Cơ cấu Cải tổ Giáo dục Phổ thông của Microsoft

Hướng dẫn toàn diện và hiệu quả cho lãnh đạo giáo dục qua từng bước của quá trình cải tổ phức tạp, vạch ra định hướng và triển khai chiến lược để thực hiện.

Cách tiếp cận toàn diện

Công tác giáo dục toàn diện cho một học sinh đòi hỏi một hệ thống phức tạp tổng hợp nhiều chức năng của nhà trường. Muốn đổi mới thành công cần có cách tiếp cận toàn diện và có hệ thống.

Phương thức tối ưu toàn cầu

Những ví dụ về cách làm tốt và chưa tốt để nhà trường tham khảo trong quá trình tiến tới cải tổ giáo dục thành công.

Dựa vào nghiên cứu

Nghiên cứu từ các nhà hoạch định chính sách và tổ chức học thuật mà tại đây các sáng kiến cải tổ học tập đã tạo ra những tiến bộ vượt bậc.

Làm thế nào để bắt đầu

Truy cập hướng dẫn về tác động của Cơ cấu Cải tổ Giáo dục của Microsoft nhằm đẩy nhanh quá trình hướng đến mục tiêu cải tổ hiệu quả toàn hệ thống.

Đọc hướng dẫn nhanh (Tiếng Anh)

Vai trò lãnh đạo và chính sách

Phối hợp định hướng và thiết lập một nền văn hóa chú trọng đổi mới và học tập, với các mục tiêu chung nhằm thu hút cộng đồng, thúc đẩy lãnh đạo, nhà giáo và các chuyên gia trong ngành lập kế hoạch và dẫn đầu đổi mới.

Tìm hiểu thêm

Giảng dạy và học tập

Giúp học sinh phát huy năng lực bằng cách tiếp cận lấy học sinh là trọng tâm để xem xét mọi khía cạnh giảng dạy và học tập: chương trình giảng dạy, cách đánh giá, thiết bị và không gian với tiêu điểm là hiểu và đáp ứng nhu cầu của mọi học sinh.

Tìm hiểu thêm

Môi trường thông minh

Xây dựng môi trường an toàn và an ninh về tại cơ sở cũng như trực tuyến, phát huy phân tích dữ liệu để nâng cao kết quả học tập, thiết lập các quy trình nhanh nhạy, hiệu quả, có khả năng duy trì và phân bố nguồn lực hợp lý.

Tìm hiểu thêm

Thành tựu của học sinh và nhà trường

Chú trọng đến sự công bằng và hòa nhập, xây dựng năng lực qua học hỏi chuyên môn và cơ hội phát triển cho mọi học sinh nhằm đảm bảo các em phát triển kỹ năng xã hội, cảm xúc và được trang bị tốt để thành công trong tương lai.

Tìm hiểu thêm

Làm thế nào để bắt đầu

Truy cập hướng dẫn về tác động của Cơ cấu Cải tổ Giáo dục của Microsoft nhằm đẩy nhanh quá trình hướng đến mục tiêu cải tổ hiệu quả toàn hệ thống.

Đọc hướng dẫn nhanh (Tiếng Anh)


Theo dõi trang này
Chia sẻ trang này