Nhận trợ giúp về nhu cầu giải pháp của bạn

Các đối tác Microsoft cung cấp trợ giúp kỹ thuật, lời khuyên và hỗ trợ để giúp tổ chức của bạn xác định cũng như thực hiện các giải pháp Microsoft. Các đối tác có chuyên môn trải qua việc xác thực kỹ thuật bổ sung để đảm bảo họ đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe—bạn có thể tìm những đối tác này bên dưới.

Two people in an office working on a laptop and a tablet, surrounded by desktop monitors.

Đối tác có các chức năng chuyên biệt

Microsoft 365 và các đối tác có chuyên môn về bảo mật trải qua việc xác thực kỹ thuật về khả năng của họ để đảm bảo họ đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe.

Hiện không có đối tác nào đủ điều kiện cho chuyên môn này trong quy mô tổ chức hoặc quận mà bạn đã chọn.
Đã xảy ra lỗi! Vui lòng thử lại.
Đang tải các đối tác phù hợp
Đang tải các quốc gia
AF
AX
AL
DZ
AS
AD
AO
AI
AQ
AG
AR
AM
AW
AU
AT
AZ
BS
BH
BD
BB
BY
BE
BZ
BJ
BM
BT
BO
BQ
BA
BW
BV
BR
IO
VG
BN
BG
BF
BI
CV
KH
CM
CA
KY
CF
TD
CL
CN
CX
CC
CO
KM
CG
CD
CK
CR
HR
CW
CY
CZ
CI
DK
DJ
DM
DO
EC
EG
SV
GQ
ER
EE
ET
FK
FO
FJ
FI
FR
GF
PF
TF
GA
GM
GE
DE
GH
GI
GR
GL
GD
GP
GU
GT
GG
GN
GW
GY
HT
HM
HN
HK
HU
IS
IN
ID
IQ
IE
IM
IL
IT
JM
JP
JE
JO
KZ
KE
KI
KR
XK
KW
KG
LA
LV
LB
LS
LR
LY
LI
LT
LU
MO
MK
MG
MW
MY
MV
ML
MT
MH
MQ
MR
MU
YT
MX
FM
MD
MC
MN
ME
MS
MA
MZ
MM
NA
NR
NP
NL
NC
NZ
NI
NE
NG
NU
NF
MP
NO
OM
PK
PW
PS
PA
PG
PY
PE
PH
PN
PL
PT
PR
QA
RO
RU
RW
RE
XS
BL
KN
LC
MF
PM
VC
WS
SM
SA
SN
RS
SC
SL
SG
XE
SX
SK
SI
SB
SO
ZA
GS
SS
ES
LK
SH
SR
SJ
SZ
SE
CH
ST
TW
TJ
TZ
TH
TL
TG
TK
TO
TT
TN
TR
TM
TC
TV
UM
VI
UG
UA
AE
GB
US
UY
UZ
VU
VA
VE
VN
WF
YE
ZM
ZW