Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

How high can you Jump? Garena Jump Free Fire Pack Jump as high as you can. If you're lucky you might also get one or two rocket rides, or a super trampoline jump! Whatever you do, avoid touching the black bombs, they're lethal. You have to jump high and high to get more coins Just tilt left or right to move the Garena Jump Free Fire Pack. Remember to share your scores with Battlegrounds Squad free Fire : Survival ! FEATURES Garena Jump Free Fire Pack : -Easy to get started and get playing -Simple interface and game controls -The game gets challenging as it progresses -Collect coins to build a high score and challenge friends The game "Garena Jump Free Fire Pack" is perfect for players of all age groups. Get ready to jump endlessly while avoiding obstacles and test your reflexes. Download the “Garena Jump Free Fire Pack” game and have the ultimate fun with challenging and exciting levels. You will love the unique arcade games.

Ảnh chụp màn hình

Có gì mới trong phiên bản này

How high can you Jump? Garena Jump Free Fire Pack Jump as high as you can. If you're lucky you might also get one or two rocket rides, or a super trampoline jump! Whatever you do, avoid touching the black bombs, they're lethal. You have to jump high and high to get more coins Just tilt left or right to move the Garena Jump Free Fire Pack. Remember to share your scores with Battlegrounds Squad free Fire : Survival ! FEATURES Garena Free Fire Pack : Still looking for reasons that make “Jumper Jump Mania” the most unique among all arcade running & jumping games? Here are features that make the game incredible - -Easy to get started and get playing -Simple interface and game controls -The game gets challenging as it progresses -Collect coins to build a high score and challenge friends The game "Garena Jump Free Fire Pack" is perfect for players of all age groups. Get ready to jump endlessly while avoiding obstacles and test your reflexes. Download the “Garena Jump Free Fire Pack” game and have the ultimate fun with challenging and exciting levels. You will love the unique arcade games.

Tính năng

  • How high can you Jump? Garena Jump Free Fire Pack Jump as high as you can. If you're lucky you might also get one or two rocket rides, or a super trampoline jump! Whatever you do, avoid touching the b

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

ZenStudioGames

Ngày phát hành

22/05/2019

Kích thước gần đúng

32,02 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft