Original price was R1 679.00, current price Mahala
100% off
 
Dipatlafalo Tsa Tsamaiso

Tlhaloso

Face Changer Photo Editor Face Changer Photo Editor yourself on choose your own photos with best style photo collection. Select portion that you change with your face and place it all the stickers according to your use to make your face funny. Ready for some major fun? Face Changer Photo Editor✸ is a great chance to share a good laugh with your friends and family! Make your face photo more funny. Better, stronger, funnier photos with Face Changer app. Face Changer Photo Editor is an app that lets you easily make funny face,funny image faces in photos. Entertain your friends or family by creating funny pics for them. Make Photo more funny with different types objects like mustache, beards, lips,caps, goggles etc.

Dinepe tsa sekirini

Batho ba rata le

Additional information

E phasaladitswe ke

FascinatedMoonApps

Developed by

FascinatedMoonApps

Letlha la kgololo

2020-03-19

Approximate size

51.93 MB

Tekanyetso ya dingwaga tsa bogolo

Sa ba dingwaga tse 3 le kwa godimo

Setlhopha

Senepe le vidio

This app can

Bona tetlelesego ya kgolagano ya gago ya inthanete
Dirisa laeborari ya gago ya ditshwantsho
Dirisa laeborari ya gago ya mmino
Dirisa tshedimosetso e e bolokilweng mo sedirisweng se se kwa ntle sa polokelo

Tsenyo

Iponele sediriso seno fa o ntse o saenetse go tsena mo akhaontong ya gago ya Microsoft mme o se tsenye mo didirisweng tse di ka fitlhang go di le lesome tsa Windows 10.

Puo e e tshegediwang

English (United States)

Tshedimosetso ya Mophasalatsi

Face Changer Photo Editor support


Report this product

Saenela go tsena go begela Microsoft sediriso seno