ఉచితం
సిస్టమ్ అవశ్యకతలు

వివరణ

Learn how to invest and trade Penny stocks today successfully - from scratch! Penny stocks investment can be one of the most rewarding, high yield stock market investments of your portfolio. But penny stocks are also more volatile and risky stock market investing - that is why you should know what you are doing before you start, and we took upon ourselves that job. Download now! WE WILL TEACH YOU ALL YOU NEED TO KNOW about Penny Stocks and stock market investing. Success is guaranteed, but only if you will put the time and work to it. The app course topics: 1. Basic concepts - first section is for the brand new stock market investor (learn concepts for traders like what is a Stock/Share, Forex trading, Mutual Fund, Hedge Fund, Bonds, dividend, indexes and more...). 2. Penny Stock Trading 10 Commandments - We'll teach you the rules of the game, what you must do and what you must avoid when considering a penny stock to add to your portfolio. Penny stocks, also known as pink sheets, OTC stocks, cent stocks, penny shares and small caps. 3. Value Strategy - You must have a clear strategy before trading any stock. We will teach you the value strategy that will show you how to determine stocks real value and how to pick the right stock from the huge verity exists in the stock markets We will show you how to find the stocks you need with automatic stock scanner. 4. When to buy and sell? We will teach you the best strategy of timing the market - Technical analysis strategy. we will learn about indicators (Vix, Rsi, Macd...) and patterns that try to predict the next move of the stock. Download now! And you will know much more about penny stocks investment and about investing in general What are you waiting for? Download now!

స్క్రీన్‌షాట్‌లు

అదనపు సమాచారం

వీరు ప్రచురించారు

Hub Academy

విడుదల తేదీ

27-08-18

రమారమి పరిమాణం

26.15 MB

వయస్సు రేటింగ్

3 మరియు ఎక్కువ వయస్సువారు


ఈ అనువర్తనం చేయగలదు

మీ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్‌ని ప్రాప్తి చేస్తుంది

వ్యవస్థాపన

మీ Microsoft అకౌంట్కి సైన్ ఇన్ చేసేటప్పుడు, ఈ అప్లికేషన్ని పొందండి మరియు మీ Windows 10 పరికరాల్లో పది వరకు వ్యవస్థాపించండి.

మద్దతు ఉన్న భాషలు

English (United States)


ఈ ఉత్పత్తిని నివేదించు

సైన్ ఇన్ చేయి ఈ అనువర్తనం గురించి Microsoftకు నివేదించడం కోసం