இலவசம்பயன்பாட்டில் வாங்குதல்களை ஆதரிக்கிறது
+ பயன்பாட்டில் வாங்குதல்களை ஆதரிக்கிறது
இலவசம்+
முறைமைத் தேவைகள்

விளக்கம்

★★★★★ Get the YouTV Player. See what the world is watching – from the hottest music videos to what’s trending in gaming, entertainment, news and more. Subscribe to channels you love, share with friends, and watch on any device. With a new design, you can now have fun exploring videos you love more easily and quickly than before. Just tap an icon or swipe to switch between recommended videos, your subscriptions, or your account. You can also subscribe to your favorite channels, create playlists, express yourself with comments or shares, throw a video to your TV, and more – all from inside the app. FIND VIDEOS YOU LOVE FAST -Browse personal recommendations on the home tab -See the latest from the creators you follow on the subscriptions tab -Look up videos you’ve watched and your like history on the account tab CONNECT AND SHARE -Let people know how you feel with likes, comments, or shares

ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸ்

கூடுதல் தகவல்

வெளியிட்டது

Good Media Group

பதிப்புரிமை

Good Media 2021

டெவலப்பர்

Good Media

வெளியீடு தேதி

26-11-2018

தோராயமான அளவு

30.12 MB

வயது தரமதிப்பீடு

வயது 12 மற்றும் மேல்


இந்தப் பயன்பாடு இதனை செய்யமுடியும்

உங்கள் இணைய இணைப்பை அணுகவும்

நிறுவல்

உங்கள் Microsoft கணக்கில் உள்நுளையும்பொழுது இந்த பயன்பாட்டை பெற்றுக்கொள்ளவும் மற்றும் பத்து Windows 10 சாதனங்கள் வரை நிறுவவும்.

ஆதரிக்கப்படும் மொழி

English (United States)
Čeština (Česká Republika)
Dansk (Danmark)
Deutsch (Deutschland)
Ελληνικά (Ελλάδα)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Suomi (Suomi)
Français (France)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
Norsk Bokmål (Norge)
Nynorsk (Noreg)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
Svenska (Sverige)
Türkçe (Türkiye)

வெளியீட்டாளர் தகவல்

YouTV - YouTube Player ஆதரவு


இந்தத் தயாரிப்பைத் தெரிவி

உள்நுழை இந்த பயன்பாடு Microsoftக்கு தெரிவிக்க வேண்டும்