MindMaple Pen hiện không sẵn dùng.
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

MindMaple Pen is pilot project of MindMaple products for pen devices. If you need additional features, try the Classic version. You can get the Classic version from our website: www.mindmaple.com/classic/ MindMaple Pen is a creative mind-mapping app for Surface or similar devices. With a digital pen and touch screen, you can easily write down your thoughts and draw mind maps anytime and anywhere. This app will help you organize information, visualize your ideas in business meetings and provide organized information to your clients. MindMaple Pen will help capture ideas at work and boost creativity in your daily life. ** To get these features and more, please turn to MindMaple Classic at www.mindmaple.com/classic. The first step in creating a document. MindMaple Pen helps export the mind maps that you’ve been working on to a wide range of documents like PPT, Word, and Excel. The mind maps drawn on MMP can be the first step in the creation of a broad variety of documents. If you have any suggestion or bug to report, please contact us at support@mindmaple.com

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

MindMaple Inc.

Bản quyền

Copyright 2011 present by MindMaple Inc. All rights reserved.

Ngày phát hành

05/07/2017

Kích thước gần đúng

39,26 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Năng suất

Ứng dụng này có thể

Sử dụng webcam của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn
Sử dụng thư viện ảnh
Sử dụng dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị lưu trữ ngoài

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web MindMaple Pen
Hỗ trợ MindMaple Pen


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft