Office

  Pakete ya Ditirelo 3 ya Pakete 2007 ya Office Language Interface (KB2526307)

  Fetola Puo:
  Setlhopha sa Ditirelo 3 se naya ditlhabololo tsa bosheng tsa Microsoft Office Language Interface Pack 2007.
  • Mofuta:

   1

   Leina la Faele:

   officelip2007sp3-kb2526307-fullfile-tn-za.exe

   Letlha la Phasalatso:

   25/10/11

   Bogolo jwa Faele:

   13.8 MB

   Diathikele tsa Knowledge Base (KB): KB2526307

  • Tsamaiso ya Tiragatso e e nang le Tshegetso:

   Windows 7, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows XP


    • Ntšhwafatso e e ama kumo e e latelang:
     • Pakete ya Ditirelo ya Pakete 2007 Microsoft Office Interface, Kgatiso ya 32 bit

    • > Supported Windows Installer Mofuta: Windows Installer 3.1 kgotsa e kgolwane

   • Ela tlhoko> : Baitseanape ba IT ba tshwanetse go tlhola karolwanaya didirisiwa tsa seporofešenale.

    Ditaelo tsa go tlhoma
    Fa e le gore o na le Pakete ya Microsoft Office Language 2007, Kgatiso ya 32bit

    • Tlhoma Paketetirelo 3 ya Pakete ya Office Language Interface 2007 (KB2526307). Go dira se, latela dikgato tse di latelang:
     1. Pagolola faele ya .exe ka go tobetsa mo talameng ya Pagolola kwa bogodimong jwa tsebe, mme morago o boloke faele mo porogeramokgolong ya gago.
     2. Re go rotloetsa go tswa mo diporogeramong tse o ka bong o le go tsona gajaana.

     3. mo go Windows Explorer, tobetsa faele ya .exe gabedi mme o latele melao e o e boning mo sefatlhegong.


    Ditlamelwa tsa seporofešenale tsa IT
    Baitseanape ba IT ba ba dirang mo tikologong e e laolegang ba ka bona ditlamelwa tsa go tsenya ntšhwafatso ya Office mo setheong mo go Office System Suites and Programs TechCenter.

    Go pagololwa ga ntšhwafatso e, go ka bonwa ka go tobetsa talama ya Pagololakwa bogodimong jwa tsebe. O ka tobetsa pakete e e tlhokegang gabedi go simolola go tlhomiwa, kgotsa o ka somola difaele tsa diphetšhe (Difaele tsa MSP) ka go dirisa molataolo, mme ditaelo di akareditswe mo athikeleng ya Knowledge Base Comm le kananyo ya megala ya dipakete tsa Microsoft Self-Extractor (KB912203).

    See the Microsoft Knowledge Base article Description of the Service Pack 3 for Office Language Interface Pack 2007 (KB2526307)fa o tlhoka tshedimosetso e e tletseng malebana le ntšhwafatso e.

  Dilaisololwa tse di Ratwang Thata

  Loading your results, please wait...

  Ditlhabololo tsa mahala tsa PC

  • Dipetšhe tsa tshireletso
  • Ditlhabololo tsa dirweboleta
  • Sephuthelo sa ditirelo
  • Dilaodi tsa dirwethata