Internet Explorer

  Sephuthelwana sa Windows Internet Explorer 7 LIP ya Windows XP

  Fetola Puo:
  Laisolola mefuta ya bosheng ya sebatli sa Webo se se dirisiwang thata mo lefatsheng.
  • Phetolelo:

   7.0

   Leina la Faele:

   ie7lip-x86-TSN.exe

   Letlha la Kgatiso:

   01/09/09

   Selekanyo sa Faele:

   13.1 MB

    Sephuthelwana sa Internet Explorer 7 Language Interface (LIP) se diretswe bareki ba mo kgaolong ba mo nakong eno ba senang ditokololo tsa lefelo leo tsa Explorer 7. Diphuthelwana tse di naya badirisi ba khomputara bokgoni jwa go bontsha dipopego tse dintsi tsa sebatli tse di dirisiwang ka tlwaelo ka dipuo tsa segabone. Sephuthelwana sa Windows Internet Explorer 7 LIP ke "tebego" e e fetoletsweng mo go ya lefelo ya maemo a a kwa godimo, ya bareki ba dipuo ya dimmaraka tse di ntshang tlhogo, tse di tshwanang le Catalan, Lithuania, le Thai. Go thailwe mo thekenolojing ya MultiLanguage User Interface (MUI), LIP e naya modirisi wa desekethopo gore a itemogele mo e ka nnang 80% ya modirisi wa phetolelo ka go ranola setlhopha se se fokoditsweng sa dikarolo tsa segokaganyi sa modirisi. LP e tsentswe mo khoping e e nang le laesense ya Windows le puo ya motheo o o tlhomilweng. Puo ya motheo e e batliwang e ikaegile ka puo ya LIP e o batlang go e dirisa

    Etela saete ya ya Microsoft Language Interface Pack go bona tshedimosetso e nngwe kaga porokeramo ya Sephuthelwana sa Segokaganyi sa Puo. Go laisololela Explorer 7 mo go nngwe ya dipuo tse 24 tse di fetoletsweng mo go tsa lefelo ka botlalo, etela saete ya Internet Explorer Worldwide.

    Taisololo e ke ya Microsoft Windows XP fela. Go laisololela Diphuthelwana tsa Internet Explorer 7 Language Interface mefuta e mengwe e e tshegeditsweng ya Microsoft Windows, bona Related Downloads (Ditaisololo tse di Tsamaisanang) fa tlase.
  • Tsamaiso ya Tiro e e nang le Tshegetso:

   Windows XP Service Pack 2, Windows XP Service Pack 3

    • Fa e le gore puo ya tsamaiso ya gago ke Se-Sloven, ga o tlhoke go tsenya OS LIP e sele gape o ka nna wa tswelela ka go tsenya Internet Explorer 7 LIP. Di-LIP tsa Internet Explorer 7 ya Se-Slovak le Se-Slovenia le tsone di tshegediwa ke Tokololo ya mo Gae ya Microsoft Windows XP.
    • Fa e le gore o na le Windows ya Tokololo ya Sesimolodi mme tsamaiso ya gago e bonala ka puo e e tshwanetseng, o siametse go tsenya Internet Explorer 7LIP. Fa e le gore Tokololo ya Sesimolodi ya Windows e bonala ka Seesemane, go raya gore o tla tshwanela go tsenya sephuthelwana sa puo sa CD e o e filweng ke modiri wa sedirisiwa sa gago sa ntlha.
    1. Tobetsa konopo ya Laisololamo tsebeng e gore o simolole taisololo, kgotsa kgetha puo e sele mo lenaaneng la tobetso o bo o tobetsa Tswelela..
    2. Dira nngwe ya tse di latelang:
     • Gore o simolole go e tsenya ntle le go diya nako, tobetsaBulakgotsaTsamaisa porokeramo e go tswa fa lefelong la yone la gone jaanong.
     • Gore o kopisetse selaisololwa mo khomputareng ya gago gore o se tsenya mo nakong e e tlang, tobetsa BolokakgotsaBoloka porokeramo e mo disekeng.
    • Thulaganyo ya Internet Explorer 7 LIP e tla bo e le ka puo e e tshwanang le ya tsamaiso ya motheo e e dirisiwang.

  Dilaisololwa tse di Ratwang

  Loading your results, please wait...

  Dintšhafatso tsa PC tsa mahala

  • Dibata Tsa Tshireletso
  • Dintšhwafatso tsa didiriswanolo
  • Dipakana tsa paakanyo
  • Ditsamaisa dikarolotswharwa