Năng suất

Hoàn thành nhiều việc hơn trong thời gian ít hơn. Mục này sẽ phân tích sâu hơn về năng suất cá nhân, di động và tổ chức.

Woman in backseat of car, taking a business call

Năng suất