada. Om du har köpt appen i något annat land gäller lagarna i det aktuella landet.
9. JURIDISK VERKAN. Detta avtal beskriver vissa juridiska rättigheter. Du kan ha andra rättigheter enligt lagarna i din delstat eller ditt land. Detta avtal påverkar inte dina rättigheter enligt lagarna i din delstat eller ditt land om tillämpliga lagar inte tillåter detta.
10. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR. Appen licensieras i befintligt skick, med alla brister och i mån av tillgänglighet. Apputgivaren, för egen räkning, Microsoft (om Microsoft inte är apputgivaren), internetleverantören och alla respektive närstående företag, återförsäljare, ombud och leverantörer (”Berörda parter”) ger inga ytterligare avtalsenliga utfästelser, garantier eller villkor i samband med appen. Du innehar alla obligatoriska garantier enligt lag, men vi ger inga andra garantier. Berörda parter utesluter alla underförstådda obligatoriska garantier, inklusive garantier gällande säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, säkerhet, komfort och icke-intrång.
11. BEGRÄNSNING AV ANSVAR OCH SKADESTÅND.

a. Apputgivaren ska inte hållas ansvarig för något användarinnehåll eller annat material från tredje man, inklusive länkar till tredje mans webbplatser och aktiviteter som tillhandahålls av användare. Sådant innehåll och sådana aktiviteter kan inte tillskrivas apputgivaren och speglar inte apputgivarens åsikt.

b. Apputgivaren ska endast hållas ansvarig om väsentliga förpliktelser i dessa licensvillkor har kränkts.

c. Apputgivaren, dess ställföreträdare och/eller juridiska ombud ska inte hållas ansvariga för oförutsebar skada och/eller ekonomisk förlust avseende indirekt skada, inklusive förlust av förtjänst, såvida inte apputgivaren, dess ställföreträdare och/eller juridiska ombud som minst har agerat med grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse.

d. Apputgivarens lagstadgade strikta ansvar, inklusive men utan begränsning ansvar under produktansvarslagen och lagstadgat ansvar för brott mot garanti, ska inte påverkas av ansvarsbegränsningen. Detsamma ska gälla apputgivarens, dess ställföreträdares och/eller juridiska ombuds ansvar i händelse av bedrägeri eller vårdslöshet från deras sida som orsakar personskada eller dödsfall.

e. Inga andra avtalsenliga och rättsliga anspråk utöver de som definieras i underavsnitten (a) till (e) i detta avsnitt 11 kan härledas från dessa applicensvillkor och/eller användning av appen eller de tjänster som görs tillgängliga via appen.