A person’s hand touching a tablet device screen that shows a healthcare intake form.

St. Luke’s phụ trách vấn đề sức khỏe trong tương lai với đám mây năng suất Microsoft 365

SLUHN mang đến chất lượng chăm sóc tốt hơn bằng cách sử dụng Microsoft 365, bao gồm Office 365, Windows 10 và Enterprise Mobility + Security, như nền tảng cho một môi trường làm việc công tác, an toàn cao.

Tải Microsoft 365

Các ứng dụng năng suất tốt nhất với dịch vụ đám mây thông minh.