Mười yếu tố trọng yếu để cải tổ học đường

Có mười yếu tố cải tổ mà nhà trường cần cân nhắc. Các yếu tố được phân theo hai nhóm - Vị thế dẫn đầu & chính sách và Phương pháp sư phạm thế kỷ 21.

Vị thế dẫn dầu và chính sách Phương pháp sư phạm thế kỷ 21

1. Thiết lập tầm nhìn

2. Hợp tác và xây dựng năng lực để thay đổi

3. Năng lực tổ chức, hoạch định chiến lược và đảm bảo chất lượng

4. Khả năng bao quát toàn bộ, tiếp cận và phát triển bền vững