Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

The app is a Bluetooth LE Remote Control and sends position information to a microcontroller. It interacts with hardware like Arduino, ESP32, Raspberry Pi ... The first optional information is a channel, which has the range from 0 to 3. Afterwards 3 positions are handled either as text or bytes. The range of the values x,y (1. control) and z (2. control) is between -100 and 100. Byte Mode (Text Off): Optional channel and the 3 positions are transfered as bytes (3 or 4 bytes -> default) Text Mode (Text On): The optional channel (terminated by colon) and the 3 positions are transfered as text seperated by comma and terminated by \n. Channel off: No channel (default) Channel on: Channel included (0-3)

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Ferdinand Stueckler

Ngày phát hành

12/07/2018

Kích thước gần đúng

18,05 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Giao tiếp với thiết bị Bluetooth đã được ghép nối
Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

Deutsch (Deutschland)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft