Điều hành doanh nghiệp trong đợt bùng phát dịch COVID-19

Đợt bùng phát dịch COVID-19 đã làm gián đoạn tới cuộc sống và công việc của chúng ta. Giải quyết các thử thách mới cho doanh nghiệp của bạn bằng sự trợ giúp từ các thông tin, thông tin chuyên sâu và tài nguyên có ở đây. Tìm hiểu về biện pháp tốt nhất để làm việc từ xa, mẹo cho hội thảo video, khấu trừ thuế cho làm việc ở nhà, cùng nhiều nội dung khác.

Person sits at desk in home office, participating in a Teams video meeting while looking at the Outlook inbox.