Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Hyper Crypt is back and better than ever before with Hyper Crypt 2.0! Hyper Crypt is an advanced cryptography toolkit that contains everything you need to protect your sensitive information. Hyper Crypt contains a variety of tools that can encrypt files, folders, text, generate keys/passwords, hash data, and shred files and folders. Hyper Crypt provides state-of-the-art, military-grade AES-256 encryption of files, folders, and text. In addition, RSA (2048-16384 bits) and One-time pad encryption are available for text encryption. Hyper Crypt also offers intuitive support for multiple encryption, encrypting files multiple times, potentially delivering extreme security. Apart from these, Hyper Crypt is blazing fast, encrypting and decrypting with unbeatable speed. TOOLS INCLUDED: 1) HYPER CRYPT Hyper Crypt is the main tool in the application, and enables advanced, military-grade AES-256 file and folder encryption. It also offers intuitive support for multiple encryption, allowing you to encrypt your data more than once, leading to much greater security. Hyper Crypt can encrypt one or multiple files at once, and can encrypt entire folder structures, including the subfolders of subfolders. Hyper Crypt includes intuitive drag-and-drop functionality to make encryption and decryption fast and smooth without needing to go through an endless sequence of dialogs. 2) PHRASE CRYPT Phrase Crypt enables ultra-strong text encryption using AES-256, RSA (2048-16384 bits), and One-time pad. It is great for quickly encrypting sensitive data and for securely communicating information through text. Example usage cases include sending encrypted instant messages and exchanging encryption keys secured with asymmetric encryption. 3) KEY GENERATOR The Key Generator is a simple, yet powerful tool. It allows you to generate very strong keys/passwords for use in Hyper Crypt, on the web, or anywhere else. The Key Generator can also generate Unicode keys/passwords, which are stronger than usual (ASCII) keys. Furthermore, it allows the generation of RSA key pairs for use in Phrase Crypt, and HCK (Hyper Crypt Key) files, which serve to greatly improve encryption strength. 4) HYPER HASH Hyper Hash is a powerful hashing tool. With it you can verify the integrity of any data, by generating hashes for text, files, and even entire folder structures. Hyper Hash supports MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512, HMAC-SHA-256, HMAC-SHA-384, and HMAC-SHA-512 hashes. 5) HYPER SHRED Hyper Shred is a shredding tool. It enables the secure deletion of files and entire folders by using alternating zero and pseudorandom data overwriting, making data virtually unrecoverable. Supports up to 128 overwrite passes.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Angelos Angelopoulos

Bản quyền

Copyright © 2018 Angelos Angelopoulos

Được phát triển bởi

Angelos Angelopoulos

Ngày phát hành

04/04/2018

Kích thước gần đúng

1,04 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Hyper Crypt 2.0
Hỗ trợ Hyper Crypt 2.0


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft