Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

EasyConnect is a tabbed remote desktop application with a Chrome-like UI that supports the following types of connections: - Remote Desktop - PowerShell (local and remote) - SSH - VNC It allows you to easily bookmark frequently-used servers and set options for connections on a global or per-connection basis.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Luke Stratman

Ngày phát hành

13/11/2017

Kích thước gần đúng

5,97 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Bạn cần cài đặt sản phẩm này trên ổ cứng bên trong của mình.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web EasyConnect
Hỗ trợ EasyConnect


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft