Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

You can play 16 Backgammon games ( Табла, Tabla, Tawla 31 ( طاولة زهر ), Tavla, Длинные нарды, Gamão, Fevga, Moultezim ), Tapa ( Plakoto ), Narde, Nackgammon,Takhteh,Shesh besh, Moultezim,Gioul,The pin game,Plakoto express and Gulbara. ● TRNG is embedded ( fair Backgammon dice roll ) Features: - Play Backgammon ( Tabla, Tawla, Tavla, Короткие нарды, Gamão ) game - Play Tapa ( Plakoto , Тапа ) game - Play Gulbara ( Гюлбара ) game - Play Narde ( Длинные нарды ) game - Play Nackgammon game - Play Backgammon to lose game - Play Race Gammon game - Play Takhteh game - Play American Acey-Deucey - Play Fevga game - Play Moultezim game - Play Gioul game - Play Tawla 31 game( طاولة زهر ) - Play The pin game - Play Plakoto express - Play Plakoto / Tapa 2 game - Play Shesh besh game - Fast start-up Widget - Local 2-player (hot-seat) mode - Multiplayer Bluetooth mode !!! - Advanced Backgammon AI - Undo function - Automatic move - Rush mode (4,5,6,7) sec - Doubling cube - Six themes (art,black,beach,electric,droid, treasure) - Support all resolutions For Questions, Concerns, Problems and Help: Write us to bobibp@gmail.com

Ảnh chụp màn hình

Có gì mới trong phiên bản này

bugs are fixed ✰✰✰✰✰

Tính năng

  • 16 types of Backgammon game
  • Advanced AI
  • Backgammon, Plakoto, Narde, Tavla, Gulbara and others

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Boyan Paskalev

Bản quyền

Boyan Paskalev

Được phát triển bởi

Boyan Paskalev

Ngày phát hành

20/10/2017

Kích thước gần đúng

19,07 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Sử dụng vị trí của bạn
bluetooth.rfcomm
Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ
Truy cập mạng nhà riêng hoặc cơ quan

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft