MELAWANA YA KA GALE YA POROKERAMO YA LAESENSE
LEBENKELE LA MICROSOFT, LEBENKELE LA WINDOWS, LE LEBENKELE LA XBOX
E tlhabolotswe ka October 2017

Melawana eno ya laesense ke tumalano magareng ga gago le mophatlalatsi wa porokeramo. Tsweetswee e bale. E dira mo diporokeramong tsa software e o e kopololang mo Lebenkeleng la Microsoft, Lebenkele la Windows, kgotsa Lebenkele la Xbox (tse nngwe le nngwe ya one mo melawaneng eno ya laesense e bidiwang “Lebenkele”), go akaretsa go tlhabololwa gope kgotsa ditlatseletso tsa porokeramo, ntle le fa porokeramo e tla le melawana kwa thoko, e mo go yone melawana eno e dirang go yone.

KA GO KOPOLOLA KGOTSA GO DIRISA POROKERAMO, KGOTSA GO LEKELETSA GO DIRA EPE YA TSENO, O AMOGELA MELALWANA ENO. FA O SA E AMOGELE, GA O NA TSHWANELO YA GO E BILE GA O A TSHWANELA GO KOPOLOLA KGOTSA GO DIRISA POROKERAMO.

Mophatsalatsi wa porokeramo o kaya setlamo se se go direlang laesense ya porokeramo, jaaka go supilwe mo Lebenkeleng.

Fa o dirisana sentle le melawana eno ya laesense, o na le ditshwanelo tse di fa tlase.
1. GO TSENYA LE DITSHWANELO TSA GO DIRISA; GO FELA. O ka tsenya le go dirisa porokeramo mo didirisiweng tsa Windows kgotsa didirisiwa tsa eleketeroniki tsa Xbox jaaka go tlhalositswe go Melao ya Rona ya Tiriso. Microsoft e na le tshwanelo ya go fetola Melao ya Rona ya Tiriso ka nako epe fela.
2. DITIRELO TSA MO INTHANETENG.

a. Tumelelo ya ditirelo tsa mo inthaneteng kgotsa go sa dirisiwe mogala. Fa porokeramo e golagana le khomputara ka inthanete, e e ka akaretsang mafaratlhatlha a a sa diriseng mogala, go dirisa porokeramo go dira e le tumelelo ya go tsamaisiwa ga tshedimosetso e e tlwaelegileng ya sedirisiwa (go akaretsa mme go sa lekanyetsa tshedimosetso ya setegenike ka ga sedirisiwa sa gago, thulaganyo, le software ya porokeramo, le digolaganngwa le khomputara) mo ditirelong tsa mo inthaneteng le go sa dirisiwe mogala. Fa go tlhagisiwa melawana e mengwe mabapi le go dirisa gago ditirelo tse di fitlheletsweng go dirisiwa porokeramo, melawana eo le yone e a dira.

b. Go dirisa motlhaswa ditirelo tsa mo inthaneteng. O ka se dirise tirelo nngwe le nngwe ya mo inthaneteng ka tsela epe e e ka gobatsang kgotsa ya kgoreletsa tiriso ya ope o sele wa yone kgotsa mafaratlhatlha a a sa diriseng mogala. O ka se dirise tirelo go leka go tsena mo go sa letlelelwang mo ditirelong dipe, tshedimosetso, akhaonto, kgotsa mafaratlhatlha ka tsela epe.

3. SE LAESENSE E SE AKARETSANG Porokeramo e na le laesense, ga e rekisiwe. Tumalano eno e go naya fela ditshwanelo dingwe tsa go dirisa porokeramo. Fa Microsoft e khutlisa kgonagalo ya go dirisa diporokeramo mo sedirisiweng go latela ditaelo tsa tumalano ya gago ya Microsoft, ditshwanelo dipe tse di amanang le laesense di tla khutlisiwa. Mophatlalatsi wa porokeramo o boloka ditshwanelo dipe tse dingwe. Ntle le fa molao o o dirang o go naya ditshwanelo tse di oketsegileng le fa go na le dithibelo tseno, o ka dirisa porokeramo fela go ya fela kafa go tlhalositsweng mo tumalanong eno. Fa o dira jalo, o tshwanetse go dirisana le dithibelo dipe tsa setegeniki mo porokeramong tse di go letlang fela go e dirisa ka ditsela tse di rileng. O ka nna wa se:

a. Go dira go dikologa dithebelo dipe tsa setegeniki mo porokeramong.

b. Go busetsa morago boenjeniri, go dira gape, go aroganya porokeramo, ntle le fa e bile go ya bokgakaleng fela jo molao o o dirang o tlhalosang o letlelela, le fa go na le thibelo eno.

c. Go dira dikhopi tse di oketsegileng tsa porokeramo go na le jaaka go totobaditswe kgotsa go letleletswe ke molao o o dirang, ntle le thibelo eno.

d. Go phatlalatsa kgotsa go dira gore batho ba bangwe ba kopolole porokeramo.

e. Go rentisa, go hirisa, kgotsa go adimana ka porokeramo.

f. Go romela porokeramo kgotsa tumelano eno go motho o mongwe.
4. MAKWALO. Fa go ntshitswe makwalo le porokeramo, o ka kopolola le go dirisa makwalo mo dilong tse di amanang le mabaka a botho.
5. DITHIBELO TSA THEKENOLOJI LE THOMELO NTLE. Porokeramo e taolong ya United States kgotsa taolo ya boditšhabatšhaba ya thekenoloji kgotsa melao le melawana ya thomelo ntle. O tshwanetse go dirisana le melao le melawana yotlhe ya selegae le ya boditšhabatšhaba ya thomelo ntle e e dirang mo thekenolojing e e dirisewang kgotsa e tshegetswang ke porokeramo. Melao eno e akaretsa dithibelo mo bogorogelong, modirising, le mo go feleng. Go bona tshedimosetso e e oketsegileng kaga dikumo tsa letshwaokgwebo la Microsoft, ya go website ya go romela dilo kwa ntle ya Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=242130).
6. DITIRELO TSA TSHEGETSO. Ikgolaganye le mophatlalatsi wa porokerama go bona fa go na le ditirelo dipe tsa tshegetso. Microsoft, modiri wa hardware le motshodi yo o sa direseng mogala (ntle le fa mongwe wa bone e le mophatlalatsi wa porokeramo) ga ba ikarabele ka go tlamela ditirelo tsa tshegetso tsa porokeramo.
7. TUMELANO YOTLHE. Tumelano eno, le pholisi epe ya dilo tsa poraefete e e dirisiwang, melawana epe e e oketsegileng e e tsamayang le porokeramo, le melawana ya ditlatseletso le ditlhabololo ke ditumelano tsotlhe tsa laesense magareng ga gago le mophatlalatsi wa porokeramo mo porokeramong.
8. MOLAO O O DIRISIWANG.

a. United States le Canada. Fa o bone porokeramo mo United States kgotsa Canadi, melao ya naga kgotsa ya porofense ya mo o dulang teng (kgotsa, fa kgwebo, mo lefelong la konokono la kgwebo ya gago le leng gone) e laola go tlhalosiwa ga melawana eno, ditopo tsa go e tlola, le ditopo tse dingwe (go akaretsa tshireletso ya moreki, kgaisano e e sa lolamang, le ditopo tsa tshiamololo), go sa kgathalesege go thulana ga melaometheo ya melao.

b. Kwa ntle ga United States le Canada. Fa o bone porokeramo mo nageng epe e nngwe, melao ya naga eo e a dira.
9. KAMEGO YA TSA MOLAO. Tumelano eno e tlhalosa ditshwanelo dingwe tsa molao. O ka nna le ditshwanelo tse dingwe tlase ga melao ya lefelo kgotsa naga ya gago. Tumelano eno ga e fetole ditshwanelo tsa gago tlase ga melao ya lefelo kgotsa naga ya gago fa melao ya lefelo kgotsa naga ya gago e sa dumele go dira jalo.
10. POLELO YA GO SE RWALE MAIKARABELO Laesense ya porokeramo e ntshitswe “jaaka e ntse jalo”, “ka diphoso tsotlhe” le “le jaaka e le gone.” O rwala maikarabelo otlhe a ditlamorago tsa go e dirisa. Mophatlalatsi wa porokeramo, mo boemong jwa gagwe, Microsoft (fa Microsoft e se mophatlalatsi wa porokeramo), motshodi yo o tlamelang mafaratlhatlha a porokeramo, le mongwe le mongwe yo o kopanetseng, morekisi, baemedi le batlamedi (“Maloko a a Akareditsweng”), ga a neelane ka lekwalo la go rwala maikarabelo, karanti, kgotsa maemo a a amanang le porokeramo. Ditlamorago tsotlhe tse di amanang le boleng, pabalesego, kgotsofalo, le go dira ga porokeramo go mo go wena. Fa porokeramo e ka se dire sentle, o tla rwala ditshenyegelo tsotlhe tsa tirelo le go e baakanya. O ka nna le ditshwanelo tse di oketsegileng tsa moreki mo melaong ya lefelo la lona e tumelano eno e ka se e fetoleng. Go ya bokgakaleng jo bo dumelwang ke melao ya lefelo la lona, Maloko a a Akareditsweng ga a akaretse mo go kaiwang ke go rwala maikarabelo kgotsa maemo, go akaretsa tsa kgwebisano, go dira sentle ga boikaelelo jo bo rileng, pabalesego, kgotsofalo le go sa robe molao.
11. DITLHAELO LE GO SE AKAREDIWE GA DITHARABOLOLO LE DITSHENYEGELO Go ya bokgakaleng jo bo sa thibelweng ke molao, fa o na le lebaka la go baakanya ditshenyegelo, o ka baakanya go tswa go mophatlalatsi wa porokeramo fa fela ditshenyegelo di fitlha go tlhwatlhwa e o e duetseng mo porokeramong kgotsa USD$1.00, dipe tse di kgolwane. O ka se, e bile ga o na tshiamelo ya go, batla go baakanyetswa ditshenyego, go akaretsa ditlamorago, porofete e e latlhegileng, diphokoletso, ditshenyego tsa ka tlhamalalo kgotsa tse e seng tsa ka bomo tsa mophatlalatsi wa porokeramo. Fa melao ya lefelo la lona e gatelela go rwala maikarabelo, karanti kgotsa boemo le fa melawana eno e sa, lobaka lwa yone e fitlha go malatsi a le 90 go tloga fa o ne o kopolola porokeramo.

Dithibelo di dira go:
Sengwe le sengwe se se amanang le porokeramo kgotsa ditirelo tse di gone mo porokeramong; le
Ditopo tsa fa go tlotswe konteraka, lekwalo la go rwala maikarabelo, karanti, kgotsa maemo; boikarabelo jo bo gagametseng, botlhaswa, kgotsa tshiamololo e nngwe, go tlola molao le molawana; go huma go go seng kafa molaong; kgotsa kafa tlase ga kgopolo epe e nngwe; tsotlhe go ya bokgakaleng jo bo dumelelwang ke molao.

Gape e dira le fa:
Tharabololo eno ga e go duelele ditlhegelo dipe ka botlalo; kgotsa
Mophatlalatsi wa porokeramo o itsitse kgotsa o tshwanetse a ka bo a itsitse ka ditshenyego tse di ka nnang gone.