ఉచితం
సిస్టమ్ అవశ్యకతలు

వివరణ

Coolle Office Suite is modified from a open source project. It's official website is : https://help.libreoffice.org/latest/en-US/text/shared/05/new_help.html?&DbPAR=WRITER&System=WIN So our project is also open-source. If you want access the modified code, contact us at coolleget@outlool.com Coolle Office Suite offers an alternative to Word, Excel & PowerPoint. It's compatible with Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint & Txt), Google Docs, Google Sheets, Google Slides and OpenOffice format for Windows. Coolle Office Suite can open & edit many kinds of files. For more detail, please refer to the following format list: [Opening text documents] In addition to OpenDocument formats (.odt, .ott, .oth, .odm, and .fodt), Word Writer can open the formats used by OpenOffice.org 1.x (.sxw, .stw, and .sxg), the following text document formats, and a variety of legacy formats not listed below: - Microsoft Word 2007 - 2019 (.docx) - Microsoft Word 6.0/95/97/2000/XP (.doc and .dot) - Microsoft Word 2003 XML (.xm) - Microsoft Word 2007 XML (.docx, .docm, .dotx, .dotm) - Microsoft WinWord 5 (.doc) - WordPerfect Document (.wpd) - WPS 2000/0Office 1.0 (.wps) - .tf, .txt, and .CsV - StarWriter formats (.sdw, .sgl, .vor) - DocBook (.xmI) - Unified Office Format text (.uot, .uof) - Ichitaro 8/9/10/11 (jtd and jtt) - Hangul WP 97 (.hwp) - T602 Document (.602, .txt) - AportisDoc (Palm) (.pdb) - Pocket Word (.psw) - eBook (.pdb) - Apple Pages 4 (.pages) [Opening spreadsheets] In addition to OpenDocument formats (.ods, .ots, and .fods), Calc can open the formats used by OpenOffice.org 1.x (.sxc and .stc) and the following spreadsheet formats: - Microsoft Excel 2007 - 2019 (xlsx) - Microsoft Excel 97/2000/XP (.xls, .xlw, and .xIt) - Microsoft Excel 4.x - 5.0/95 (.xls, .xlw, and .xIt) - Microsoft Excel 2003 XML (xml) - Microsoft Excel 2007 XML (xIsx, .xlsm, .xItx, .xltm) - Microsoft Excel 2007 binary (.xIsb) - Lotus 1-2-3 (.wk1, .wks, and .123) - Data Interchange Format (.dif) - Rich Text Format (.rtf) - Text CSV (.csV and .txt) - StarCalc formats (.sdc and .vor) - dBASE (.dbf) - SYLK (.slk) - Unified Office Format spreadsheet (.uos, .uof) - .htm and .html files, including Web page queries - Pocket Excel (pxI) - Quattro Pro 6.0 (.wb2) - Apple Numbers 2 (numbers) [Opening graphic files] In addition to OpenDocument formats (.odg and .otg), Draw can open the formats used by OpenOffice.org 1.x (.sxd and .std) and the following graphic formats: * Adobe Photoshop (.psd) * AutoCAD Interchange Format (.dxf) * BMP JPEG JPG * Corel Draw (.cdr) * Corel Presentation Exchange (.cmx) * DXFMETPGMRASSVMXBM * EMF PBM PLT SDA TGA XPM * EPS PCD PNG SDD TIF * Microsoft Publisher 98-2010 (*.pub) * Microsoft Visio 2000-2013 (*.vdx; *.vsd; *.vsdm; *.vsdx) * PCX PSD SGV * TIFF GIF PCT PPM SGF VOR * WordPerfect Graphics (*.wpg) [Saving text documents] In addition to OpenDocument formats (.odt and .ott), Word Writer can save in these formats: * OpenOffice.org 1.x Text Document (.sxw) * OpenOffice.org 1.x Text Document Template (.stw) * Microsoft Word 2007 - 2019 (.docx) * Microsoft Word 6.0, 95, and 97/2000/XP (.doc) * Microsoft Word 2003 XML (.xmI) * Rich Text Format (.rtf) * StarWriter 3.0, 4.0, and 5.0 (.sdw) * StarWriter 3.0, 4.0, and 5.0 Template (.vor) * Text (.txt)Text Encoded (.txt) * Unified Office Format text (.uot, .uof) * HTML Document (OpenOffice.org Writer) (.html and .htm) * DocBook (.xmI) * AportisDoc (Palm) (.pdb) * Pocket Word (psw) [Saving spreadsheet files] In addition to OpenDocument formats (ods and .ots), Calc can save in these formats: * OpenOffice.org 1.x Spreadsheet (.sxc) * OpenOffice.org 1.x Spreadsheet Template (.st) * Microsoft Excel 2007 - 2019 (xlIsx) * Microsoft Excel 97/2000/XP (.xIs and .xIlw) * Microsoft Excel 97/2000/XP Template (xIt) * Microsoft Excel 5.0 and 95 (.xIs and .xIw) * Microsoft Excel 2003 XML (xml) * Data Interchange Format (.dif) * dBase (.dbf)SYLK (.slk)Text CSV (.csV and .txt) * StarCalc 3.0, 4.0, and 5.0 formats (.sdc and .vor) * Unified Office Format spreadsheet (.uos) * HTML Document (OpenOffice.org Calc) (.html and .htm) * Pocket Excel (.pxI) [Saving presentations] In addition to OpenDocument formats (.odp, .otp, and .odg), Impress can save in these formats: * Opnoffice.org 1.x Presentation (.sxi) * Oenffice.org 1.x Presentation Template (.sti) * Microsoft PowerPoint 2007 - 2019 (pptx) * Microsoft PowerPoint 97/2000/XP (.ppt) * Microsoft PowerPoint 97/2000/XP Template (.pot) * StarDraw, Starlmpress (.sda, .sdd, and .vor) * Unified Office Format presentation (.uop) [Saving drawings] Draw can only save in the OpenDocument Drawing formats (.odg and .otg), the Openfice.org 1.x formats (.sxd and .std) and StarDraw format (.sda, .sdd, and .vor). However, Draw can also export to BMP, EMF, EPS, GIF, JPEG, MET, PBM, PCT, PGM, PNG, PPM, RAS, sVG, SVM, TIFF, WMF, and XPM. [Saving PDF] * Portable Document Format (pdf) [Word Editor/Web can save in these formats] * HTML document (.html and .htm), as HTML 4.0 Transitional * Openoffice.org 1.0 HTML Template (stw) * Openffice.org 2.x HTML Template (.oth) * StarWriter/Web 4.0 and 5.0 (.vor) * Text (OpenOffice.org Writer/Web) (.txt) * Text Encoded (OpenOffice.org Writer/Web) (txt)

స్క్రీన్‌షాట్‌లు

అదనపు సమాచారం

వీరు ప్రచురించారు

CoolLeGet Inc

విడుదల తేదీ

02-11-20

రమారమి పరిమాణం

954.64 MB

వయస్సు రేటింగ్

3 మరియు ఎక్కువ వయస్సువారు

వర్గం

ఉత్పాదన

ఈ అనువర్తనం చేయగలదు

మీ అన్ని ఫైల్స్, పెరిఫెరల్ పరికరాలు, యాప్స్, ప్రోగ్రామ్‌లు మరియు రిజిస్ట్రీను ప్రాప్తి చేయగలదు
మీ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్‌ని ప్రాప్తి చేస్తుంది
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

వ్యవస్థాపన

మీ Microsoft అకౌంట్కి సైన్ ఇన్ చేసేటప్పుడు, ఈ అప్లికేషన్ని పొందండి మరియు మీ Windows 10 పరికరాల్లో పది వరకు వ్యవస్థాపించండి.

మద్దతు ఉన్న భాషలు

English (United States)ఈ ఉత్పత్తిని నివేదించు

సైన్ ఇన్ చేయి ఈ అనువర్తనం గురించి Microsoftకు నివేదించడం కోసం