Foxit MobilePDF hiện không sẵn dùng.
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Liên quan

Yêu cầu Hệ thống

Tối thiểu
Thiết bị của bạn phải đáp ứng tất cả các yêu cầu tối thiểu để mở sản phẩm này
HĐH Windows 10 phiên bản 10240.0 trở lên, Xbox
Kiến trúc ARM, x64, x86
Ghi chú Chưa được chỉ định
Được đề xuất
Thiết bị của bạn phải đáp ứng các yêu cầu này để có trải nghiệm tốt nhất
HĐH Windows 10 phiên bản 10240.0 trở lên, Xbox
Kiến trúc ARM, x64, x86
Ghi chú x86, x64, ARM