แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมดิจิทัลของ Microsoft​

พันธกิจของ Microsoft คือการช่วยเสริมศักยภาพให้กับทุกคนและทุกองค์กรในโลกเพื่อให้โลกของเราพัฒนายิ่งขึ้นไป ซึ่งรวมถึงกิจกรรมและการชุมนุมทั้งหมดของ Microsoft รวมถึงบนแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งเราพยายามสร้างประสบการณ์ที่ให้เกียรติกัน เป็นมิตร สนุกสนาน และครอบคลุมสําหรับผู้เข้าร่วมทุกคน​

 ​

เราคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมดิจิทัลทุกคนจะยึดมั่นในหลักการของแนวทางปฏิบัตินี้ ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมดิจิทัลหลักและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เราไม่ยอมรับต่อพฤติกรรม ข้อความ รูปภาพ หรือการปฏิสัมพันธ์ของผู้เข้าร่วมงานสังสรรค์ที่มีลักษณะเป็นการแตกแยกหรือไม่เคารพกันในทุกรูปแบบ ทุกลักษณะของโครงการ รวมถึงกิจกรรมทางธุรกิจและสังคม ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม​

 ​

Microsoft จะไม่ทนต่อการคุกคามหรือการเลือกปฏิบัติตามอายุ บรรพบุรุษ สีผิว อัตลักษณ์หรือการแสดงออกทางเพศ ชาติกําเนิด ความพิการทางร่างกายหรือจิตใจ ศาสนา รสนิยมทางเพศ หรือลักษณะอื่นๆ ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายท้องถิ่น กฎระเบียบ และข้อบังคับที่บังคับใช้​

 ​

เราส่งเสริมให้ทุกคนช่วยกันสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นมิตรและปลอดภัย โปรดแจ้งปัญหา พฤติกรรมที่เป็นการคุกคาม หรือกิจกรรมที่น่าสงสัยหรือทำให้เกิดความแตกแยกใดๆ ต่อเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดงาน เจ้าภาพหรือผู้รับผิดชอบการจัดงาน หรือพนักงานประจำงานที่อยู่ใกล้ที่สุด เรายังส่งเสริมให้พนักงาน ติดต่อกับผู้จัดการของ Microsoft ของพวกเขาหรือ สายด่วนแนวทางการดำเนินธุรกิจ (1-877-320-MSFT หรือ buscond@microsoft.com) ได้ตลอดเวลา หากคุณรู้สึกว่างานสังสรรค์ละเมิดนโยบายของเราหรือมีความไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของ Microsoft นอกสหรัฐอเมริกา โทรเก็บเงินปลายทางที่ 1-720-904-6844 Microsoft ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการอนุญาตให้เข้างานหรือการเชิญบุคคลใดๆ ออกจากกิจกรรมของ Microsoft ได้ทุกเมื่อ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่ผู้เดียว